Zahájení habilitačního řízení MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D.

Na základě Návrhu k habilitačnímu řízení, podaného MgA. Sodjou Zupanc Lotker, Ph.D. bylo dne 3. 6. 2021 na Divadelní fakultě AMU v Praze zahájeno habilitační řízení dle §72 ods. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v oboru Dramatická umění. 

Návrh složení habilitační komise předloží děkan DAMU ke schválení Umělecké radě fakulty v programu jejího zasedání dne 22. 6. 2021.

 

14. červen 2021

.