O DISKu

Divadlo DISK patří k divadelní fakultě AMU už od začátku jejího fungování v roce 1946. Původně našlo útočiště v divadélku Unitarie v Karlově ulici č. 5. V devadesátých letech musel DISK tyto prostory opustit a absolventské inscenace studentů DAMU vznikala v divadle v Celetné.

Omezená kapacita ale neumožňovala plnohodnotně nahradit vlastní scénu, které se divadelní fakulta dočkala až v lednu 1999 otevřením nového divadla DISK vybudovaného přímo v objektu fakulty mezi domy Karlova 26 a Řetězová 5. Jeden z nejznámějších českých architektů současnosti Karel Hubáček vypracoval projekt, který velmi elegantně a šetrně začleňuje moderní divadelní stavbu do kontextu historické architektury Starého města. Nenechává-li vás moderní architektura zcela chladnými, měli byste toto pozoruhodné dílo rozhodně vidět.

Hlavním rysem repertoáru divadla DISK je jeho pestrost – klasické tituly činohry se tu střídají s loutkami a multimediálními projekty. Díky své poloze přímo na Královské cestě v centru Prahy, minimální ceně vstupenek (běžná vstupenka 160 Kč / zlevněná 100 Kč) a neotřelé dramaturgii je divadlo DISK ideálním místem pro netradiční divadelní zážitek. K zútulnění tohoto mladého divadla připsívá i přilehlá kavárna KAFE DAMU.

Rezervace a online nákup vstupenek je možný na stránkách Divadla DISK. Žádosti o rezervace vstupenek přijímáme také e-mailem, telefonicky i faxem ve všední dny od 9.30 do 17.00. Nevyzvednuté rezervace se vrací do prodeje 24 hodin před začátkem představení.

K rezervaci vstupenek využijte on-line rezervační systém. V poznámce případně uveďte, že jste zaměstnancem či studentem AMU.

Technické informace hledejte zde.

Divadlo DISK

DISK, divadelní studio DAMU
Karlova 26, 116 65 Praha 1
tel.: +420 234 244 254; tel/fax: +420 234 244 253
email: disk@divadlodisk.cz
web: https://www.divadlodisk.cz/


Předpisy a dokumenty

Hrací plán a fermany
Dramaturgické plány
Studio Řetízek
Rozhodnutí ředitelky
Organizační schéma ds DISK
Provozní řád ds DISK
Statistické přehledy

Hrací plán a fermany

Měsíční hrací plán, ferman na následujících deset dní a denní ferman.

Měsíční hrací plány na sezónu 2022/2023 - hrací plán ds DISK na aktuální měsíc.

E-ferman divadla DISK - ferman divadla DISK pro následujících 10 dní.

Denní fermany


Studio Řetízek

Fermany studia Řetízek

Pravidla pro využívání studia Řetízek / DOCX

Rezervace studia Řetízek - v případě zájmu o rezervaci studia Řetízek vyplňte rezervační formulář.


Rozhodnutí ředitelky

Upravující: Závazné termíny v provozu ds DISK; Slevy a zvýhodnění zaměstnanců a studentů AMU v Praze; Orientační časový harmonogram premiér absolventských inscenací; Zápisy o představení.


Organizační schéma ds DISK

Provozní řád ds DISK

Provozní řád divadelního studia DISK vymezuje práva a povinnosti všech zaměstnanců i studentů účastnících se na provozu divadla. Všechny takové osoby jsou POVINNY se před vstupem do procesů probíhajících v divadelním studiu s Provozním řádem seznámit!

PROVOZNÍ ŘÁD divadelního studia DISK

(aktualizovaný ke dni 5. 9. 2020)

Obecné zásady

I.1. Provoz divadelního studia (dále jen ds) DISK je podřízen naplňování dramaturgického plánu pro daný akademický rok a z něj vyplývajících pedagogických a uměleckých záměrů.

