Directing of Dramatic Theatre

Continuing master

Programme objectives
Graduate profile
More info about admission
Guarantor

Dvouleté studium režie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to s cílem dospět od inscenování kratších dramatických útvarů až k režii celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nárokům profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro své profese, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopen tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním.

Programme objectives

Cílem studia v magisterském studijním programu Režie činoherního divadla je v návaznosti na bakalářský studijní program Režie-dramaturgie činoherního divadla, (během něhož si student osvojil odpovídající odborné znalosti a základní metody profesního oboru jako nezbytné předpoklady pro tvorbu scénického tvaru menšího rozsahu), připravit studenta, aby dokázal jako silná, originální a tvůrčí osobnost s jedinečným viděním světa samostatně vytvořit inscenaci v rozsahu celovečerního představení v podmínkách profesionálního divadla. Cílem studia je především rozvíjení specifických osobnostních a talentových předpokladů a obsah studia je proto na základě obecných parametrů v jednotlivých semestrech dále konkretizován podle individuálních uměleckých, společenských a filozofických preferencí i s ohledem na možnost dalšího osobnostního zrání a uměleckého vývoje každého ze studentů. Cílem studia zároveň je, aby student dokázal na základě hlubokých odborných znalostí teoreticky reflektovat vlastní práci a vnímal ji v širších kulturních, historických a sociálních souvislostech. Cílem studia v předmětech profilujícího základu Režijní tvorba, Scénická tvorba a Inscenační tvorba je v průběhu přípravy při seminářích i během zkoušek ve spolupráci se skupinou herců maximálně rozvinout schopnost studenta v dialogu s tvůrčím týmem samostatně vytvořit a obhájit režijně-dramaturgickou koncepci a realizovat ji prostřednictvím vzájemného jednání postav v situacích a syntézou všech složek jevištního výrazu v jediný, záměrný, strukturovaný, dynamický a smysluplný celek scénického díla. Student má tyto schopnosti prokázat zejména ve své absolventské inscenaci, jejíž režie realizovaná zpravidla v divadle Disk nebo v jiném profesionálním divadle tvoří jako přihlášený umělecký výkon praktickou část jeho magisterské práce. Nedílnou součástí realizace tvůrčího výkonu je rovněž kultivace odborných znalostí využívaných jako prostředek tvůrčí činnosti. Teoretická reflexe režie absolventské inscenace uvedená do širších souvislostí tvoří základ písemné části magisterské práce a spolu s ústní zkouškou z historie a teorie dramatického umění a z historie a teorie oboru režie činoherního divadla je v rámci obhajoby uměleckého výkonu a magisterské práce rovněž součástí státní závěrečné zkoušky. Základním hodnotícím výstupem studia v magisterském studijním programu Režie činoherního divadla je prokazatelná schopnost samostatné tvorby inscenace jako uměleckého artefaktu v rozsahu celovečerního díla s jedinečným osobním interpretačním vkladem i odpovídající volbou a organizací široké škály scénických prostředků a postupů v podmínkách profesionálního divadla.

Graduate profile

Absolvent magisterského studijního programu Režie činoherního divadla je odborník, který si v souladu s cíli studia osvojil odborné a historicko-teoretické znalosti z oblasti dramatického umění i tvůrčí schopnosti a technické dovednosti odpovídající potřebám současné profesionální umělecké praxe v oboru režie činoherního divadla. Absolvent dokáže vytvořit a obhájit specifickou a originální režijní koncepci, dokáže režijně vést inscenační tým/herecký soubor a v tvůrčím dialogu s partnery dokáže na odpovídající umělecké i profesionální úrovni samostatně vytvořit souborné umělecké scénické dílo – inscenaci - jakožto celistvou strukturu a specifický systém v rozsahu celovečerního představení. Absolvent dokáže své schopnosti a dovednosti uplatnit v inscenacích různých žánrů a typů i v divadlech různých typů a zaměření (činohra, opera, muzikál, kabaret, experimentální studiová scéna, autorské a alternativní divadlo apod.) i při realizaci nezávislých autorských divadelních projektů. Součástí jeho dovedností je rovněž schopnost teoretické reflexe specifických problémů divadelní režie v kontextu současného vývoje dramatických umění i v rámci širších kulturních, sociálních a historických souvislostí. Absolvent rovněž ovládá profesionální základy režijní práce v ostatních mediích, především v rozhlase a v televizi a má rozvinuty obecné i specifické způsobilosti pro organizaci a řízení umělecké instituce (umělecký šéf souboru či ředitel divadla) i pro uměleckou pedagogickou činnost. Ve všech těchto oblastech může najít budoucí profesionální uplatnění.

