ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ UR DAMU ZE 7. LISTOPADU 2018

Program jednání UR DAMU:

 1. Zahájení UR DAMU a schválení programu zasedání
 2. Informace o nových členech UR DAMU
 3. Informace o hlasováních UR DAMU per rollam o akreditacích studijních programů katedry alternativního a loutkového divadla DAMU a o hlasování o složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. art. Michala Vajdičky
 4. Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy
 5. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku katedry autorské tvorby a pedagogiky
 6. Informace o jednání komise k habilitačnímu řízení Mgr. art. Michala Vajdičky
 7. Jednání o návrhu komise k habilitačnímu řízení Mgr. Ing. Branislava Mazúcha
 8. Různé

1. Zahájení UR DAMU a schválení programu zasedání

Děkanka DAMU D. Svobodová jako předsedkyně UR DAMU zahájila listopadové zasedání UR DAMU. Z jednání UR se omluvili: prof. I. Vyskočil, prof. E. Vašáryová a prof. J. Barta. Děkanka DAMU připomněla smutné události letošního roku, kdy nás opustili hned dva členové UR DAMU – doc. PhDr. Jiří Josek a prof. PhDr. Josef Kovalčuk. Děkanka Svobodová se rozhodla i z těchto důvodů o rozšíření členů UR DAMU (viz bod 2 tohoto zápisu). D. Svobodová nicméně konstatovala, že UR DAMU je již od začátku zasedání usnášeníschopná.

D. Svobodová dále k programu listopadové UR sdělila, že původně měl v tomto termínu obhajovat svoji habilitační práci Mgr. art. M. Vajdička, ale bohužel v pozdním termínu oznámil, že se z naléhavých pracovních důvodů (premiéra, dvě generální zkoušky) nemůže zúčastnit plánovaného zasedání UR DAMU 7. 11. 2018. Z těchto důvodů se posunula vlastní obhajoba habilitační práce M. Vajdičky až na příští rok na další termín konání UR DAMU (březen 2019). S ohledem na platnost nového zákona o VŠ a nový systém a proces akreditací, na který se přechází, dnešní zasedání UR DAMU je příležitostí, jak se otázkám akreditací a reakreditací studijních programů DAMU důkladně věnovat a diskutovat na toto téma. K tomuto ještě děkanka D. Svobodová dodala, že kromě žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního programu katedry výchovné dramatiky DAMU, kterou členové UR dostali s dostatečným předstihem k prostudování a o které se bude dnes hlasovat, je na program zařazena též žádost o prodloužení akreditace bakalářského programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku katedry autorské tvorby a pedagogiky (KATaP), kterou členové UR dostali pouze několik dní před tímto zasedáním. Děkanka D. Svobodová vysvětlila, že požádala KATaP, zda by nestihla vypravit akreditační spis již na toto zasedání UR, což se katedře s velkým úsilím podařilo, byť původně bylo počítáno s pozdějším termínem pro dokončení a předložení celého akreditačního spisu. Nejde tedy o liknavost této katedry, ale děkanka D. Svobodová chtěla využít volnější program dnešního zasedání UR a to, že se UR DAMU bude dnes věnovat otázkám akreditací a studijním programům DAMU. D. Svobodová nicméně v souvislosti s termínem, kdy členové UR DAMU obdrželi podklady k této žádosti KATaP, připomněla, že UR má právo dnes o tomto bodě odmítnout hlasovat. V takovém případě by bylo nutné s ohledem na harmonogram a další termíny hlasovat per rollam.

Děkanka D. Svobodová požádala členy UR o schválení navrženého programu tohoto zasedání.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 21
Počet přítomných členů = 17  
Nadpoloviční většina přítomných členů = 9 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník
Hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 0

Závěr: UR DAMU schválila program svého listopadového zasedání (7.11.2018).

2. Informace o nových členech UR DAMU

Děkanka D. Svobodová představila UR DAMU její nové členy, kterými se stali doc. PhDr. Vlasta Koubská, působící jako pedagožka na katedře scénografie DAMU, a dramaturg ND Mgr. Martin Urban. Jejich nominace na členy UR DAMU byly řádně projednány akademickým senátem DAMU minulý týden.