I.2. Plán premiér pro následný akademický rok projednává a schvaluje Rada ds DISK v říjnu předcházejícího akademického roku. Nejpozději tři měsíce před premiérou obdrží ředitel ds DISK z kateder název a informace k inscenaci.

I.3. Posluchači magisterského studia absolvující v ds DISK jsou povinni upřednostnit práci v ds DISK před ostatní činností a podřídit se provoznímu režimu a hracímu plánu ds DISK.

I.4. Všichni, kdo se podílejí na provozu ds DISK, jsou povinni dodržovat stanovené termíny a podřídit se provoznímu řádu a bezpečnostním předpisům ds DISK. Nedodržení stanoveného termínu, zameškání představení a opakované nedodržování bezpečnostních předpisů ze strany studentů je považováno za zvlášť hrubé porušení nesplnění studijních povinností a řešeno v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU. V případě zaviněného nedodržení termínů a pravidel, které má za následek zrušení představení, uhradí viník divadlu náhradu škody v podobě ušlého zisku až do výše maximální tržby za dané představení.

II. Bezpečnostní zásady

II.1. Posluchači všech kateder, kteří se podílejí na provozu ds DISK musejí absolvovat školení BOZP a PO a řádně všechny bezpečnostní předpisy dodržovat.

II.2. Na provozu ds DISK se nesmějí podílet osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.

II.3. Kouření v divadelním sále je přísně zakázáno, pokud se nejedná o součást inscenace určenou režisérem.

II.4. Používání ohně na jevišti může povolit pouze ředitel studia a to písemně zápisem do předávacího protokolu inscenace.

II.5. Požární hlídku ve studiu během představení vykonává zaměstnanec ds DISK, který byl na výkon této funkce proškolen.

II.6. Technické zařízení (tahy, propadlo, apod.) smí obsluhovat jen zaměstnanec ds DISK, který pro to byl prokazatelně proškolen.

II.7. Nedodržení bezpečnostních zásad a předpisů ds DISK ze strany kteréhokoliv zaměstnance AMU je považováno za porušení pracovních povinností.

III. Fermany

III.1. Provoz ds DISK je určován měsíčním, týdenním a denním fermanem. Všichni, kdo se podílejí na provozu ds DISK, jsou povinni sledovat denní fermany. Údaje obsažené v denním fermanu jsou pro všechny závazné. Měsíční a týdenní fermany slouží pouze jako orientační plány.

III.2. Podklady pro vydání týdenního a denního fermanu připravuje produkční tým inscenace ve spolupráci s režisérem zkoušené inscenace a je zodpovědný za jejich včasné předání. Podklady pro měsíční a týdenní fermany jsou předávány na pravidelných provozních poradách nebo e-mailem vedoucímu provozu ds DISK.

III.3. Denní fermany jsou vyvěšovány jsou vyvěšovány do 1:00 na webových stránkách DAMU v sekci Divadlo DISK, stejně tak jako ferman na následujících deset dní.

III.4. Měsíční hrací plán ds DISK připravuje tajemník divadelního studia. Při stanovení hracího plánu se zohledňují:

 1. požadavek maximálního reprízování jednotlivých inscenací s důrazem na co nejkratší intervaly mezi reprízami první měsíc po premiéře;
 2. technická náročnost inscenací při kombinování přestaveb se zkouškami nového představení;
 3. personální stav jevištní techniky v návaznosti na mzdový rozpočet (přesčasy) a dodržování Zákoníku práce;
 4. požadavky tvůrčího týmu, který zkouší v sále ds DISK novou inscenaci.

III.5. Pro potřeby sestavení hracího plánu jsou herci povinni dodat seznam svých závazků tajemníkovi ds DISK nejpozději dva měsíce před začátkem měsíce, kterého se týkají. Ds DISK nemá povinnost se závazky řídit, ale zohlední je, pokud je to z uměleckého a provozního hlediska možné. Na nenahlášené závazky a závazky vzniklé po tomto datu nemůže být brán při nasazování představení zřetel.

