Zahájení habilitačního řízení Mgr. Radovana Lipuse, Ph.D.

Na základě Návrhu k habilitačnímu řízení, podaného Mgr. Radovanem Lipusem, Ph.D. bylo dne 27. 2. 2022 na Divadelní fakultě AMU v Praze zahájeno habilitační řízení dle §72 ods. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v oboru Dramatická umění.

Umělecká rada fakulty schválila na svém zasedání 16. 3. 2022 návrh děkana DAMU na složení habilitační komise, která bude pracovat v tomto složení:

Předseda komise: 

prof. Mgr. Jan Hančil  

Členové: 

doc. Mgr. Jana Preková (JAMU) 

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D. 

prof. MgA. Ivo Krobot (JAMU) 

doc. Břetislav Rychlík (JAMU) 

Habilitační přednášku na téma Divadlo a genius loci. Místo jako inspirace a výzva. Místo jako potenciál přednese kandidát na zasedání Umělecké rady DAMU 16. 11. 2022. 

24. březen 2022

.