OMBUDSMAN DAMU PETR POLÁK POPRVÉ SEZNAMUJE FAKULTU A ŠIRŠÍ VEŘEJNOST S POZNATKY ZE SVÉ ČINNOSTI

Ve zprávě o činnosti, která časově pokrývá období od května 2022 do prosince 2023, ombudsman DAMU Petr Polák popisuje kolik řešil podnětů, jaká formuloval doporučení za účelem zlepšení situace anebo jaké osvětové či vzdělávací kurzy uspořádal s cílem posílit kvalitu studia a férovost zaměstnávání na DAMU. Od zveřejnění zprávy si Petr Polák slibuje, že se zvýší povědomí o práci fakultního ombudsmana obecně a že zároveň podá objektivní a nestrannou informaci o tom, čím si fakulta ve sledovaném období prošla v oblasti etiky a ochrany lidských práv.

Za rok a půl obdržel ombudsman DAMU celkem 32 podnětů, přičemž 17 z nich přišlo od studujících, zbytek pak od zaměstnankyň a zaměstnanců. Dále formuloval 22 systémových doporučení pro zajištění rovného zacházení při studiu (10 z nich se týká studujících se specifickými potřebami, např. s duševním onemocněním). Navrhl rovněž 10 opatření pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců. Vzdělávacích kurzů pořádaných ombudsmanem se zúčastnilo celkem 389 lidí z řad studujících a pracujících.

Studující za ombudsmanem přicházeli v situaci, kdy si chtěli v důvěrném prostředí pohovořit o jednání některých pedagogů a pedagožek. Přišli se také poradit, zda lze určité jednání považovat za neetické a jak ho lze případně řešit. Část jejich podnětů se týkala podmínek a organizace studia a jak by měli s vyučujícími v určitých situacích co nejvhodněji komunikovat. Několik případů se týkalo genderově podmíněného násilíspecifických potřeb, které vyplývaly ze zdravotního stavu osoby podávající podnět. Na ombudsmana se obrátilo také pět studujících, jejichž mateřským jazykem není čeština či slovenština. Podněty pracujících se týkaly nepřiměřeného chování kolegů ze stejné či z jiných kateder a v několika případech i nadřízených (podezření na bossing). Jeden podnět se týkal nedůstojného odměňování, rozsahu práce na dálku či nabídky alkoholu studujícím na oficiální akci školy. Objevila se i etická dilemata související s vedením kvalifikačních prací, hledáním externích prostor pro výuku či čerpáním peněz na zakázky menšího rozsahu. Ombudsman DAMU ve zprávě blíže popisuje tři anonymizované případy, které dokreslují záběr jeho činnosti. Týkají se ukončení studia, sexuálního obtěžování a přerušení pracovní spolupráce.

Vážím si důvěry, kterou mi projevili lidé podávající podnět. Je to zároveň velký závazek jejich důvěru nezklamat a snažit se o změnu, ukáže-li se jako potřebná. Zpráva ukazuje, že se podařilo se dosáhnout cíle, který před třemi lety formulovala iniciativa (Ne)musíš to vydržet! – mít na škole někoho, za kým mohou studující a pracující přijít, pokud čelí anebo ví o nepřiměřeném či nežádoucím jednání na škole“, vysvětluje Petr Polák.

Z jednotlivých podnětů vzešla celá řada systémových doporučení, která jsou adresovaná především vedení fakulty. Mohou je ale využít členky a členové Akademického senátu, odborová organizace AMU či studentské iniciativy a spolky. Do oblasti studijních podmínek míří například doporučení, aby vyučující zadávali studujícím úkoly k tzv. klauzurám písemně a zvyšoval se počet předmětů, kde se mohou potkávat studující a vyučující z různých kateder. V oblasti pracovních podmínek ombudsman navrhuje zahájit diskusi o spravedlivém nastavení úvazků podle množství odvedené práce, vytvořit fakultní HR oddělení či informační materiál pro zaměstnance a zaměstnankyně, kteří odcházejí na mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Celé řadě mých průběžných doporučení  již vedení školy vyhovělo. Například rozšířilo psychologickou podporu pro studující i pracující, podpořilo vznik první seberozvojové  skupiny, zavedlo systém péče o studující s postižením, vzdělávalo sebe a studující v oblasti prevence genderově podmíněného násilí, diskutovalo o využití Velkého sálu, začalo pracovat na vytvoření plánu krizové komunikace a alokovalo na všechny vzdělávací aktivity finanční prostředky. To musím velmi ocenit, protože bez spolupráce s vedením fakulty či vedením jednotlivých kateder by se nedalo udělat v podstatě nic “, dodává k systémovým doporučením ombudsman DAMU.

Ombudsman DAMU představil zprávu o činnosti na jednání Akademického senátu DAMU dne 4. 3. 2024. Se zprávou bylo seznámeno vedení fakulty a vedoucí kateder na kolegiu děkana již dne 7. 2. 2024. Přílohou zprávy je informace o splnění plánu činnosti ombudsmana DAMU na rok 2023.

Ve volbách ombudsosoby DAMU, které se konaly ve dnech 5. a 6. 3. 2024, pak akademická obec DAMU, stejně jako zaměstnanci a zaměstnakyně fakulty, byla stávajícímu ombudsmanovi Petru Polákovi znovu vyslovena důvěra. 

Více o činnosti ombudsosoby DAMU zde https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/eticka-kultura-na-damu/.

Zpráva je dostupná ZDE.

Příloha je dostupná ZDE.

7. března 2024