III.6. O konání akcí, které nejsou součástí učebních plánů v ds DISK – a to jak externích tak interních – rozhoduje ředitel ds DISK. Ve sporných případech rozhoduje děkan DAMU.

III.7. Účinkování externistů (včetně posluchačů jiných ročníků) v absolventských představeních v ds DISK je možné pouze se souhlasem vedoucího příslušné katedry a po uzavření řádné smlouvy, která řeší případné mzdové nároky a zároveň dané účinkující zavazuje k podřízení se hracímu plánu ds DISK.

IV. Porady

IV.1. Nástrojem řízení procesu přípravy inscenace v ds DISK je systém porad vedení ds DISK, inscenačních týmů a odpovědných pedagogů. Podmínkou zahájení produkčních a výrobních příprav inscenace je předložení podkladů inscenačním týmem vedení ds DISK prostřednictvím explikační a předávací porady. V případě potřeby ředitel ds DISK může nařídit konání dalších porad (seznamovací, výrobní, produkční atd.).

IV.2. Explikační poradu svolává ředitel ds DISK nejméně 10 týdnů před plánovanou premiérou inscenace. Explikační porada slouží k prvnímu seznámení vedení ds DISK s inscenačním záměrem a koncepcí řešení výpravy inscenace.

IV.3. Explikační porady se účastní ředitel ds DISK, který ji řídí, vedoucí provozu studia, tajemník studia, PR pracovník studia, produkční tým, dramaturg, režisér inscenace, scénografové, pedagogové příslušných oborů.

IV.4. V průběhu explikační porady:

 1. dramaturg a režisér vyloží v několika bodech celkovou koncepci inscenace, základní umělecký záměr a z nich vyplývající technické a provozní požadavky;
 2. scénograf a výtvarník kostýmů představí na základě předložených výtvarných návrhů koncepci řešení výpravy inscenace a vyjádří se k nárokům na výrobu;
 3. dramaturg se vyjádří k nárokům na poskytnutí autorských práv vztahujících se k zamýšlené inscenaci;
 4. vedoucí produkčního týmu předloží prvotní návrh rozpočtu a rámcový harmonogram projektu;
 5. vedoucí provozu informuje o provozních kapacitách a omezeních ds DISK;
 6. ředitel ds DISK se předběžně vyjádří k proveditelnosti inscenačního záměru v podmínkách ds DISK.

IV.5. Předávací poradu svolává ředitel ds DISK nejméně 8 týdnů před plánovanou premiérou inscenace. Na základě podkladů předložených na předávací poradě rozhoduje ředitel ds DISK o předání inscenace do výroby. Sporné momenty řeší ředitel ds DISK s vedoucím příslušné katedry, v krajním případě rozhoduje děkan DAMU.

IV.6. Předávací porady se účastní ředitel ds DISK, který ji řídí, vedoucí provozu studia, tajemník studia, pracovník propagace ds DISK, produkční tým, dramaturg, režisér inscenace, scénograf, výtvarník kostýmů, pedagogové příslušných oborů, vedoucí dílen, vedoucí krejčovny, vedoucí jevištní techniky, hlavní osvětlovač, a hlavní zvukař. .

IV.7. Tajemník studia vede o průběhu porady zápis, jenž je zároveň předávacím protokolem stvrzeným ředitelem ds DISK.

