ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 14. 12. 2020

Termín: 14. 12. 2020, 15:00

Místo: online v MS Teams

Termín pro podání podnětů k projednání: 3. 12. 2020

Přítomní členové AS: Michal Lázňovský, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Prokop Novák, Emil Rothermel, Samuel Toman

Omluvení členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Fedir Kis, Eva Málková, Lukáš Jiřička

Pozvaní hosté: ---

Návrh programu zasedání:

1.      Program zasedání

2.      Jednací řád AS DAMU – novelizace

3.      Jednací řád UR DAMU – novelizace

4.      Věcné záměry magisterských programů na KATaP

 

1. Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný dne 20.11.2020

Rozprava:            K navrženému programu nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:            Akademický senát DAMU schvaluje program v navržené podobě.

Hlasování:           pro - 8 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:                              Usnesení bylo přijato.

2. Jednací řád AS DAMU – novelizace

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: D. Svobodová – děkanka DAMU

Podklady k jednání: návrh nového znění Jednacího řádu AS DAMU rozeslaný dne 7.11.2020

Rozprava:                         Senát projednal Jednací řád AS DAMU v novém znění navrženém děkankou fakulty a pozměňovací návrhy Z. Černé. Proti úpravám nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:             Akademický senát DAMU schvaluje návrh nového znění Jednacího řádu AS DAMU včetně všech pozměňovacích návrhů.

Hlasování:           pro - 8 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:                   Usnesení bylo přijato.

3. Jednací řád UR DAMU – novelizace

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: D. Svobodová – děkanka DAMU

Podklady k jednání: návrh nového znění Jednacího řádu Umělecké rady DAMU rozeslaný dne 7.11.2020

Rozprava:                       K návrhu nejsou připomínky.

Usnesení:             Akademický senát DAMU schvaluje nové znění Jednacího řádu Umělecké rady DAMU v předložené podobě.

Hlasování:           pro - 8 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:                   Usnesení bylo přijato.

4. Věcné záměry magisterských programů na KATaP

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: M. Čunderle – vedoucí KATaP

Podklady k jednání: cíle magisterských studijních programů rozeslané členům AS DAMU dne 10.12.2020

Rozprava:           K předloženým věcným záměrům reakreditovaných magisterských programů nemá nikdo ze senátorů připomínky. Akreditační spise je senát připraven projednat na některém ze svých dalších zasedání.

                             K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

 

V Praze dne 14.12.2020

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.

předseda AS DAMU

 

12. února 2021