VYHLÁŠENÍ VOLEB OMBUDSOSOBY DAMU

Děkan DAMU v souladu čl. 15 Výnosu děkana DAMU 1/2024 a v návaznosti na vypsání příslušného výběrového řízení vyhlašuje volbu ombudsosoby DAMU.

Volba ombudsosoby proběhne elektronickou formou prostřednictvím volební aplikace. 

Začátek voleb: 5. 3. 2024  

Ukončení voleb: 6. 3. 2024  

Ombudsosobu volí akademičtí pracovníci přijatí na základě výběrového řízení, studenti zapsaní do studia ve studijním programu, který uskutečňuje DAMU a dále ostatní zaměstnanci v pracovním poměru k DAMU (dále jen „THP pracovníci“).   Každý volič může hlasovat pouze jednou, i v případě je-li student zároveň akademickým pracovníkem či THP pracovníkem, příp. akademický pracovník zároveň THP pracovníkem. 

Na řádný průběh voleb se zajištěním rovného a přímého volebního práva elektronickým tajným hlasováním dohlíží a výsledky voleb oznamuje volební komise ustanovená děkanem DAMU dne 15. 1. 2024. Komise pracuje ve složení doc. Mgr. Marek Bečka (předseda), MgA. Jan Jiřík, Ph.D. a Karolína Kubešová.  

Seznam kandidátů/ek zveřejní volební komise nejpozději pět dnů před volbami. Kandidáti/ky se představí během shromáždění akademické obce a zaměstnanců/kyň DAMU v ds DISK dne 28. 2. 2024 od 17:00.  

Ombudsosobou je navržen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se rozhoduje mezi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů, losem. Pokud se voleb zúčastní jediný kandidát, bude navržen ombudsosobou v případě, že získá prostou většinu všech platných odevzdaných hlasů. 

Doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek 

Děkan DAMU 

16. ledna 2024