IV.8. Průběh předávací porady:

 1. Scénograf a výtvarník kostýmů předloží spolu s výtvarnými návrhy kompletní technickou dokumentaci pro výrobu dekorací, šití kostýmů, příp. výrobu loutek a vyjádří se k technologii výroby.
 2. Podklady pro výrobu jsou poté konzultovány za přítomnosti pedagoga scénografie s vedoucími dílen, krejčovny a jevištní techniky. Je projednána technologie výroby, použití a dostupnost materiálů i nároky na funkčnost, stavbu a bezpečnost dekorace.
 3. Režisér vznese své požadavky na svícení, zvláštní zvukové požadavky, nároky na videotechniku a jiné další efekty, speciální rekvizity apod. - vysloví se rovněž k použití scénické hudby.
 4. Dramaturg společně s produkčním předloží návrh na obsahovou a obrazovou podobu propagačních materiálů, především programu a plakátů.
 5. Vedoucí produkce předloží podrobný rozpočet.
 6. Pedagogové příslušných oborů zhodnotí inscenační záměr z hlediska pedagogického zadání a ředitel studia posoudí, zda základní koncepce respektuje technické, provozní a kapacitní možnosti studia a finanční limit určený pro danou inscenaci.
 7. Pokud předložené návrhy a technická dokumentace poskytují dostatečný podklad pro výrobu i stavbu dekorace, šití kostýmů, příp. výrobu loutek a pokud nároky na jejich realizaci odpovídají stanovenému rozpočtu a kapacitním možnostem studia, zařadí ředitel studia inscenaci do výroby a povolí čerpání finančních prostředků na krytí nákladů vztahujících se k dané inscenaci.
 8. Po projednání a schválení předloženého inscenačního záměru je stanoven harmonogram výroby a zkoušek inscenace.

V. Zkoušky

V.1. Doba, náplň a obsazení zkoušek jsou určovány týdenním a denním fermanem. Není-li stanoveno jinak, probíhají zkoušky v ds DISK zpravidla každý všední den od 10:00 do 14:00.

V.3. Za náplň a řízení zkoušek je zodpovědný režisér, který při respektování provozních podmínek studia ve spolupráci s vedoucím produkce rovněž vydává podklady pro denní a týdenní fermany.

V.4. Požadavek na účast jevištní techniky na zkoušce je třeba nahlásit vedoucímu provozu ds DISK s předstihem minimálně dvou týdnů, jinak ds DISK negarantuje uspokojení tohoto požadavku.

V.5. Požadavek na účast osvětlovačů a zvukařů na zkoušce je třeba nahlásit vedoucímu provozu ds DISK s předstihem minimálně pět týdnů před začátkem měsíce s termínem konání příslušné zkoušky, jinak ds DISK negarantuje uspokojení tohoto požadavku. Účast osvětlovačů a zvukařů v genrálkovém týdnu je garantována zpravidla v rozsahu od 10:00 do 14:00.

V.6. Bez účasti osvětlovače nebo zvukaře ds DISK není možné využívat osvětlovací, resp. zvukovou techniku divadla.

V.7. Za stavbu náznaku dekorace podle požadavků inscenačního týmu dodaných nejpozději na provozní poradě v předcházejícím týdnu a za včasné předání scény ke zkoušce je zodpovědný vedoucí provozu.

V.8. Herci v průběhu zkoušek odpovídají za rekvizity, kostýmy, příp. loutky (nebo jejich součásti) a jejich uložení mezi zkouškami.

V.9. Technická zkouška:

 1. probíhá nejpozději 1 týden před premiérou inscenace;
 2. v jejím průběhu předává vedoucí dílen hotovou dekoraci vedoucímu jevištní techniky a dohlíží na její stavbu na scéně studia;
 3. výtvarník scény a režisér prověří za přítomnosti pedagoga scénografie funkčnost dekorace i její provedení ve vztahu k výtvarnému návrhu a vznesou požadavky na případné korekce;
 4. režisér vyzkouší ve spolupráci s vedoucím jevištní techniky technologii případných přestaveb.

V.10. a) Po technické zkoušce mají inscenátoři v průběhu zkoušek nárok na stavbu všech klíčových prvků scény.

 1. b) Technické zkoušce zpravidla předchází 3 týdny před premiérou zkouška montážní, na které se poprvé smontuje základ dekorace na jevišti a je možno dohodnout se na stavbu dílčích prvků scény pro zkoušení.

