Dramaturgy for Dramatic Theatre

Continuing master

Programme objectives
Graduate profile
More info about admission
Guarantor

Dvouleté studium dramaturgie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to autorské, překladatelské nebo upravovatelské. Stejně tak je zaměřeno na rozvíjení schopnosti spolupráce s režisérem a hereckým souborem, s cílem výrazně se podílet na inscenaci jednoaktové a v závěru studia celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nároků profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro svou profesi, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopen tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním.

Programme objectives

Cílem výuky je výchova a podpora silných, originálních osobností s jedinečným viděním světa, velkou mírou sebereflexe a schopností dalšího samostatného osobnostního zrání a uměleckého vývoje. Student magisterského oboru dramaturgie by se měl stát invenčním členem inscenačního týmu, nejbližším spolupracovníkem režiséra, interním hodnotitelem zkušebního procesu. Musí umět získat pro dramaturgicko-režijní koncepci celou skupinu herců a pomoci jim hledat a fixovat čitelnou podobu dramatické postavy v souhře s partnery. Musí též umět inspirovat kolektivní tvorbu.
Strategickým cílem a hodnotícím výstupem je vytvoření textové podoby inscenace (vlastní hry, překladu, dramatizace) jako uměleckého artefaktu s prokazatelným osobním, buď interpretačním, či autorsko-tvůrčím vkladem. K tomu patří i tvorba a redakce celého konvolutu doprovodných textových materiálů, které slouží propagaci a doplnění inscenace. Student dramaturgie je zodpovědný nejen za příslušnou jednotlivou inscenaci, ale aktivně se podílí na celku uměleckého programu (repertoáru KČD) v divadle Disk. Model generačního divadla umožňuje studentům v předchozím studiu získané znalosti a vědomosti, jakož i osobní invenci a kreativitu, uplatnit a “prožít” v komplexnosti požadavků, které jsou kladeny na funkci dramaturgie. Umělecký program, “repertoár” absolvujícího ročníku nestojí pouze na pevných textech a principech interpretačního divadla, ale potencionálně zahrnuje širokou škálu přístupů k divadelní tvorbě. Podoba repretoáru je sice odvislá od individuálního zaměření studentů, kteří se v jednotlivém ročníku sejdou, leč stalo se již pravidlem, že podíl autorských textů (kolektivní projekt, původní tvorba, dramatizace, překlad) je převažující a není vyjímkou, že repertoár se skládá pouze z dramatických textů a scénářů ještě neuvedených. Zažitá zkušenost nejen umožňuje plynulý přechod do praxe v divadlech s pravidelným provozem, ale zážitek týmové spolupráce a možnosti generační výpovědi vedla dokonce ke vzniku několika nezávislých divadelních uskupení s vyhraněným uměleckým programem (např.: Tygr v tísni, Maso, Ductus Deferens), jejichž jádro se formovalo během studia.
Magisterský program studia je tedy orientován na ověřitelný výstup ve školním divadle. V půběhu čtyř semestrů student dramaturgie testuje a rozvíjí svou schopnost týmové spolupráce, souběžně v hlavních předmětech specifikuje a profiluje individuální osobitý talent. V hlavním předmětu Dramaturgie je věnována mimořádná pozornost vlastní autorské tvorbě.

Graduate profile

Díky odborným dovednostem v uměleckých oborech režie a dramaturgie, odborným a historicko-teoretickým znalostem z oblasti dramatického umění, které si v souladu s cíli studia a potřebami profesionální umělecké praxe osvojil, je absolvent magisterského studia Dramaturgie činoherního divadla odborník, který je svými schopnostmi a vědomostmi plně vybaven a připraven vytvářet samostatně, v tvůrčím dialogu s partnery, souborné umělecké dílo – inscenaci, a to v divadlech rozdílného typu a zaměření, a též profilovat umělecký program divadla z hlediska dlouhodobější koncepce. Dále má rozvinuty obecné i specifické způsobilosti pro řízení umělecké instituce (umělecký šéf souboru či ředitel divadla) a pro uměleckou pedagogickou činnost.

More info about admission

Bakalářská zkouška z programu Režie-dramaturgie nebo příbuzného oboru, k jehož absolvování je nutno složit talentovou přijímací zkoušků. Dále pak teatrologických oborů, v tomto případě je nutné doložit i záznam inscenace (minimálně v rozsahu jedné hodiny) s prokazatelně vlastním tvůrčím vkladem. Úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které student předkládá a zdůvodňuje téma a náplň dvouletého magisterského studia. Pokud student přichází z jiné divadelní školy, musí projít dvoufázovým přijímacím řízením, které se skládá z písemného vypracování analýzy a režijně-dramaturgické koncepce jedné jednoaktové hry a jedné celovečerní hry s konkrétní představou jejich jevištní realizace. Komise následně zkoumá v rozhovoru s uchazečem jeho talentové a vzdělanostní předpoklady, druh praktického profesního školení, kterým prošel, jeho psychické dispozice a komunikační dovednosti.


Guarantor

prof. PhDr. Daria ULLRICHOVÁ

Phone: 234 244 221 Person detail
Photo