Umělecká rada

Umělecká rada DAMU je koncepční a odborný samosprávný akademický orgán. Projednává dlouhodobé záměry, schvaluje studijní programy uskutečňované na DAMU, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem, vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan. Členové umělecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž DAMU uskutečňuje vzdělávací, uměleckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina jsou jiné osoby, než členové akademické obce AMU.

INFO

Zasedání UR DAMU v roce 2019 se uskuteční 6. března a 6. listopadu 2019.


Zasedání Umělecké rady

Dokumenty

Složení umělecké rady DAMU

ČLENOVÉ MIMO AKADEMICKOU OBEC AMU

prof. ak. mal. Jiří Barta

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Bez obrázku

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Katedra divadelních studií FF MU v Brně.

doc. Mgr. Petr Francán

Děkan DIFA JAMU, Brno.

prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková Ph.D.

Katedra divadelních a filmových studií FF UP v Olomouci.


prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.

Pedagog DIFA JAMU Brno.

prof. Miroslav Petříček jr., Dr.

Filosof, odborník z oboru, Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze.

Bez obrázku

Mgr. Martin Urban

Odborník z oboru

prof. Emília Vášáryová

Odborník z oboru, pedagog VŠMU, Bratislava.