V.11. Osvětlovací zkouška:

 1. zpravidla navazuje na zkoušku technickou;
 2. její průběh řídí režisér dané inscenace ve spolupráci se scénografem a hlavním osvětlovačem;
 3. přítomni jsou pedagogové režie a scénografie;
 4. v průběhu osvětlovací zkoušky jsou nasvíceny všechny světelné změny v souladu s inscenačním záměrem dané inscenace a jsou označeny v textu hry (ve scénáři).

V.12. Hlavní zkoušky:

 1. probíhají v posledním týdnu před premiérou inscenace a jsou nejzazším termínem pro kompletní předání kostýmů a rekvizit z výroby
 2. Obě hlavní zkoušky jsou svícené a v jejich průběhu jsou uváděny do souladu všechny scénické prvky inscenace.

V.13. Generální zkoušky:

 1. probíhají v posledních dvou nebo třech dnech před premiérou inscenace;
 2. jejich průběh se zakládá na stejných principech jako průběh řádného představení.

V.14. V průběhu hlavních a generálních zkoušek mají studenti přístup do hereckých šaten v době konání zkoušky a 1 hodinu před začátkem a po ukončení zkoušky, jindy pouze s písemným povolením potvrzeným vedoucím provozu nebo ředitelem ds DISK.

VI. Představení

VI.1. Začátky představení jsou stanoveny měsíčním fermanem. Případné změny jsou určeny týdenním či denním fermanem.

VI.2. Zrušit představení  je oprávněn v případě mimořádné události pouze ředitel ds DISK nebo jím pověřený zástupce po dohodě s vedoucím příslušné katedry nebo s pedagogem vykonávajícím umělecký dozor.

VI.3. Umělecký dozor zajišťují režisér či dramaturg dané inscenace a pedagog určený příslušnou katedrou.

VI.4. Pro každé představení je denním fermanem určen zaměstnanec ds DISK pověřený výkonem funkce vedoucího představení, který 1 hodinu před představením až do jeho ukončení přebírá zodpovědnost za provoz studia. Všichni, kdo se v té době podílejí na provozu ds DISK jsou povinni řídit se jeho pokyny.

VI.5. Provoz v prostorách ds DISK je ukončen 1 hodinu po skončení večerního představení, není-li fermanem stanoveno jinak.

VII. Tvůrčí tým

VII.1. Režisér

 1. je zodpovědný za celkový inscenační záměr i jeho realizaci a všichni, kdo se podílejí na tvorbě inscenace, jsou povinni řídit se podle jeho pokynů;
 2. vede zkoušky a zodpovídá za řízení a koordinaci všech složek podílejících se na tvorbě inscenace;
 3. je zodpovědný za přípravu podkladů týkajících se zkoušené inscenace pro týdenní a denní fermany;
 4. je povinen účastnit se všech provozních porad, které se týkají zkoušené inscenace;
 5. je povinen účastnit se jako umělecký dozor na představeních a je zodpovědný za kvalitu repríz nastudované inscenace.

VII.2. Dramaturg

 1. je zodpovědný za textovou stránku inscenace, s režisérem se podílí na její interpretaci a na realizaci z ní vyplývajícího inscenačního záměru;
 2. je povinen v dostatečném předstihu před zahájením zkoušek vznést požadavky na obstarání příslušného textu a na počet exemplářů, které mají být namnoženy a svázány;
 3. je zodpovědný za včasné zažádání o poskytnutí autorských práv vztahujících se k dané inscenaci;
 4. je zodpovědný za obsahovou a věcnou stránku programu i všech propagačních materiálů a provádí jejich závěrečnou korekturu.

