Zápis z mimořádného zasedání UR DAMU dne 12. 1. 2022

Místo: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202, a online platforma Teams
Datum a čas: 12. ledna 2022 od 10 hod.
Program jednání UR DAMU:
1. Schválení programu zasedání UR DAMU
2. Schvalování žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Herectví alternativního a loutkového divadla (B0215A310013)  
3. Schvalování žádosti o změnu garanta navazujícího magisterského studijního programu Alternativní a loutkové divadlo (N0215A310005)
4. Informace o proběhlém per rollam schvalování akreditačního spisu Teorie a kritika divadelní tvorby
5. Schvalování akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programů:

6. Různé


Bod 1. Schválení programu zasedání

Předseda UR DAMU doc. Mgr. MgA. Karel František Tománek zahájil hybridní zasedání UR DAMU, stručně představil jeho program, který se týkal pedagogicko-studijních záležitostí, především odloženému jednání o schvalování akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programů, a o tomto programu nechal hlasovat. Schvalování programu se konalo aklamačně.
Dále omluvil nepřítomné členy UR DAMU. 


Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 21
Počet přítomných členů: 13
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 
          
Závěr: Navržený program UR DAMU byl schválen.

Bod 2. Schvalování žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Herectví alternativního a loutkového divadla (B0215A310013) 

Návrh na schválení žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Herectví alternativního a loutkového divadla byl podán z důvodu pracovní vytíženosti stávajícího garanta doc. MgA. Jiřího Havelky, Ph.D. Na novou garantku je navržena pedagožka Katedry alternativního a loutkového divadla MgA. Petra Tejnorová, Ph.D. 

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 21
Počet přítomných členů: 13
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:
Pro                13
Proti               0
Zdržel se        0


Závěr: Návrh na schválení žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Herectví alternativního a loutkového divadla (B0215A310013) byl UR DAMU schválen. 

Bod 3. Schvalování žádosti o změnu garanta navazujícího magisterského studijního programu Alternativní a loutkové divadlo (N0215A310005) 

Návrh na schválení žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Herectví alternativního a loutkového divadla byl podán z důvodu pracovní vytíženosti stávajícího garanta doc. MgA. Jiřího Havelky, Ph.D. Na novou garantku je navržena pedagožka Katedry alternativního a loutkového divadla MgA. Sodja Zupanc-Lotker, Ph.D., která bude rektorkou AMU jmenována docentkou. Změna garanta na RVH proběhne až po oficiálním jmenování docentkou.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 21
Počet přítomných členů: 14
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)

Hlasování:
Pro                14
Proti               0
Zdržel se        0


Závěr: Návrh na schválení na schválení žádosti o změnu garanta navazujícího magisterského studijního programu Alternativní a loutkové divadlo (N0215A310005) byl UR DAMU schválen. 

Bod 4. Informace o proběhlém per rollam schvalování akreditačního spisu Teorie a kritika divadelní tvorby 

Předseda UR DAMU Karel F. Tománek seznámil členy UR s výsledkem hlasování per rollam ke schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Teorie a kritika divadelní tvorby. 

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 21
Počet členů, kteří se zúčastnili hlasování per rollam: 21
Nadpoloviční většina všech členů: 11 


Výsledky hlasování per rollam, které proběhlo 30. 11. – 6. 12. 2021: 
Pro                19
Proti               0
Zdržel se        1


Závěr: Akreditační spis navazujícího magisterského studijního programu Teorie a kritika divadelní tvorby byl UR DAMU schválen a navržen na schválení Radou pro vnitřní hodnocení AMU.

