Zahájení habilitačního řízení MgA. Markéty Potužákové, Ph.D.

Na základě Návrhu k habilitačnímu řízení, podaného MgA. Markétou Potužákovou, Ph.D. bylo dne 2. 3. 2022 na Divadelní fakultě AMU v Praze zahájeno habilitační řízení dle §72 ods. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v oboru Dramatická umění.

Umělecká rada fakulty schválila na svém zasedání 16. 3. 2022 návrh děkana DAMU na složení habilitační komise, která bude pracovat v tomto složení:

Předseda komise: 

prof. Mgr. Jan Gogola (JAMU)  

Členové: 

prof. Martin Huba (VŠMU) 

doc. Mgr. Tomáš Pavelka 

doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (JAMU) 

MgA. Milan Šotek, Ph.D. 

Habilitační přednášku na téma Text a jeho žánr, žánr a jeho text (poznámky pro přednášejícího) přednese kandidátka na zasedání Umělecké rady DAMU 16. 11. 2022.

24. březen 2022

.