VII.3. Scénograf

 1. je zodpovědný za výtvarnou koncepci inscenace a za její realizaci;
 2. je povinen po předání scény a kostýmů do výroby sledovat průběh výroby a konzultovat klíčové výrobní kroky s odbornými pracovníky studia;
 3. v případě potřeby se aktivně podílí na výrobě výpravy;
 4. podílí se po konzultaci s vedoucím provozu na nákupu materiálů a rekvizit;
 5. je zodpovědný za dodržení rozpočtu určeného pro výpravu inscenace;
 6. je zodpovědný za výtvarnou stránku programu a propagačních materiálů.

VII.4. Herci

 1. jsou povinni řídit se pokyny režiséra;
 2. jsou povinni přijít na zkoušku i představení řádně připraveni a ve střízlivém stavu;
 3. jsou povinni být ve studiu nejpozději 1 hodinu před začátkem představení a nahlásit svůj příchod inspicientovi. Po převlečení do kostýmu mají herci zakázáno vstupovat mezi diváky mimo rámec inscenace;
 4. jsou po představení povinni předat kostýmy garderobierce, nebo je nechat v herecké šatně;
 5. jsou po představení povinni předat rekvizity, příp. loutky rekvizitáři nebo je ponechat na místě určeném inspičními pokyny k inscenaci;
 6. mají přístup do hereckých šaten 2 hodiny před představením, ve kterém jsou obsazeni, během něj a 1 hodinu po jeho skončení, jindy pouze s povolením vedoucího provozu nebo ředitele ds DISK.
 7. mají k dispozici uzamykatelnou skříňku, kam ukládají své osobní rekvizity a dodané části kostýmů do doby hlavních zkoušek, kdy jsou předány pracovníkům garderoby. Za věci ponechané v hereckých šatnách mimo tuto skříňku nenese ds DISK odpovědnost.

VII.5. Produkční tým

 1. účastní se od počátku zkouškového procesu inscenace a je nápomocen režisérovi při běžných organizačních úkonech;
 2. spolupracuje s dramaturgem inscenace při obstarávání a rozmnožování textů;
 3. spolupracuje se scénografem inscenace, pomáhá při zajišťování drobných rekvizit, konzultuje tyto požadavky s rekvizitářem (pracovníkem studia) dané inscenace, podílí se na drobných nákupech rekvizit a zajišťuje nákup spotřebních rekvizit pro danou inscenaci;
 4. předává vedoucímu provozu ds DISK zásadní podklady pro tvorbu fermanů;
 5. konzultuje požadavky režiséra a scénografa s vedoucím provozu, tajemníkem a ředitelem studia;
 6. je zodpovědný za vypracování inspičních pokynů, které jsou podkladem k přípravě repríz inscenace;
 7. společně s dramaturgem a scénografem připravuje propagaci inscenace, odpovídá za technické zajištění všech propagačních materiálů (program, plakát atd.) a po dobu provozování je nápomocen při propagaci a PR aktivitách spojených s inscenací;
 8. jeho členové zajišťují průběh repríz v pozici inspicienta, inspektora hlediště nebo jinak v souladu s inspičními pokyny k inscenaci a pokyny vedoucího představení.
 9. inspicient je zodpovědný za včasný začátek představení a řídí průběh představení v ds DISK a na zájezdech (sleduje včasné nástupy herců a technického personálu, kontroluje přípravu scény, rekvizit a kostýmů, sleduje průběh představení);

VII.6. Vedoucí produkčního týmu

 1. v procesu přípravy a vzniku dané inscenace řídí v souladu s požadavky režiséra produkční tým a odpovídá za jeho funkčnost;
 2. jako člen tvůrčího týmu inscenace je partnerem režiséra (interního, externího) při organizaci procesu vzniku inscenace;
 3. zodpovídá za přípravu rozpočtu inscenace, který je předkládán na předávací poradě;
 4. úzce spolupracuje s ředitelem ds DISK při kontrole dodržování rozpočtu;
 5. je povinen účastnit se na základě požadavků režiséra veškerých jednání tvůrčího týmu;
 6. účastní se pravidelných provozních porad v ds DISK;
 7. účastní se všech jednání, která se týkají procesu vzniku inscenace;
 8. po dohodě s ředitelem studia vede předběžná jednání s potenciálními sponzory.

