ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 30. DUBNA 2024

Přítomni:

Pedagogická komora: MgA. et MgA. Lukáš Brychta, Ph.D.; MgA. Roman Černík; MgA. Mgr. Marta Ljubková; MgA. David Mírek, Ph.D.; Mgr. Karolina Plicková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Štefková

Studentská komora: Anastázie Dobrodinská; BcA. Doubravka Dostálová; Eliška Drbohlavová; Bc. Cyril Janeček; BcA. Filip Novák

Online: MgA. Hana Malaníková, Ph.D.

Omluveni: doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.

Zapisovatelka: Eliška Přichystalová

Přítomni hosté: doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU; Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU; Mgr. Martina Preissová; MgA. Jana Slouková; BcA. Jan-Jakub Šenkeřík
 
Úvodem přivítala dr. Plicková, předsedkyně AS DAMU, přítomné, seznámila je s programem zasedání a vyzvala je k případnému doplnění dalších bodů. Žádné dodatečné návrhy nebyly vzneseny. Proběhla kontrola usnášeníschopnosti – senát je usnášeníschopný (chybí dr. Mírek, který dorazí později).

Program:

1. Schvalování rozpočtu DAMU na rok 2024 – předkládá děkan DAMU
2. Studentská diskusní platforma – předkládá Doubravka Dostálová
3. Protestní akce Kolaps systému (Hodina pravdy) – předkládá Filip Novák
4. Různé
 
Následně vyzvala dr. Plicková k aklamačnímu hlasování o programu.
 
Hlasování o programu:
 
Pro                    11
Proti            0
Zdržel se        0
 
Všichni přítomní i připojení senátoři a senátorky vyjádřili souhlas s předloženým programem. 

1.  Schvalování rozpočtu DAMU na rok 2024 – předkládá děkan DAMU

Dr. Plicková vyzvala děkana DAMU a tajemníka DAMU, aby představili materiály a změny, které do nich byly zaneseny od 2. zasedání AS DAMU. Materiály členové a členky AS DAMU obdrželi s předstihem společně s komentářem. Jde o aktualizaci návrhu rozpočtu projednaného na minulém senátním zasedání. Materiály jsou pro akademickou obec dostupné zde.
 
Jednalo se o:
1.    Rozpočet DAMU pro rok 2024
2.    Rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost TA01
3.    Celofakultní ONEI na rok 2024
4.    Rozpočet Divadla DISK pro rok 2024
5.    Komentář k návrhu rozpočtu DAMU pro rok 2024 

Děkan připomněl dvě priority rozpočtu, a sice navýšení mzdových prostředků a výdaje na rozvoj prostor pro zabezpečení výuky. Vše již bylo projednáno na katedrách a na kolegiu děkana. Tajemník doplnil, že došlo k drobným korekcím a také k upřesnění částek ve fondech.

Diskuse:
Dr. Plicková uvedla, že v komentáři kvestora k čerpání rozpočtu 2023 je zmíněno, že se na DAMU vedle zvyšování mezd část prostředků ukládá do fondů, a zeptala se, zda nastala v tomto ohledu při sestavování rozpočtu pro rok 2024 nějaká změna. Dr. Sedláček vysvětlil důvody ukládání prostředků do fondů a uvedl, že mzdy se navyšují v mezích toho, co je možné.

MgA. Ljubková se dotázala, kdy by měly začít debaty o rozpočtu pro rok 2025. Dr. Sedláček i doc. Tománek uvedli, že východiska rozpočtu pro příští rok lze diskutovat s předstihem.

Mgr. Štefková se dotázala, co v praxi znamená, že ovlivnit můžeme pouze cca 10 % rozpočtu. Dr. Sedláček uvedl, že většina nákladů je spojena s uzavřenými pracovně-právními vztahy (podléháme zákoníku práce, vnitřnímu mzdovému předpisu a kolektivní smlouvě). Procenta je nutné vnímat v časových a věcných souvislostech. Bc. Janeček reagoval, že 10 % není zanedbatelná výše. 

E. Drbohlavová se dotázala, jaké konkrétní kroky pokrývá rozpočtová položka “Bezpečnostní opatření”. Dr. Sedláček uvedl, že bezpečnostní agenda je koordinována rektorátem. Jednotlivé kroky důkladně přiblížil a hovořil mj. o bezpečnostních školeních pro zaměstnance a zaměstnankyně i pro studující (některá proběhla, další jsou v přípravě) a o připravovaných infrastrukturních bezpečnostních opatřeních a nutnosti je důkladně konzultovat s bezpečnostním expertem a diskutovat se zástupci akademické obce před jejich implementací. K zasedání se osobně připojil Dr. Mírek.

