Stipendijní komise

Stipendijní komisi fakulty jmenuje děkan ve složení: proděkan (předseda komise), tajemník fakulty, akademický pracovník a dva studenti, z nichž jeden je delegovaný akademickým senátem fakulty. Funkční období komise je čtyřleté. Studenti jsou jmenováni na celou dobu jejich studia. Stipendijní komise fakulty při rozhodování vychází z finančních zdrojů fakulty. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

Zápisy ze zasedání Stipendijní komise

Složení komise