Theory and Practice of Theatrical Art

Doctoral

Programme objectives
Graduate profile
More info about admission
Guarantor

Programme objectives

Doktorský program Teorie a praxe divadelní tvorby se zabývá především výzkumem a reflexí současné divadelní praxe a umělecké tradice, z níž vyrůstá. Zaměřuje se zejména na přístupy a pojetí scénického uskutečňování tvůrčího východiska, ať už jde o interpretaci textu či svébytný projekt tzv. postdramatického divadla, performance i divadla participativního a sociálního. Výzkum je otevřen i problematice auditivního slovesného, zejména dramatického umění stejně jako problematice scénických elementů, médií a jejich teoretické reflexi.
Soustředěním na konkrétní materiál a složky dramatického a scénického díla či divadelního performativního tvaru navazuje doktorský program na magisterské studijní programy herectví, režie, dramaturgie, scénografie, a to jak v koncepcích činoherního interpretačního divadla, tak v koncepcích alternativního a loutkového divadla, které jsou na Divadelní fakultě rozvíjeny a zkoumány příslušnými katedrami, a také na studijní programy oborů teorie a kritika, divadelní produkce a autorská tvorba. Svým přístupem ke zkoumané problematice se tento zastřešující doktorský studijní program fakulty, nenavázaný na výzkumné záměry či úkoly jednotlivých fakultních ústavů, opírá o unikátní podstatu studia jednotlivých oborů a specializací, které Divadelní fakulta AMU tradičně rozvíjí ve vzájemné interakci s holistickým důrazem na kolektivní ráz a ansámblovost divadelního a performativního díla. Podstatným prvkem výzkumu je i otázka autorského přístupu, zkoumání a problematizace aktuálních scénických forem, komunikace, ale i politické a společenské dimenze performativního a divadelního aktu.
Mnohotvárnost a obtížnou teoretickou uchopitelnost současných s divadelností, dramatičností a scéničností souvisejících performativních projevů se výzkum v tomto doktorském programu snaží nahlížet nejen v souvislostech aktuálních teoretizujících diskursů a pojetí, ale také s vědomím české a šířeji evropské divadelní tradice. Studijní program je fundován zejména v českém teatrologickém myšlení, které nejen zkoumá, edukuje a prohlubuje, ale také kontextualizuje a obohacuje o inspirace ze soudobého mezinárodního teatrologického a performativního výzkumu. Základní výzkum v doktorském programu je otevřen všem novým projevům divadelnosti, dramatičnosti, scéničnosti a performativity. Jejich stávající reflexe kriticky prověřuje ve snaze vyhnout se zjednodušování. Základní výzkum je ukotven v poznání dosavadního vývoje divadelní praxe a v jeho po několik generací souvisle rozvíjené české teatrologické reflexi.
Poznatky současného základního výzkumu při rozvíjení doktorandských výzkumných projektů program aplikuje na prohloubení a v mnoha ohledech i odborně důkladnější poznání vývoje praxe divadla a performance, na vzájemný vliv jejich českého i zahraničního vývoje i současného stavu, a to z hlediska analýz proměn scénické praxe, tedy zejména herectví, režie, scénografie a dramaturgie, a rovněž z hlediska proměn vztahu dramatického textu, scénáře a textového východiska ke scénickému (příp. auditivnímu) tvaru. Polem pro možný výzkum je zde celá oblast divadelního umění, činohra, divadlo autorské, objektové a loutkové, scénografie i produkční zázemí. Teoretická i praktická část studia se tak může opřít o dosavadní tvorbu, ale i historickou a teoretickou reflexi problematiky intepretace, postupů tzv. devised theatre, divadla loutkového, objektového, divadla postdramatického, postspektakulárního a performativity sociálních interakcí.
Studium je interdisciplinární; probíhá v dialogu s jinými druhy umění i myšlenkovými směry společenských věd, které umožňují divadelní praxi zkoumat coby specifický kulturní a společenský fenomén. V takto široce vymezeném rámci se výzkum vždy opírá o divadelní praxi. Proto je program uskutečňován v součinnosti s kreativními studijními programy rozvíjenými na DAMU, a ne v čistě teoreticko-vědeckém, divadla prostém akademickém prostředí.
Orientace k praxi umožňuje rozvíjet doktorský výzkum jednak jako vědecko-teoretický, divadelně historický, ale také jako umělecký výzkum (výzkum uměním), tj. jako výzkumnou uměleckou činnost provázenou erudovanou teatrologickou reflexí. Tento výzkum uměním, spojený s vlastním tvůrčím výkonem/tvůrčími výkony doktoranda (doprovozenými vždy ve Studijním a zkušebnímu řádu AMU specifikovanou písemnou dizertační prací) může vycházet z potřeby zásadní kritické interpretace dramatického a scénického díla či jejich souboru, ale také z potřeby v dramatické a scénické praxi dopracovat a ověřit inovativní postupy, metody a koncepty. Záměr uměleckého výzkumu a jeho teoretické reflexe musí být zřetelně vyjádřen už při přijímacím pohovoru v předložených tezích a o přijetí či nepřijetí uchazeče bude rozhodovat kromě kvality, originality a potřeby záměru také možnost školicího pracoviště ovlivnit jeho praktické naplnění.
Smyslem studia je rozvoj teoretického myšlení zaměřeného na scénické, performativní, instalační, sociální a auditivní dílo a zároveň i kultivace a kontextualizace nástrojů a metod zkoumajících širší umělecké, duchovní či sociální přesahy a účiny divadelního umění. Teoreticky fundovaná reflexe scénické praxe přispěje ke kritickému poznání její minulé i současné podoby a podnítí její další praktický umělecký i teoretický rozvoj. Doktorské studium prohloubí kompetence a zkultivuje akribii divadelních profesionálů, a to jak teoretiků, pedagogů, kritiků, tak výkonných umělců a producentů divadelních projektů a manažerů divadelního provozu.
Doktorský studijní program je otevřen pro divadelní praktiky, teoretiky, kritiky, pedagogy i organizátory divadelního provozu. Teoretický výzkum se opírá o hluboké teoretické studium, empiricky je možné (ale ne nezbytné) zabývat se i výzkumem uměním. Vlastní umělecká praxe doktorandů je vítána, slouží jednak k její reflexi, zejména však k prověření určitých teoretických principů či předpokladů. Součástí studia je i systematické, samotným doktorandem a jeho školitelem individuálně zaměřované prohlubování věcného vzdělání v otázkách teatrologických či metodologických a studijní plán zahrnuje i publikační, pedagogickou, konferenční či uměleckou praxi
Doktorské studium Teorie a praxe divadelní tvorby jako fakultní doktorský program je organizováno při katedře Teorie a kritiky DAMU ve spolupráci s Katedrou činoherního divadla DAMU, Katedrou alternativního a loutkového divadla, Katedrou scénografie a Katedrou produkce a vytváří profesní zázemí oboru s vědomím jeho uplatnění v širokých akademických i prakticky uměleckých kontextech.
Cíle studia zahrnují několik základních okruhů:
• teoreticky reflektovat a fundovat případnou vlastní tvůrčí činnost;
• získat a prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru ve vztahu k současným podobám divadelní praxe, zejména k herectví, režii, scénografii, dramaturgii, autorství, divadelní pedagogice, organizaci divadelního života a auditivnímu slovesnému a dramatickému umění;
• zkoumat vývoj a současný stav divadelní teorie a divadelního a performativního (performerského) umění v ČR i v zahraničí v kontextu s dosavadním stavem českého a evropského teatrologického poznání;
• nové teatrologické poznatky a metody využít při výzkumu dosud nedostatečně probádaných oblastí a fenoménů moderní české divadelní praxe;
• zkoumat a interpretovat vztahy divadelní teorie a praxe k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším uměnovědným a humanitním oborům;
• uplatňovat výsledky teoretického a výzkumného poznání v umělecké, akademické, teoretické a kritické praxi;
• studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající v rámci divadelní tvorby a její recepce v kontextu proměn současné společnosti;
• propojit teoretický výzkum s praktickou produkční činností, zkoumat nástroj kritického myšlení produkční a manažerské přístupy v dynamicky se měnících tvůrčích odvětvích pro plánování, realizaci a evaluaci uměleckých projektů se zvláštním zaměřením na adaptabilitu a inovace a na metody budování publika a práce s diverzifikovanými skupinami stávajících i potenciálních diváků a účastníků divadelních a performativních událostí.