More info about admission

Základní podmínkou k přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Režie činoherního divadla je Bakalářská zkouška z bakalářského studijního programu Režie-dramaturgie činoherního divadla nebo z obsahově příbuzného studijního programu na Divadelní fakultě AMU, k jehož absolvování je nutno složit talentovou přijímací zkoušku (např. Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla) a úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které student předkládá a před přijímací komisí obhajuje individuální tvůrčí projekt, s nímž souvisí téma a náplň dvouletého magisterského studia. Nezbytnou podmínkou pro přijetí je rovněž přihlášený umělecký výkon, jímž je režijní realizace inscenačního útvaru („bakalářská inscenace“) v minimálním časovém rozsahu 30 minut, založeného na hotovém (příp. k danému účelu adaptovaném) dramatickém textu nebo jeho části: realizace má prokázat schopnost tematizovaného rozehrání dramatické situace ve scénicky definovaném prostoru.

Pokud uchazeč přichází z jiné vysoké školy, musí doložit ověřené osvědčení o vykonané bakalářské zkoušce ve studijním programu, který svým obsahem a zaměřením odpovídá studijnímu programu Režie-dramaturgie činoherního divadla na Divadelní fakultě AMU a doložit umělecký výkon, jímž je režijní realizace inscenačního útvaru („bakalářská inscenace“) v minimálním časovém rozsahu 30 minut, založeného na hotovém (příp. k danému účelu adaptovaném) dramatickém textu nebo jeho části: realizace má prokázat schopnost tematizovaného rozehrání dramatické situace ve scénicky definovaném prostoru. Kromě toho musí uchazeč projít dvoukolovým přijímacím řízením s následujícím rámcovým obsahem a kritérii hodnocení výsledků:

I. KOLO – VYŘAZOVACÍ:
1. Vědomostní test – U vědomostního testu se hodnotí celkový kulturně historický rozhled a znalosti z historie a teorie divadla a z historie a teorie oboru režie-dramaturgie činoherního divadla odpovídající obsahu státní bakalářské zkoušky studijního programu Režie-dramaturgie činoherního divadla; maximálně možno získat 50 bodů.

2. Esej – U eseje je posuzována schopnost formulovat a obhájit názor v širším kontextu a
schopnost samostatně uvažovat; maximálně možno získat 50 bodů.

3. Hodnocení domácích prací – U domácích prací je hodnocena zejména schopnost písemné analýzy a režijně-dramaturgické koncepce s konkrétní představou scénické realizace jedné jednoaktové hry zvolené na základě vlastního výběru a jedné celovečerní hry, kterou si uchazeč zvolí z několika navržených dramatických textů. Dále je hodnocena úroveň logického myšlení, chápání hlubšího smyslu předlohy, divadelní představivost, fantazie a dramatické cítění; maximálně možno získat 100 bodů.

V prvním kole je maximální počet dosažitelných bodů 200 bodů, minimální počet bodů nezbytných pro postup do II. kola je 90 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. KOLO
1. Komise v pohovoru s uchazečem zkoumá druh praktického profesního školení, kterým prošel a prověřuje jeho odborné teoretické vzdělání.

2. Uchazeč v diskusi s komisí obhajuje předloženou domácí práci a režijně-dramaturgickou koncepci zvolených dramatických textů.

3. Komise pomocí individuálních cvičení zkoumá a hodnotí osobnostní a talentové předpoklady uchazeče (psychické dispozice, schopnost empatie a komunikace, tvořivost, představivost a originalitu přístupu, smysl pro rozehrání dramatické situace v prostoru, schopnost fabulace a interpretace reality uměleckými prostředky).

Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 60 bodů. Pokud uchazeč dosáhne ve druhém kole 60 bodů, je komisí navržen pro přijetí ke studiu.


Guarantor

prof. Jakub KORČÁK

Phone: 234 244 205 Person detail
Photo