Rada divadelního studia DIS

Rada divadelního studia DISK je jmenována děkanem DAMU a jejími členy jsou vedoucí pedagogové ročníků, případně další zástupci kateder, jejichž studenti se podílejí na studijních projektech realizovaných v divadelním studiu DISK, ředitel divadelního studia DISK a proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost. Rada DISKu je poradním orgánem v otázkách realizace programu divadelního studia DISK, v určení časového harmonogramu a účelného využití finančních prostředků, na svých jednáních reflektuje činnost divadelního studia DISK, projednává jeho organizační a provozní řád, navrhuje případné změny a předkládá ho Akademickému senátu DAMU ke schválení, Rada DISKu se také vyjadřuje k návrhu dramaturgického, výrobního a hracího plánu. Současnou Radu ds DISK jmenoval děkan DAMU na období od 1. listopadu 2022 do 31. října 2023 .

Složení Rady ds DISK