Bod 5. Schvalování akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programů 

Tato část jednání UR DAMU byla moderována Mgr. Michalem Somošem. Michal Somoš uvedl, že v souladu s akreditačním řádem je UR DAMU orgánem, který posuzuje akreditační spisy, a to třemi způsoby (schváleno, schváleno s doporučením na dopracování, neschváleno). Celkovou úroveň předložených spisů zhodnotil jako dobrou a spisy považuje za kvalitně připravené. Pak představil vybrané členy UR DAMU, kteří předložili UR DAMU svoje připomínky a komentáře k jednotlivým spisům: 

Posouzení spisu Režie činoherního divadla, doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Zpravodaj Martin Pšenička předložil UR DAMU několik podnětů k dopracování posuzovaného akreditačního spisu týkající se profilu absolventa, který více charakterizuje obecný profil katedry, nepopisuje, jak se odlišuje magisterské studium od bakalářského; cílů studia, u nichž chybí popis procesů, kterými se k nim dospěje, není specifikováno, jak se kultivuje znalost jako prostředek k tvůrčí činnosti. Absence povinně volitelných předmětů nebo alespoň jejich možností způsobuje izolovanost programu, chybí širší otevřenost programu. Dále se zpravodaj věnuje podmínkám k přijetí ke studiu, kde doporučuje zpřesnit, co je myšleno příbuzným oborem. U sylabů předmětů není dle zpravodaje u více semestrálních kurzů rozlišen obsah studia v jednotlivých semestrech. M. Pšenička doporučuje především u všech kategorií explicitnější specifikaci a srozumitelnější formulace. Reaguje také na připomínky na spis Akademického senátu DAMU, které doplňuje. 

Diskuze: 
Jan Burian uvedl, že řada uvedených podnětů již byla do spisu zanesena. Radek Marušák doporučuje zaměřit se při tvorbě akreditačních spisů na výsledky učení, které mají být provázány s profilem absolventa. Výsledky učení doporučuje formulovat přes studenta – kde se nachází na začátku, kam ho chci dovést a co jsou pozorovatelné důkazy že se to povedlo. Důraz na preciznější formulaci výsledků učení podpořila Blanka Chládková. Posléze se rozproudila dlouhá a obsáhlá diskuze, kterou zahájila Jaroslava Šiktancová, o tom, jak akreditačním spisem zdůraznit jedinečnost programu, v němž je řada nepředvídatelných fenoménů, jíž se zúčastnila velká část členů UR DAMU.  Karel F. Tománek diskuzi shrnul konstatováním, že po formální stránce je spis v pořádku, ovšem je potřeba do něj zapracovat připomínky k osobitosti a jedinečnosti programu. Michal Somoš doplnil, že je nutná formální oprava části týkající se garantů předmětů profilového základu, který musí být pro každý předmět pouze jeden.  

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 21        
Počet přítomných členů: 16
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)


Hlasování: 
Pro             16
Proti             0
Zdržel se      0


Závěr: Návrh na schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Režie činoherního divadla byl UR DAMU dle čl. 9 odst. 3 písm. b) Akreditačního řádu AMU v Praze schválen s návrhem na schválení Radou pro vnitřní hodnocení AMU poté, co budoucí garant zapracuje doporučení specifikovat adaptabilitu programu pro konkrétní studenty, úroveň jejich vstupní připravenosti a specifika konkrétních ročníků a také po zapracování úpravy v garanci předmětů profilového základu do akreditačního spisu.  

Posouzení spisu Directing for Dramatic Theatre (v anglickém jazyce), doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

Celkově akreditační spis podle zpravodaje Jiřího Havelky svou strukturou naplňuje podstatu navazující magisterského programu, který je postaven na kombinaci historického, teoretického a praktického výukového plánu pro ovládnutí schopnosti režie v žánru interpretačního divadla. Následně nabízí několik poznámek k vysokému věkovému průměru pedagogů, nevyrovnanému počtu povinných hodin v jednotlivých semestrech, nevyrovnanému seznamu doporučené literatury. A předkládá několik dotazů-podnětů k postavení studentů anglických programů, k jejich začlenění mezi české studenty, zda jsou žádoucí „smíšené“ tvůrčí týmy a zajištění dobré orientace zahraničních studentů na české divadelní scéně. 

