Etická kultura na DAMU

DAMU pracuje na tom, aby svým studentům, pedagogům a zaměstnancům poskytla bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí, v němž bude podporovat diverzitu. 

DAMU v souladu s ust. § 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách přijímá aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní. Mnohost životních názorů a životních zkušeností je vnímána obzvláště v uměleckém prostředí jako zásadní a přínosná kvalita. V sekci shromažďujeme veškeré aktuální informaci týkající se pěstování a udržování etické kultury na DAMU.

INFO

Petr Polák, ombudsman DAMU, čerpá v termínu 20.- 27.5.2024 řádnou dovolenou.  

V termínu 1.- 26. 6. 2024 bude v zahraničí. Konzultace a řešení podnětů je možné po domluvě realizovat online.

OMBUDSMAN DAMU

Ombudsman DAMU je nezávislou osobou, která svým působením vytváří prostor pro dialog a důvěrnou pomoc studujícím, zaměstnancům a zaměstnankyním Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen DAMU), a to především v otázkách etiky, kultury pracovního prostředí a prevence zneužití moci.

Jeho posláním je podílet se svým působením na vytváření a zajištění bezpečného a spravedlivého studijního a pracovního prostředí, stejně tak jako podporovat jeho diverzitu. DAMU v souladu s ust. § 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách přijímá aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní. Mnohost životních názorů a životních zkušeností je vnímána obzvláště v uměleckém prostředí jako zásadní a přínosná kvalita. I proto má Ombudsman napomáhat také k vytváření nástrojů na slaďování rodinného, studijního a pracovního života i k inkluzi jakýchkoliv znevýhodněných skupin.

Činnost Ombudsmana je zároveň integrálně navázána do struktury DAMU, doplňuje činnost dalších orgánů DAMU, a jeho hlavní poslání je funkce poradní, kultivační a mediační.

Institut ombudsmana je ustanoven Výnosem děkana č. 1/2024

E-mail: ombudsman@damu.cz

Telefon: +420 605 185 815

Úřední den: pondělí 9.00 – 17.00 (v další dny dle domluvy)

Místnost: T109 v budově rektorátu AMU na Malostranském náměstím 12

Petr Polák byl zvolen Ombudsmanem DAMU v dubnu 2022 na dva roky. Je absolventem Právnické a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. K divadelnímu umění a jeho výuce má blízko díky studiu oboru teorie a dějiny divadla. Právní vzdělání uplatňuje v Kanceláři veřejného ochránce práv (ombudsmana) v Brně, kde na různých pozicích působí již od roku 2007; osm let zde dokonce vedl odbor rovného zacházení. Je dále externím lektorem Akademie evropského práva (ERA), do roku 2019 byl členem představenstva Evropské sítě orgánů pro rovné zacházení Equinet a právo také v minulosti přednášel na své alma mater. Je národním tutorem pro program HELP Rady Evropy a přísedícím Krajského soudu v Ostravě v trestních věcech. Je autorem či spoluautorem několika publikací, sborníků a článků na téma ochrany před diskriminací. Je zakládajícím členem Školské ombuds platformy (ŠOP), která sdružuje ombudsosoby na českých vysokých školách. Mluví anglicky a španělsky. Učí se český znakový jazyk.

Tajemnice ombudsmana

MgA. Mgr. Simona KYSILKOVÁ ŠNAJPERKOVÁ

tajemnice ombudsmana Telefon: 234 244 217 Detail osoby
Foto

Simona Kysilková Šnajperková vystudovala divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a divadelní produkci na Divadelní fakultě AMU. Mluví anglicky, částečně německy a rusky. Od podzimu 2019 pracuje v Knihovně DAMU, kde se mj. věnuje problematice plagiátorství a správného citování. Na fakultě se vedle knihovnických činností zabývá projektovým řízením. Od ledna 2023 je tajemnicí ombudsmana DAMU, jemuž zajišťuje především vzdělávací akce.

Zpráva o činnosti 

OSTATNÍ Dokumenty

Události