BcA. Šenkeřík vznesl dotaz směrem k financování doktorských studijních programů. Dr. Sedláček a doc. Tománek se k věci vyjádřili.

Dr. Malaníková poděkovala dr. Sedláčkovi za jeho práci při hledání nových prostorů. 

Jelikož k navrženému rozpočtu nebyly vzneseny další připomínky, bylo přistoupeno k hlasování, a to o dvou usneseních.

Usnesení: AS DAMU schvaluje návrh rozpočtu DAMU a ds DISK pro rok 2024 v předložené podobě.
 
Pro        12
Proti        0
Zdrželi se    0
 
Usnesení: AS DAMU se zavazuje diskutovat o rozpočtu DAMU pro rok 2025 již od září 2024.
 
Pro        12
Proti        0
Zdrželi se    0 

Obě usnesení byla přijata. Dr. Sedláček poté zasedání opustil.

2.  Studentská diskusní platforma – předkládá Doubravka Dostálová

BcA. Dostálová předložila návrh zřízení studentské diskusní platformy. Návrh se inspiruje modelem z JAMU, kde platforma funguje pod názvem „STRK“ (Studentská rada kvality). Studující v jejím rámci diskutují a zápis z diskuse poté předkládají formou podnětu akademickému senátu. Jde o vhodný nástroj propojování kateder. 

Diskuse:
Dr. Plicková se zajímala, jak často by se mohla setkání v rámci této platformy konat. BcA. Dostálová uvedla, že minimálně jednou za semestr. Přiblížila také praxi z JAMU, kde dostane příležitost promluvit kdokoliv, kdo projeví zájem, a doplnila, že podobný prostor pro diskuzi vytváří i na Katedře výchovné dramatiky DAMU. BcA. Novák přednesl návrh, že by se měl platformy účastnit minimálně jeden zástupce či zástupkyně z každé katedry. MgA. Ljubková se dotázala, zda by pomohlo, kdyby v AS DAMU byl zástupce či zástupkyně za každou katedru. BcA. Dostálová reagovala, že studentská platforma má být spíše neformálním prostorem pro diskusi, jejíž výstupy mohou být postoupeny AS DAMU. Dr. Plicková uvedla, že zájem ze strany studujících o podobná setkání by mohl být značný a že by bylo dobré naplánovat setkání v takovém čase, který by všem studujícím ze všech kateder umožnil se jich zúčastnit.

MgA. Ljubková se dotázala, jaké kroky vedoucí k založení platformy jsou potřebné či možné ze strany AS DAMU. BcA. Dostálová zmínila, že AS DAMU musí o přípravě platformy vědět, aby mohl výhledově očekávat z její strany příjem podnětů. Taktéž by vzniku platformy pomohlo, kdyby mohli být studující pro účel účasti na setkáních uvolněni z výuky. E. Drbohlavová dodala, že když AS DAMU vznik této platformy podpoří, dodá jí tím na legitimitě. Mgr. Štefková navrhla, aby byl vznik platformy iniciován přímo studujícími. MgA. Ljubková se vrátila k návrhu, že by měli mít vyučující povinnost jednou za semestr pro tento účel studující z výuky uvolnit. BcA. Šenkeřík navrhl termín konání platformy na začátek zkouškového období, kdy budou mít studenti po klauzurách, aby měli čas a kapacitu se zapojit. MgA. Ljubková se dotázala doc. Tománka, kdo má pravomoc nařídit uvolnění studentů z výuky. Doc. Tománek odpověděl, že je možné celou věc diskutovat s vedoucími kateder na kolegiu děkana. Dle jeho názoru je možnost využít čas ve zkouškovém období vhodná. Dr. Malaníková dodala, že je tato platforma důležitá, jelikož přináší rychlou a efektivní cestu k získání podnětů od studujících ze všech kateder. Dr. Plicková navrhla znění usnesení.

Usnesení: AS DAMU podporuje vznik studentské diskusní platformy, vyzývá studentskou komoru AS DAMU k předložení návrhu této iniciativy děkanovi DAMU a žádá děkana DAMU o projednání této věci na kolegiu děkana.
 
Pro        12
Proti        0
Zdrželi se    0


3.  Protestní akce Kolaps systému (Hodina pravdy) – předkládá Filip Novák

BcA. Novák seznámil členy a členky AS DAMU s plánovanou protestní akcí Kolaps systému, kterou na pondělí 3. 6. 2024 v čase 16:00-18:00 svolává iniciativa Hodina pravdy. Seznámil přítomné také s protestními body, které lze nalézt zde: https://hodinapravdy.cz/kolaps-systemu/ Protestní akce se koná před jednáním sněmovny o rozpočtu pro rok 2025 a součástí protestu je také rozeslání dopisu poslancům a poslankyním, kteří budou o rozpočtu jednat.
Dále BcA. Novák vznesl dotaz, jestli a jak se DAMU, resp. AS DAMU, chce zapojit. 