3. Informace o hlasováních per rollam o prodloužení akreditacích KALD a o složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

Prof. J. Provazník, proděkan DAMU, informoval o proběhnuvších hlasování UR DAMU per rollam:

a) Hlasování o žádostech katedry alternativního a loutkového divadla (KALD) o prodloužení akreditací těchto tří studijních programů:

 • Herectví alternativního a loutkového divadla (typ bakalářský)
 • Herectví alternativního a loutkového divadla (typ magisterský)
 • Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla (typ bakalářský)

V době hlasování měla UR DAMU celkem 19 členů, přičemž 15 členů se vyjádřilo pro, 4 členové se zdrželi hlasování a žádný člen se nevyjádřil proti prodloužení akreditací KALD. Uvedené žádosti o prodloužení akreditací studijních programů KALD byly schváleny.

b) Návrh komise k habilitačnímu řízení Mgr. art. Michala Vajdičky:

 • prof. Zbyněk Srba, JAMU (předseda)
 • prof. Miroslav Plešák, JAMU
 • doc. MgA. Rieger Lukáš Ph.D., JAMU
 • prof. Miloslav Klíma, DAMU
 • doc. Karel František Tománek, DAMU

V době hlasování měla UR DAMU celkem 19 členů, přičemž 14 členů se vyjádřilo pro, 5 členů se zdrželo hlasování a žádný člen se nevyjádřil proti složení komise. Komise k habilitačnímu řízení Mgr. art. Michala Vajdičky byla uměleckou radou DAMU schválena.

4. Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy

Prof. J. Provazník představil návrh na prodloužení akreditace doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy. Tento program již běží a hlasuje se o jeho prodloužení. Stávající platná akreditace byla tím, že to byl zcela nový studijní program, schválena na 3 roky. V předstihu katedra výchovné dramatiky připravila žádost o jeho prodloužení, program se osvědčil, došlo pouze k dílčím změnám (zejména ve složení oborové rady a v seznamu školitelů). Program zatím nemá žádného absolventa, první studenti programu absolvovali 3. ročník v ak. roce 2017-2018.

Prof. Vedral připomněl, že se před třemi lety diskutovalo o tom, zda DAMU nemá příliš velké množství doktorských programů (v současné době je jich pět). Nebylo by v zájmu efektivity doktorské programy slučovat? Jsme v tomto unikátní v rámci AMU?

Doc. Hančil jako rektor AMU sdělil, že v počtu doktorských programů se v rámci AMU nijak nelišíme (např. HAMU je na tom obdobně). Obecně doc. Hančil vyjádřil pochopení pro názor prof. Vedrala, ale podotkl, že by bylo žádoucí pokusit se v nejbližší době spíše o jistou míru koordinace. V té souvislosti doplnil kontext s vývojem ve vědě a výzkumu, také zde vývoj směřuje k větším projektům, stále více je kladen důraz nikoliv na jednotlivé výsledky, ale na dopad výsledků VaV. Současně doc. Hančil chápe, že všechny tyto kroky v oblasti dalšího směřování doktorského studia se musí vést v nějakém konsenzuálním prostředí, v důvěře, že pokud se tyto kroky uskuteční, budou ku prospěchu věci, nikoli že bude někdo vyřazen ze hry. Doc. Hančil si je také vědom toho, že nelze spojovat všechno. Současně rektor doc. Hančil vyjádřil (zcela bez souvislosti s dnešním hlasováním) názor, že do budoucna by bylo dobré o dalším směřování doktorského studia diskutovat – o možnostech společných cílů, záměrů, v čem by se dalo potkávat, v čem pracovat společně, sil není mnoho, personální obsazení v oborových radách (OR) DAMU ukazuje, že v tomto směru se jednotlivé rady částečně prolínají.

D. Svobodová připomněla, že se rozpravu nad dalším fungováním a směřováním doktorských programů DAMU pokoušela zahájit, ale většinou se diskuse nerozproudila, mnohdy i v důsledku toho, že množství práce a aktuálních úkolů prostě převážilo. Děkanka D. Svobodová požádala členy UR z řad DAMU, z nichž většina je také členy OR, zda by nezkusili sami započít nějaké rozhovory (nejhorší, co by mohlo nastat, je, že se něco sloučí „shora“, bez vůle OR), začít s neformálními setkáními a s touto rozpravou. Je současně skutečností, že oborové rady a doktorské programy na DAMU dobře fungují, děkanka DAMU nemá pocit, že by se v některém programu neodváděla adekvátní práce, doktorské tituly jsou udělovány oprávněně. Akutní potřebu změnit nastavení doktorských programů necítí. Úvaha o tříštění personálních sil je na místě.