VIII. Technické složky

VIII.1. Pracovníci technických složek ds DISK

 1. jsou podřízeni vedoucím jednotlivých složek, jejichž nadřízeným je vedoucí provozu ds DISK;
 2. jsou povinni věnovat se přípravě absolventských inscenací studentů DAMU s naprostou prioritou;
 3. všichni pracovníci dílen jsou povinni poskytnout studentům veškeré informace odborného charakteru, své odborné zkušenosti a znalosti dané technické a technologické problematiky;

VIII.2. Jevištní technika

 1. při stavbě dekorací a náznaku se řídí pokyny scénografa a režiséra inscenace, pokud nejsou v rozporu s platnými zákony a vnitřními předpisy ds DISK a pravidly BOZP a PO;
 2. je povinna dodržovat termíny stanovené týdenním a denním fermanem;

VIII.3. Dílna a krejčovna

 1. řídí se pokyny režiséra a kostýmního výtvarníka, sporné momenty řeší přímo ředitel ds DISK s příslušnými pedagogy;
 2. jsou povinni dodržovat termíny dohodnuté na předávací a výrobní poradě;

VIII.4. Osvětlovací technika a zvukaři

 1. jsou povinni řídit se pokyny režiséra a scénografa inscenace; sporné momenty řeší přímo ředitel ds DISK s příslušnými pedagogy.
 2. jsou povinni dodržovat termíny stanovené týdenním a denním fermanem;
 3. v případě zameškaného představení jsou zpravidla ze strany ds DISK sankcionováni až do výše maximální tržby představení dané inscenace;

VIII.5. Rekvizitáři

 1. jsou podřízení vedoucímu provozu;
 2. při obstarávání rekvizit spolupracují s produkčním týmem;
 3. obstarávají spotřební rekvizity;
 4. plní požadavky režiséra společně se scénografem přímo nebo prostřednictvím produkčních inscenace, jsou nápomocni při jejich obstarávání;
 5. jsou povinni hodinu před začátkem představení připravit pro herce rekvizity do prostoru jeviště podle požadavků, které vyplynuly z průběhu zkoušek a jsou uvedeny v inspičních pokynech k inscenaci, které musí být předány rekvizitářům v písemné podobě vedoucím produkčního týmu nejpozději v den první generální zkoušky;
 6. po skončení generální zkoušky nebo představení jsou povinni přebrat rekvizity od herců na jevišti nebo jiném místě určeném v inspičních pokynech k inscenaci, zkontrolovat je, sklidit a zabezpečit jejich uložení na místě k tomu určeném;
 7. nenesou odpovědnost za rekvizity zanechané po představení v hereckých šatnách či v jiných prostorách divadla;
 8. odpovídají za stav rekvizit, zajišťují jejich opravy či doplnění.

VIII.6. Garderobiéři

 1. jsou podřízeni vedoucímu provozu ds DISK;
 2. jsou povinni účastnit se zkoušek počínaje zkouškou hlavní, je-li tak určeno týdenním, resp. denním fermanem;
 3. jsou povinni se řídit pokyny výtvarníka kostýmů, režiséra a vedoucího produkčního týmu;
 4. od hlavních zkoušek počínaje zkouškou oblékanou a při představeních připravují kostýmy pro účinkující, odpovídají za jejich stav, kompletaci a včasnou přípravu před hlavními a generálními zkouškami a představením.

Statistické přehledy


Vedoucí pracoviště

MgA. Viktorie Schmoranzová

Ředitelka

E-mail: viktorie.schmoranzova@divadlodisk.cz
Detail osoby
FOTO MgA. Viktorie SCHMORANZOVÁ

Rada ds DISK

Zápisy ze zasedání Rady ds DISK


.