Fondy knihovny DAMU

V elektronickém katalogu, který je on-line dostupný odkudkoliv a kdykoliv ze stránek AMU.

Fond knihovny DAMU je kompletně zpracován ve společném elektronickém katalogu Knihovny AMU.

Vyhledávat lze podle různých kriterií (autora, překladatele, názvu, předmětového hesla, klíčového slova, nakladatele atd.).

Elektronický katalog obsahuje záznamy:

  • knih (např. hry, encyklopedie, slovníky, beletrii a poezii s divadelní tématikou)
  • vysokoškolských prací
  • absolventských výkonů
  • e-knih
  • časopisů
  • videokazet, DVD a Blue Ray (přístup k fondu je umožněn pouze na vyhrazených počítačích v knihovně DAMU)
  • CD, MC, CD ROMů

Po vyhledání požadovaného dokumentu si zjistěte příslušnou signaturu, které jsou v záznamu uvedeny a také, zda je dokument na místě (případně ve sklepním depozitáři). Poté předejte službě své požadavky k vyřízení.

Vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační, habilitační, profesury) jsou přístupné
a) tištěné (pouze prezenčně)
b) od r. 2006 v digitálním repozitáři AMU v systému Dspace.

Obecné zásady

1) Rámec akviziční politiky Knihovny DAMU Praha je dán obsahovým vymezením Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen DAMU) a jejích kateder (Katedra činoherního divadla, Katedra autorské tvorby a pedagogiky, Katedra scénografie, Katedra alternativního a loutkového divadla, Katedra výchovné dramatiky, Katedra produkce, Katedra teorie a kritiky, Ústav teorie scénické tvorby, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, Výzkumné pracoviště KALD).

2) Fond knihovny obsahuje odbornou literaturu a další materiály ze všech oblastí teatrologie. Literatura o dějinách českého i světového divadla zahrnuje všechna časová období od počátků po současnost. Výběr rozšiřují publikace a materiály s tematikou, která úzce souvisí s teatrologií a scénologií, zejména z oborů dějin umění, literární historie a teorie, filozofie, psychologie, pedagogiky, divadelního marketingu a managementu, výtvarného umění, architektury, designu, textilního a oděvního průmyslu, užitého umění, uměleckého průmyslu apod. Knihovna má ve svých fondech rovněž bakalářské, magisterské a disertační práce absolventů DAMU, habilitační práce a profesorské přednášky pedagogů DAMU, divadelní hry, divadelní periodika a speciální typy dokumentů – VHS, DVD, Blu-ray, CD, MC, CD-ROM s divadelní či příbuznou tematikou.

3) Knihovna DAMU zabezpečuje systematické doplňování univerzálního knihovního fondu DAMU (encyklopedie, jazykové a naučné slovníky, monografie světových i českých dějin aj.), studijního fondu povinné literatury jednotlivých oborů DAMU a fondu speciálních dokumentů (tištěných i netištěných) s divadelní či příbuznou tematikou. Předmětem doplňování jsou domácí i zahraniční dokumenty šířené na hmotných i nehmotných nosičích, jakož i domácí a zahraniční periodika týkající se studia na DAMU.

5) Kromě mateřského jazyka (český jazyk) knihovna usiluje o doplňování a rozšiřování teatrálií i v jiných jazycích, přičemž upřednostňován je anglický a německý jazyk, avšak ve fondu knihovny se nacházejí i publikace v jiných jazycích (francouzském, polském, ruském, italském, španělském, norském, dánském, rumunském, latinském, čínském, jazycích bývalé Jugoslávie).

Proces doplňování fondů

1) Monitoring aktuálních novinek domácích i zahraničních nakladatelů a vydavatelů jak v oblasti knih, tak speciálních dokumentů se řídí bodem 1 (týká se všech dokumentů  knihovny – knihy, periodika, VHS, DVD, Blu-ray, CD, MC, CD-ROM).

2) Odběr tisku se řídí tematickým vymezením knihovny (denní tisk, tituly odborného charakteru, tituly kulturně-informačního charakteru) a novými požadavky pedagogů.

3) Knihovna zajišťuje tištěné i speciální dokumenty pro pedagogy a studenty DAMU dle jejich požadavků v rámci získaných grantů a v průběhu daného akademického roku spolupracuje na akvizici s jednotlivými katedrami (viz. soupisy požadavků na doplnění povinné literatury, návrhy a tipy na doplnění knihovního fondu ze strany pedagogů a studentů DAMU).

4) Knihovna má nejen snahu soustředit nejrůznější česká vydání jednotlivých divadelních her, a to proto, že se velmi často liší buď textovými úpravami autora, nebo upravovatele, anebo obsahují cenné doslovy či předmluvy, ale podle možností je fond doplňován také cizojazyčnými překlady divadelních her českých autorů. Fond obsahuje i hry zahraničních autorů v jazyce originálu, které jsou doplňovány dle požadavků a finančních možností knihovny. Průběžně je doplňován fond rozhlasových her a audiovizuálních záznamů.

5) Dále je fond knihovny rozšiřován o životopisná a autobiografická díla jednotlivých umělců – herců, režisérů, scénografů, výtvarníků, dramatiků, významných spisovatelů, teatrologů a jiných uměleckých teoretiků.

6) Mimo svou akviziční politiku knihovna dále zajišťuje adekvátní náhrady ztracených a poškozených dokumentů.

V Praze 19.10.2015

Zpracovala:
Mgr. Iveta Davidová, Ph.D., vedoucí Knihovny DAMU

Dokument schválila Knihovní rada DAMU dne 21. října 2015.