Doc. Francán informoval o tom, jaké je nastavení doktorského studia na JAMU, kde je pouze jeden doktorský program. Určité zaměření doktorského studia na DAMU více směry je pro JAMU podle doc. Francána jistou inspirací. Vytvoření různých specializací v rámci doktorského studia se pro JAMU jeví jako smysluplná, dobře to navazuje na magisterské studium. JAMU má aktuálně 25 studentů v jednom doktorském programu a mnohost směřování doktorandů působí jisté problémy, proto JAMU uvažuje o cestě specializací.

Prof. Klíma: Má-li být výstup v doktorském studiu určitým způsobem originální, vyžaduje to jistou pestrost. Zatím se nepodařilo hledat a najít synergie napříč jednotlivými doktorskými programy, nějaké momenty, které by se daly společně využívat. Podle prof. Klímy je právě toto cesta, kterou bychom se měli dát (hledat společné momenty).

Prof. Vostrý vyjádřil souhlas s prof. Klímou. Jako člen oborové rady programu Teorie a praxe dramatické výchovy upozornil na specifika tohoto programu, která vyžadují jako školitele odborníky jak v oblasti umění, tak pedagogiky. Proto nedoporučuje mechanické slučování doktorských programů.

Doc. Hančil podpořil vyjádření prof. Klímy a prof. Vostrého – tedy jít spíše cestou hledání průsečíků, hledání momentů, které by mohly posílit výzkum. Institucionální hledisko dle doc. Hančila není tak podstatné, tj. zda jde o jeden či více programů. Je spíše třeba se více společně radit, konzultovat a cíleně vytvářet možnost spolupráce.

Prof. Provazník doplnil k tématu poznatek z praxe: Na katedře výchovné dramatiky se osvědčilo, že na doktorské semináře zveme pedagogy z jiných kateder (např. prof. Vostrého, prof. Šípka, doc. Bečku a další). Studenti tak mají možnost setkávat se s osobnostmi z různých oborů, což je pro jejich studium a práci obohacující.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 17

Nadpoloviční většina přítomných členů = 9 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:

Pro                                17

Proti                              0         

Zdržel se                       0  

Závěr: UR DAMU schválila předloženou žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy.

5. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku katedry autorské tvorby a pedagogiky (KATaP)

D. Svobodová navázala v tomto bodě na svoji úvodní informaci ze začátku jednání UR (viz bod 1 tohoto zápisu) a vznesla na členy UR DAMU dotaz, zda můžeme na tomto jednání žádost o prodloužení akreditace bakalářského programu KATaP projednávat a hlasovat, nebo zda některý z členů požaduje odložení např. z toho důvodu, že nebyl čas si spis řádně prostudovat. Děkanka D. Svobodová připomněla, že pokud nebude UR DAMU rozhodovat na tomto řádném zasedání, půjde bod do hlasování per rollam tak, aby byly dodrženy potřebné termíny a harmonogram

Prof. Vostrý: Program neobsahuje nic zásadně nového, prodloužení koresponduje s tím, jak program probíhá již dnes, nemá problém se žádostí souhlasit, v žádosti není nic, o čem by bylo nutné dlouze debatovat. Spis si stihl řádně prostudovat.

Prof. Klíma: Vyjádřil souhlas s prof. Vostrým, spis si také stihl přečíst, lze hlasovat na tomto zasedání UR DAMU.

Prof. Etlík souhlasí s prof. Vostrým a prof. Klímou, nemá problém žádost dnes schválit, spis prostudoval, pouze vznesl dotaz k jedné věci – proč nejsou ve spisu zahrnut předmět Základy divadelního pojmosloví, studenti KATaP tyto přednášky navštěvují.

 

Prof. Vedral: Účast studentů KATaP na přednáškách Divadelního pojmosloví se týká magistrů, nikoli bakalářského programu.

 

Prof. Etlík: V tom případě lze dnes z mého pohledu na tomto zasedání o žádosti o prodloužení akreditace bakalářského programu KATaP hlasovat.

Doc. Hančil doplnil stručný komentář – může se vyjádřit jen k tomu, co je v programu nové (inovace v obecných základech oboru – byl vytvořen nový předmět, vyučovaný v anglickém jazyce, jehož se účastní jak čeští studenti, tak studenti anglických programů, je to dle doc. Hančila vzácná příležitost, možnost uvedení studentů do kontextu), resp. může se vyjádřit pouze za sebe jako garanta jednoho z předmětů. Poukázal na to, že KATaP neustále inovuje metodologii v rámci předmětu, studenti dávají podněty ke zlepšování.