Tematické okruhy dizertačních prací:
• Tradice českého myšlení o divadle
• Divák jako klíčový komponent divadelního díla
• Současné podoby interpretačního i neinterpretačního divadla
• Performance a performativita ve vztahu k divadlu
• Česká rozhlasová inscenace – dramaturgie a režie
• Mluvčí, dabér, herec – herectví v auditivním umění
• Pravidelná a projektová dramaturgie
• Interpretační a metakreativní režie
• Herectví a tzv. autenticita v divadle
• Autor – dramaturg – režisér v divadle
• Divadelní konvencionalita a změna paradigmatu v historii českého divadla
• Performance a liminalita v kreativním procesu a jeho percepci
• Česká tradice loutkového divadla a jeho dnešní podoby
• Sociální, socializační a terapeutické funkce divadla
• Scénografie v divadle a jako volná environmentální tvorba
• Soudobé metody developmentu a managementu pravidelné divadelní a performativní tvorby
• Budování publika jako řízený a sebeevaluující proces
Ohled na skutečnost, že program není uskutečňován v čistě akademickém prostředí, ale v přímé součinnosti s kreativnímu studijními programy rozvíjenými na DAMU, se projeví i v přijímání uchazečů a jimi nabízených výzkumných témat. Oborová rada si navíc vyhrazuje právo vypisovat inspirativní témata, která budou případné uchazeče navigovat ke klíčovým a naléhavým otázkám oboru.