Dr. Plicková navrhla apelovat v usnesení i na AS AMU, aby protestu věnoval pozornost. MgA. Černík navrhl možnost oslovit hromadným dopisem kolegy a kolegyně. MgA. Ljubková navrhla, aby AS DAMU podpořil iniciativu psaní dopisů poslancům a poslankyním a aby povzbudil v psaní dopisů i ty, kteří nemohou být z časových důvodů na protestu přítomni osobně.

Dr. Mírek uvedl, že problém je více interní než politický. BcA. Novák argumentoval, že akce se koná jako gesto propojení všech vysokých škol, které apelují na dodržování slibů ze strany politiků a záleží jim na rozvoji vysokého školství. MgA. Černík jej podpořil a dodal, že smysl protestu vnímá i v porovnání s jinými evropskými zeměmi, vůči nimž v procentu HDP určenému pro oblast vzdělávání hrubě zastáváme. Dr. Brychta argumenty rovněž podpořil a uvedl, že ve srovnání se západními státy EU spíše předstíráme, že fungujeme.

Mgr. Štefková otevřela otázku role vědy a výzkumu na vysokých uměleckých školách. BcA. Šenkeřík uvedl, že oblast vědy a výzkumu je pro umělecké školy klíčová, neboť divadelní umění se stále proměňuje a je třeba tento vývoj odborně reflektovat.

BcA. Šenkeřík se vyjádřil ke znění protestních bodů kriticky a tázal se po faktických podkladech, které vedly k jejich formulování. Dr. Plicková doporučila zhlédnout záznam tiskové konference Hodiny pravdy ze dne 27.3.2024, který je dostupný z facebookové stránky iniciativy, a dodala, že stávající podfinancovanost vysokého školství je skandální.

Dr. Malaníková uvedla, že jde o věc politickou i mediální a že je třeba vstoupit aktivně do veřejného prostoru. A. Dobrodinská navrhla zaměřit se na možnosti medializace akce, aktivně je šířit a provokovat ke spoluúčasti. Dr. Plicková ve spolupráci z přítomnými senátory a senátorkami navrhla znění usnesení.

Usnesení: AS DAMU se připojuje k protestní akci iniciativy Hodina pravdy Kolaps systému, která je naplánována na 3. 6. 2024 od 16 do 18 hodin, vyzývá akademickou obec DAMU k aktivní účasti na protestní události a vybízí členy a členky akademické obce DAMU, aby se zapojili formou psaní dopisů poslancům a poslankyním s výzvou k řešení problému financování vysokých škol. AS DAMU se zároveň zavazuje se touto problematikou intenzivně zabývat a k témuž vyzývá i AS HAMU, AS FAMU a AS AMU.

Pro        12
Proti        0
Zdrželi se    0


4.  Různé

Dr. Plicková seznámila přítomné s novinkou: zápisy z AS DAMU jsou nově překládány do anglického jazyka. Děje se tak ve spolupráci s doktorandem KATAP Jakobem Kellerem, který se ujal revize překladů. Zápisy budou zahraničním členům a členkám Akademické obce DAMU dostupné na anglickojazyčné verzi senátní webové stránky: https://www.damu.cz/en/all-about-faculty/faculty-officials/academic-senate/? 

BcA. Dostálová seznámila přítomné s Konferencí akademických senátorek a senátorů, kterou pořádá Studentská komora Rady vysokých škol a která je příležitostí k propojování studentských komor akademických senátů napříč republikou. Více zde: https://www.skrvs.cz/akce/kas/ Současně BcA. Dostálová navrhla, aby se studentská komora AS DAMU této konference výhledově také účastnila. 

Dr. Mírek vznesl návrh, že by měla proběhnout diskuse o otázce zastoupení všech kateder v AS DAMU. Dr. Plicková navrhla otevřít tímto bodem příští zasedání. 

Mgr. Štefková ocenila aktivitu studentské komory AS DAMU. 

Předsedkyně AS DAMU poděkovala přítomným i připojeným za aktivní účast a pozvala je na příští zasedání, které je naplánováno na 21. 5. 2024 od 16:00 v zasedací místnosti DAMU.


Podklady k jednání nalezne Akademická obec DAMU ZDE

Zapsaly: Eliška Přichystalová a Karolina Plicková
Zápis v bodě programu č. 1 revidoval: Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D. 
Schválila: Mgr. Karolina Plicková, Ph.D., předsedkyně AS DAMU, v.r.
 

13. května 2024