Prof. Vedral na základě proběhnuvší diskuse nakonec vyjádřil souhlas, aby se hlasovalo o prodloužení akreditace na této schůzi UR DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 17

Nadpoloviční většina přítomných členů = 9 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:

Pro                                14

Proti                                0         

Zdržel se                         3  

Závěr: UR DAMU schválila předloženou žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

6. Informace o jednání komise k habilitačnímu řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

Prof. Zbyněk Srba, Ph.D., jako předseda habilitační komise informoval o stanovisku komise, která zasedla v tomto složení: prof. Miloslav Klíma, prof. PhDr. Miroslav Plešák, doc. MgA. Rieger Lukáš Ph.D., doc. Karel František Tománek. Komise přijala pozitivní rozhodnutí, tj. doporučila jednomyslně, aby habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky dále pokračovalo před UR DAMU (hlasování: 5 členů komise bylo pro, žádný se nezdržel ani nehlasoval proti).

 

 

7. Jednání o návrhu komise k habilitačnímu řízení Mgr. Ing. Branislava Mazúcha

Prof. Provazník informoval UR DAMU, že se k habilitačnímu řízení přihlásil Mgr. Ing. B. Mazúch, který působí jako pedagog na katedře alternativního a loutkového divadla (KALD) DAMU. B. Mazúch je absolventem KALD (1992–1997), mj. do r. 2017 působil jako šéf Divadla Lampion na Kladně, kromě toho též spolupracoval mj. s Klicperovým divadlem v Hradci Králové, s Divadlem Ponec, se Švandovým divadlem, s Novou scénou Národního divadla v Praze, s divadly v Polsku a na Slovensku. Habilitační práce má název Moje výchova k tekutému herectví.

 

UR DAMU je předkládáno ke schválení následující složení habilitační komise:

prof. Mgr. Miloslav Klíma (předseda komise), KALD DAMU

doc. Eva Salzmannová, KČD DAMU

doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D., Divadelní fakulta JAMU, Brno

Mgr. Martin Bernátek, Ph.D., katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc

František Hromada, režisér, nezávislý odborník

Prof. Lazorčáková vznesla dotaz k úloze Mgr. Bernátka v habilitační komisi.

Doc. Hančil vznesl dotaz na povahu očekávané práce B. Mazúcha: Bude předkládán soubor inscenací nebo ucelená habilitační práce na dané téma?

Prof. Vedral se připojil k dotazu prof. Lazorčákové (členství M. Bernátka v komisi).

D. Svobodová doplnila, že dle dostupných informací je Mgr. Bernátek odborníkem, který zná práci B. Mazúcha a z toho titulu je mj. navržen do habilitační komise, nikoli jako zástupce oboru herectví.

Prof. Provazník doplnil, že všech pět kandidátů vyslovilo předběžný souhlas s tím, že by měli zasednout v habilitační komisi. A také informoval o předběžných návrzích na oponenty: doc. Michal Čunderle, vedoucí katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU, doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D., z katedry divadelní vědy Filozofické fakulty UK, Ladislav Zeman, bývalý ředitel Klicperova divadla.

Žádný z členů UR nevznesl návrh na změnu ve složení habilitační komise pro řízení B. Mazúcha. Prof. Klíma pouze upřesnil k předběžným úvahám o oponentech, že se bude muset ještě definitivně vyjasnit, zda v případě B. Mazúcha půjde o soubor inscenací nebo písemnou habilitační práci; podle toho bude habilitační komise  navrhovat oponenty.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR = 21

Počet přítomných členů = 17

Nadpoloviční většina přítomných členů = 9 (UR je usnášeníschopná)

Skrutátoři: Štveráková, Provazník

Hlasování:

Pro                                17

Proti                                0         

Zdržel se                         0  

Závěr: UR DAMU schválila předložený návrh na složení hodnotící komise pro habilitační řízení Mgr. Ing. Branislava Mazúcha.  

8. Různé

Děkanka Svobodová informovala členy UR DAMU o termínech jednání UR DAMU v roce 2019. Zasedání UR DAMU se budou konat 6. března 20196. listopadu 2019. Pokud by bylo potřeba svolat UR DAMU v roce 2019 ještě jednou (z důvodu dalších zájemců o habilitaci či profesorské řízení; ve výhledu je mj. též habilitace MgA. Lukáše Jiřičky z KALD), pak by se zasedání UR DAMU konalo také 15. května 2019.

 

 

Zapsala: Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU, v. r.

                  

Schválili:

děkanka Mgr. MgA. Doubravka Svobodová v. r.

 

proděkan prof. Jaroslav Provazník v. r.

 

22. listopadu 2018