Diskuze: 
Michal Somoš zdůraznil převahu povinných předmětů oproti volitelným, omezení možnosti studentů se specializovat/profilovat a to, že program neumožňuje vytvářet tvůrčí týmy s českými studenty. Jiří Havelka navrhuje doplnění anotace programu o jeho „filozofii“, tedy jestli je izolace zahraničního od českého programu záměr. Jan Burian uvedl, že to je individuální, ne vždy jsou zahraniční studenti s českým ročníkem kompatibilní, ale katedra pro ně organizuje práci s anglicky mluvícími herci atd. Jiří Havelka reagoval dotazem na upřesnění poměru volitelných a povinných předmětů, nyní program poukazuje více na izolovanost. Jan Burian sdělil, že studenti programu často nemají základní umělecké vzdělání nebo sjednocenou kulturní zkušenost. Radek Marušák navrhuje dát na úvod studia více povinných předmětů a posléze umožnit volitelnými větší svobodu výběru. Jan Burian upozornil na specifikum programu, kterým je možnost umělecké tvůrčí práce, čímž je studium a DAMU atraktivní. Karel F. Tománek doporučuje jedinečnost programu ve spisu zdůraznit a dále popsat prostupnost mezi českým a anglickým programem. 

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 21        
Počet přítomných členů: 16
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)
Hlasování: 
Pro                 16
Proti                 0
Zdržel se          0

Závěr: Návrh na schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Directing for Dramatic Theatre (v anglickém jazyce) byl UR DAMU dle čl. 9 odst. 3 písm. b) Akreditačního řádu AMU v Praze schválen s návrhem na schválení Radou pro vnitřní hodnocení AMU poté, co budoucí garant zapracuje doporučení zdůraznit jedinečnost a filozofii programu, popsat žádoucí prostupnost mezi českým a anglickým programem a s tím související poměr povinných a volitelných předmětů, popsat jakými způsoby program zajistí potřebné sjednocení studentů přicházejících z různých kulturních kontextů v úvodu studia, zpřesnit očekávaný počet přijímaných studentů. 


Posouzení spisu Dramaturgie činoherního divadla, prof. Mgr. Miloslav Klíma

Zpravodaj prof. Miloslav Klíma zevrubně pročetl spis a konstatuje, že akreditační spis obsahuje požadované věcné náležitosti, sumarizuje zkušenost, kodifikuje a reflektuje současný stav vývoje činoherního divadla u nás. V dramaturgické složce pak vymezuje prostor, v němž budou prohlubovány kreativní dispozice i znalosti, směřující k poznání vlastní funkce ve společné tvorbě a osvojení dovedností, které budou uplatňovat. Doporučuje ale, aby byla více rozvedena budoucí praxe, spis je zaměřen hlavně na studium a tvorbu v divadle DISK. Přesto oceňuje, že se spis rozšířil i na oblasti produkce, organizace a řízení divadelní instituce. Dále zpravodaj doporučuje věnovat ve výuce více prostoru různorodým podnětům ze světa a doplnění dalšího typu literatury, zaměřené na autorskou tvorbu a týmovou spolupráci. 

Diskuze: 
Michal Somoš opět diskutoval velké množství povinných studijních předmětů a míra osobní profilace studenta a přesah do jiných oborů. David Drozd vysvětlil, že pedagogové AMU reagují individuálně na potřeby konkrétních studentů a navrhl, aby tato filozofie předmětů DAMU byla ve spisu uvedena. UR DAMU neshledala potřebu spis rozšířit o studium zahraničních trendů, proto její předseda Karel F. Tománek nechal hlasovat o schválení spisu bez připomínek. 


Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 21        
Počet přítomných členů: 16
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)


Hlasování: 
Pro               16
Proti               0
Zdržel se        0

Závěr: Návrh na schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Dramaturgie činoherního divadla byl UR DAMU dle čl. 9 odst. 3 písm. b) Akreditačního řádu AMU v Praze schválen s návrhem na schválení Radou pro vnitřní hodnocení AMU.  