Graduate profile

Absolvent studia je vysoce kvalifikovaný odborník, který díky svému teoretickému zázemí kompetentně vstupuje do tvůrčího procesu, jakož i do současného diskurzu o podobách divadelní praxe prostřednictvím vlastní vědecké a/nebo umělecké, publikační či pedagogické činnosti. Své odborné znalosti, odborné dovednosti a způsobilost prokazuje zejména v těch oborech a specializacích, na které se ve svém doktorském studiu a s ním souvisejícím výzkumu zaměřuje.

Odborné znalosti
Absolvent doktorského studia
• má hluboké, přesné a nezkreslené znalosti v oblasti svého odborného zájmu a bezpečně se orientuje i v širší problematice s tímto zájmem související;
• má komplexní znalosti vývoje a současného stavu studovaného oboru i relevantní odborné literatury jak v českém, tak v mezinárodním kontextu;
• zná současné podoby divadelní praxe a myšlenkové směry, které ji uchopují z perspektivy uměnověd, případně dalších humanitních a společenských věd;
• rozumí specifickým aspektům současné divadelní praxe v synchronních i diachronních souvislostech;
• rozumí múzické podstatě tvůrčího procesu při vzniku a provádění dramatického a scénického díla;
• orientuje se v různých metodologických přístupech a dokáže je aplikovat na předmět zkoumání.
• rozvíjí hluboké porozumění pro strategické a operativní aspekty divadelní produkce, včetně plánování, řízení zdrojů a logistiky, což je nezbytné pro úspěšnou realizaci divadelních projektů;
• má komplexní přehled o nových trendech v divadelním managementu a produkci a o tom, jak tyto trendy transformují současnou divadelní praxi.

Odborné dovednosti
Absolvent doktorského studia
• dokáže rozvíjet na vysoké úrovni samostatnou badatelskou činnost s pomocí osvojeného teoretického, metodologického, případně i praktického aparátu, tj. včetně postupů výzkumu přímo prostřednictvím umělecké tvorby;
• je schopen pracovat v odborném vědeckém či uměleckém týmu, případně takový tým sestavit a řídit jeho činnost;
• dokáže vymezit relevantní výzkumné téma, orientuje se v grantových příležitostech, dokáže vybrat adekvátní schéma financování a kompletně připravit grantovou žádost;
• dokáže pracovat s různými typy zdrojů, efektivně využívat služeb specializovaných knihoven, paměťových i dalších institucí, umí používat elektronické informační zdroje (EIZ)
• dokáže připravit odborný výstup v požadovaném žánru dle zvyklostí oboru, je schopen rozvíjet publikační, konferenční, pedagogickou, případně uměleckou či další odbornou činnost;
• v rámci svého oboru je schopen komunikovat písemně i ústně ve dvou cizích jazycích, přičemž alespoň u jednoho z nich nejméně na úrovni B2, poučeně používá cizojazyčnou odbornou terminologii;
• prokazuje schopnost adaptace a inovace v rámci tvůrčích a produkčních procesů, s důrazem na efektivitu a udržitelnost v uměleckém prostředí;
• dosažená odbornost a praxe mu umožňují působit jako spojnice mezi uměleckými týmy a širším sociálním a obchodním kontextem divadla

