ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 21. 5. 2019

Termín: 21. 5. 2019, 16:00.

Místo: Pracovna děkanky DAMU.

Termín pro podání podnětů k projednání: 10. 5. 2019. (Pozn: Nutno doručit předsedovi AS DAMU sedm pracovních dní před termínem zasedání s výjimkou naléhavých záležitostí (Jednací řád AS DAMU, článek 2, bod 8.))

Přítomní členové AS: Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, FedirDjudja, Filip Karda.

Omluvení členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Prokop Novák, Samuel Toman.

Hosté: Doubravka Svobodová (děkanka DAMU).

Program zasedání:

 1. Program zasedání
 2. Zápis z předchozího zasedání
 3. Podmínky pro přijetí ke studiu od akademického roku 2020/2021
 4. Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2018
 5. Návrhy studijních programů na KTK a KVD
 6. Studentští ambasadoři na FAMU
 7. Vztahy mezi katedrami - diskuze
 8. Různé 

1. Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje.

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU.

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 10. 5. 2019.

Usnesení: AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování: pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0.

Závěr: Usnesení bylo přijato.

2. Zápis z předchozího zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje.

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU.

Podklady k jednání: Zápis rozeslaný členům AS DAMU dne 10. 5. 2019.

Usnesení: AS DAMU schvaluje zápis z předchozího zasedání.

Hlasování: pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0.

Závěr: Usnesení bylo přijato.

3. Podmínky pro přijetí ke studiu od akademického roku 2020/2021

Způsob projednání: AS schvaluje.

Navrhovatel(é): Jakub Korčák (proděkan pro studijní záležitosti).

Podklady k jednání: informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2020/2021 zaslané členům AS DAMU dne 10. 5. 2019.

Průběh jednání: Děkanka upozornila na iniciativu vedení AMU směřující ke sjednocení formulace podmínek k přijímacímu řízení.

Usnesení: Akademický senát schvaluje podmínky pro přijímací řízení do studijních oborů a  studijních programů uskutečňovaných od akademického roku 2020/2021.

Hlasování: pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0.

Závěr: Usnesení bylo přijato.

4. Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2018

Způsob projednání: AS schvaluje.

Navrhovatel: děkanka DAMU.

Podklady k jednání: Návrh výroční zprávy zaslané členům AS DAMU dne 10. 5. 2019.

Průběh jednání: Děkanka představila změny a úpravy struktury závěrečné zprávy fakulty částečně také na základě loňských připomínek AS DAMU.

Usnesení: Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti DAMU (včetně ds DISK).

Hlasování: pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0.

Závěr: Usnesení bylo přijato.

(Zasedání AS opustila Zuzana Černá.)

5. Návrhy studijních programů na KTK a KVD

Způsob projednání: AS se vyjadřuje.

Navrhovatelé: Doubravka Svobodová (děkanka DAMU), Daniela Jobertová (vedoucí KTK), Radek Marušák (vedoucí KVD).

Podklady k jednání: akreditační spisy zaslané členům AS DAMU dne 9. 5. 2019.

Průběh jednání: Proběhla krátká diskuze v níž se členové senátu vyjádřili pochvalně k úrovni zpracování předložených akreditačních spisů. Nikdo ze senátorů nemá k navrhovaným studijním programům žádné výhrady.

Usnesení: Akademický senát nemá k návrhům studijních programů žádné připomínky.

Hlasování: pro - 8 / proti - 0 / zdržel se - 0.

Závěr: Usnesení bylo přijato.

6. Studentští ambasadoři na FAMU

Způsob projednání: neurčeno.

Navrhovatelé: Doubravka Svobodová, Prokop Novák.

Podklady k jednání: Bod navazuje na diskuzi o případném přínosu zavedení institutu studentských ambasadorů z předchozího zasedání. Navrhovatelé podají příslušné informace v průběhu zasedání.

Průběh jednání:

Senátoři s přítomnými hosty diskutovali o institutu studentských ambasadorů, kteří by mohli hrát roli zejména při sběru zpětné vazby pro výuku. Existuje obecná shoda na zřízení těchto pozic tak, aby byla podpořena komunikace mezi studenty a pedagogy, resp. co největší zapojení studentů do provozu fakulty. Paní děkanka byla požádána, aby připravila návrh zavedení tohoto institutu. Téma bylo navrženo k dalšímu projednání na některém z dalších zasedání AS DAMU.

7. Vztahy mezi katedrami - diskuze

Způsob projednání: neurčeno.

Navrhovatelé: Zuzana Černá.

Hosté: Jan Fíla, Adina Hanáková, Anastázie Slavíčková.

Podklady k jednání: V průběhu zasedání budou studentští organizátoři diskuze, která proběhla 15/5, prezentovat její výsledky.

Průběh jednání: Organizátoři z řad studentů představili koncept a záměr diskuze. Poté seznámili AS s průběhem a výsledky diskuze, které předložili také v písemné podobě, který je přílohou tohoto zápisu. Následně proběhla obsáhlá diskuze o jednotlivých možnostech propojování studijních plánů jak v podobě povinných součástí výuky, tak volnočasových nadstaveb.

8. Různé

 1. Mzdy na DAMU
  Děkanka předložila aktuální přehled průměrných mezd na DAMU. Senátoři využijí dodaný materiál jako podklad k diskuzi nad rozpočtem příštího roku.
 2. Úroveň vzdělávání na nižších stupních vzdělávacího systému
  Členové senátu diskutovali o úrovni výsledků vzdělávání studentů na nižších stupních vzdělávacího systému. K tématu nebylo přijato žádné usnesení.

Ověřil: M. Lázňovský.

20. listopadu 2019