Posouzení spisu Scenography (v anglickém jazyce), doc. MgA. Marie Jirásková PhD.

Mezinárodní charakter oboru Scenography se dvěma specializacemi, jejichž propojení je vnímáno jako přínosné, určují podle zpravodajky doc. Marie Jiráskové, Ph.D. osobnosti, které výuku v programu zajišťují. U profilu absolventa navrhuje vzájemnou konfrontaci a deklarací společných tendencí, propojení a specifikaci. Program slibuje široké uplatnění absolventů v praxi a zpravodajka doplňuje ještě profese kostýmního výtvarníka, grafického designéra, designéra scénických efektů atd. K podmínkám pro přijetí ke studiu je navrženo doplnění portfolia uměleckých prací a projektů uchazeče. Nabízí se také otázka, zda doplnit a specifikovat propojení návaznosti na umělecké studijní programy v mezinárodním kontextu. Popis jednotlivých předmětů je dle posuzovatelky srozumitelný, přehledný v obou specializacích, u Production Design doporučuje dodefinovat formu a rozsah výtvarné koncepce zvoleného díla pro obhajobu, sjednotit formu sylabů i odborné literatury. 

Diskuze: 
Karel František Tománek ocenil vyčerpávající komentář a navrhl spis schválit s doporučeními, která jsou uvedena ve zprávě zpravodajky. Jan Burian požádal, aby byla do spisu zahrnuta spolupráce mezi obory, k čemuž Michal Somoš dodal, že je potřeba tuto spolupráci zahrnout i do dalších, již diskutovaných spisů. 

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 21        
Počet přítomných členů: 16
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)


Hlasování: 
Pro               16
Proti               0
Zdržel se        0

Závěr: Návrh na schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Scenography (v anglickém jazyce) byl UR DAMU dle čl. 9 odst. 3 písm. b) Akreditačního řádu AMU v Praze schválen s návrhem na schválení Radou pro vnitřní hodnocení AMU poté, co budoucí garant zapracuje doporučení uvedená v komentáři zpravodajky doc. MgA. Marie Jiráskové, který je přílohou tohoto zápisu. 

Posouzení spisu Produkce a management, doc. MgA. Blanka Chládková

Zpravodajka Blanka Chládková se ve sém posouzení věnovala problematice dostatečnosti úvazků programu včetně externistů a poukázala na skutečnost, že spis neuvádí počet studentů. Zaměřila se také na věkovou strukturu pedagogů, přičemž zdůraznila jejich vysoký věk a chybějící pedagogy 50+, mladé a začínající pedagogy a také nejasné zapojení doktorandů. Zmínila také otázky spojené s působením garanta v budoucnosti a s tím spojenou otázkou počtu docentů. K cílům studijního programu zpravodajka doporučuje lépe definovat termín „blízké obory“ apod. Blanka Chládková upozornila také na úskalí kreditového hodnocení, definování individuálního studijního plánu pro studenty, kteří přichází z nepřesně definovaných příbuzných studijních programů a na zátěž spojenou s individuálním studijním plánem. Dále navrhuje stanovení hranice „pokročilé znalosti anglického jazyka“, doplnění témat pro magisterské práce a dopracování výstupů z učení jednotlivých předmětů.

Diskuze: 
Radek Marušák množství povinně volitelné předměty chápe jako nesrozumitelné a problematické. Michal Somoš uvedl, že ne všechny předměty se budou v semestrech vypisovat a řada předmětů je již v bakalářském programu, a proto je jich takové velké množství. Jiří Srstka konstatoval, že rozložení do bakalářského a magisterského stupně je pro potřeby programu nevhodné, u magisterského stupně často absentují znalosti z bakalářského stupně. Zeptal se také, zda patří do spisu personální otázky. Michal Somoš potvrdil, že pro RVH jsou otázky personálního zajištění podstatné, doporučuje tedy do spisu uvést komentář k plánu personálního zajištění. Závěr diskuze se věnoval problému rozptylu znalostí uchazečů. Martin Pšenička poznamenal, znalost by měla odpovídat znalosti bakalářského stupně. Což doplnil Jan Burian informací, že na KČD dostávají uchazeči o magisterské studium, kteří na DAMU nestudovali, státnicové otázky. 