Obecné způsobilosti
Absolvent doktorského studia:
• podřizuje svou veškerou práci umělecké a vědecké etice, požadavkům pravdivosti a původnosti výstupů, nárokům akademické svobody a odpovědnosti;
• aktivně vstupuje do odborného oborového dialogu, zaujímá konstruktivní a argumenty podložená stanoviska, prokazuje schopnost kritického a zároveň věcného, ideologicky nezatíženého myšlení;
• dosažená odbornost ho vede k dialogu s jinými druhy umění, myšlenkovými směry, uměnovědami i dalšími humanitními vědami (literární věda, filologie, filozofie, lingvistika atd.), případně dalšími společenskovědními obory (psychologie, sociologie atd.), které umožňují divadelní praxi zkoumat coby specifický kulturní a společenský fenomén;
• je schopen svoje poznatky formulovat písemně i slovně na vysoké odborné úrovni.
• je vybaven praktickými dovednostmi pro produkční práci v divadle, včetně projektového managementu, marketingu a financování divadelních projektů;
• dokáže aplikovat moderní technologie a softwarové nástroje pro efektivní správu divadelních projektů a institucí.

More info about admission

Uchazeč musí mít uzavřené magisterské studium. Předpokládá se, že toto studium souvisí s problematikou teorie a praxe divadelní tvorby, tj. s cíli tohoto doktorského programu, tedy že uchazeč je absolvoval na některé z uměleckých škol či v programech divadelní vědy či jiných příbuzných programech společenských věd.
Pokud uchazeč koná přijímací řízení v akademickém roce, ve kterém ukončuje své magisterské studium, může být ke studiu přijímací komisí doporučen k podmíněnému přijetí. Přijat může být, až doloží řádné složení závěrečné zkoušky a obhajoby magisterské diplomové práce.
Vstupním předpokladem je dobrá znalost jednoho cizího jazyka. Přijímací komise ověřuje tuto znalost buď na základě předloženého validního certifikátu nebo jazykovou zkouškou.
Uchazeči o doktorské studium přikládají k přihlášce přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti a projekt doktorského studia, případně ukázky vlastní umělecké tvorby či odborných textů. Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.
Oborová rada si vyhrazuje právo případným zájemcům předem nabízet zajímavá a inspirativní témata, která je budou navigovat ke klíčovým a naléhavým otázkám oboru, tj. vypisovat výzkumné okruhy i s uvedením jejich potenciálních školitelů.
Ve svém projektu doktorského studia uchazeč pojmenuje a specifikuje zaměření doktorského výzkumu a téma uvažované dizertační práce. Opírá se přitom o reflexi dosavadního stavu poznání.
V případě vědecko-teoretického či divadelně historického výzkumu uchazeč popíše problematiku, o které hodlá bádat, její dosavadní poznání (včetně základních zdrojů a hlavní literatury), metodologii výzkumu a jeho inovativnost a potřebnost pro rozvoj oboru. Popíše zde rovněž předpokládané etapy práce a její dílčí výstupy.
V případě uměleckého výzkumu uchazeč popíše problematiku, kterou hodlá prostředky uměleckého výzkumu zkoumat a záměry, cíle a metody svého výzkumu a jeho potřebnost pro rozvoj oboru. Popíše zde rovněž předpokládané etapy práce a její dílčí výstupy.
Vlastní umělecké dílo samo o sobě není výsledkem doktorského uměleckého výzkumu, ale pouze jedním z prostředků jeho provedení; tvůrčí výkon tak musí být od počátku projektován jako nástroj reflexe a poznání zkoumané problematiky. Tato reflexe musí být v souladu se studijními předpisy AMU připravována a předložena k oponentuře jako dizertační práce, jejíž součástí je zaznamenaný umělecký výkon. Je-li podmínkou uměleckého výzkumu vytvoření a zveřejnění divadelního díla / divadelních děl, musí být součástí projektu realistická rozvaha o jejich provedení; oborová rada nemá vlastní prostředky k realizaci inscenace.
V rozpravě s komisí pro přijímací řízení uchazeč rozvede nebo upřesní předložený projekt, přičemž musí prokázat orientaci v oboru a schopnost adekvátně reagovat na dotazy a otázky týkající se jeho projektu.


Guarantor

prof. MgA. Jan VEDRAL, PhD.

Phone: 234 244 221 Person detail
Photo