Zahájení habilitačního řízení MgA. Vladimíra Nováka, Ph.D.

Na základě Návrhu k habilitačnímu řízení, podaného MgA. Vladimírem Novákem, Ph.D. bylo dne 1. 6. 2022 na Divadelní fakultě AMU v Praze zahájeno habilitační řízení dle §72 ods. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v oboru Dramatická umění. 

Návrh složení habilitační komise předloží děkan DAMU ke schválení Umělecké radě fakulty v programu jejího zasedání dne 16. 11. 2022.

14. červen 2022

.