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 21        
Počet přítomných členů: 15
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)


Hlasování: 
Pro             15
Proti              0
Zdržel se       0

Závěr: Návrh na schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Produkce a management byl UR DAMU dle čl. 9 odst. 3 písm. b) Akreditačního řádu AMU v Praze schválen s návrhem na schválení Radou pro vnitřní hodnocení AMU poté, co budoucí garant zapracuje doporučení formulována zpravodajkou doc. MgA. Blankou Chládkovou, která jsou přílohou tohoto zápisu.


Posouzení spisu Master in Directing of Devised and Object Theatre, Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.

Zpravodajka Maja Hriešik konstatuje, že spis obsahuje široce definovaný profil absolventa, přičemž zohledňuje, že obor připravuje absolventy na dráhu nezávislé tvorby. Protože absolvent musí zastávat různé profese v uměleckém procesu, považuje za správné, že cílem je vybavit absolventa adaptabilitou, schopností spolupráce a schopností využívat teoretické úvahy pro kontextualizaci vlastní tvorby. Pak se ve svém posouzení zaměřila na podmínky přijetí ke studiu, přičemž se nevyžaduje předchozí studium uměleckého oboru, ale návrh absolventského projektu. Závěrečná státní zkouška se skládá z uměleckého projektu, písemné reflexe, popisu metodologie práce, a následná ústní zkouška z dějin, teorie a dramaturgie. Popis předmětů vnímá jako srozumitelný, vyučující jsou odborníci z praxe. Zpravodajka upozornila na duplicitu obsahů vybraných kurzů. Dále je ve spise nejasné, která cvičení rozvíjejí kolektivní tvorbu, která je charakteristická právě pro devised theatre. M. Hriešik oceňuje, že program počítá s hostujícími tvůrci, kteří vyučují formou workshopů, což je model mnoha evropských uměleckých škol, a také oceňuje, že před koncem studia je zařazen předmět Production Seminar. 

Diskuze: 
Michal Somoš uvedl, že se ve spisu opakují i výsledky učení a podobnost předmětů. Následně se diskuze věnovala nesourodosti skupiny studentů v jednom ročníku. Jiří Havelka její pestrost vnímá v rámci alternativního umění jako přínos. Radek Marušák se zeptal na kritéria příjímacího řízení, J. Havelka potvrdil, že jeho součástí je kreativní část. Maja Hriešik uvedla, že kolektivní princip je charakteristika devising divadla, což by mělo být uvedeno ve spisu. 

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 21        
Počet přítomných členů: 13
Nadpoloviční většina všech členů: 11 (UR je usnášeníschopná)


Hlasování: 
Pro             13
Proti              0
Zdržel se       0

Závěr: Návrh na schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Master in Directing of Devised and Object Theatre byl UR DAMU dle čl. 9 odst. 3 písm. b) Akreditačního řádu AMU v Praze schválen s návrhem na schválení Radou pro vnitřní hodnocení AMU poté, co budoucí garant zapracuje doporučení dle připomínek formulovaných zpravodajkou Mgr. art. Majou Hriešik, Ph.D., které tvoří přílohu tohoto zápisu.


Bod 6. Různé 

Předseda UR DAMU Karel F. Tománek informoval UR DAMU o jejím dalším zasedání, která jsou plánovaná na 16. března 2022 od 14 hod a 16. listopadu 2022 od 14 hod.

 

Zapsala: Mgr. Olga Vlčková, Ph.D.

Schválili: děkan doc. Karel František Tománek v. r., proděkan Mgr. Michal Somoš v. r.
 

24. leden 2022

.