ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 11. BŘEZNA 2024

Přítomni:

Pedagogická komora:  doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; MgA. et MgA. Lukáš Brychta, Ph.D.; MgA. Roman Černík; MgA. Mgr. Marta Ljubková; MgA. Hana Malaníková, Ph.D.; MgA. David Mírek, Ph.D.; Mgr. Karolína Plicková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Štefková

Studentská komora:  Anastázie Dobrodinská; BcA. Doubravka Dostálová; Eliška Drbohlavová; BcA. Filip Novák

Omluveni: Cyril Janeček

Přítomni hosté: doc. Mgr. Marek Bečka, předseda volební komise; doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU; doc. Mgr. Eva Salzmannová, BcA. Jan-Jakub Šenkeřík

Úvodem přivítal Marek Bečka přítomné a poblahopřál jim ke zvolení do AS DAMU a předal slovo děkanovi DAMU. Ten nové senátory pozdravil a požádal je o projednání rozpočtu v co nejkratším možném termínu, nejlépe v termínech 18.3.-5.4. Dále pak požádal senát o zasedání a volbu nového děkana/děkanky v termínu 21.10.
Dále nové senátory pozdravila bývalá předsedkyně AS DAMU Eva Salzmannová.

Následně doc. Bečka seznámil senátory s programem zasedání:

Program:

1. Volba předsedy AS DAMU
2. Volba místopředsedů AS DAMU
3. Různé


Všichni přítomní i připojení senátoři vyjádřili souhlas s předloženým programem.


1.    Volba předsedy AS DAMU

Doc. Bečka vyzval přítomné, aby podali návrhy na předsedu AS DAMU. Hana Malaníková navrhla Karolínu Plickovou. Jiní kandidáti navrženi nebyli. Jiří Adámek se musel z technických důvodů odpojit z on-line připojení. Hana Malaníková navrhla jako kandidátku Karolínu Plickovou. Po debatě o způsobu hlasování a technických potížích přistoupili kandidáti k elektronickému hlasování. 

Následně vyzval doc. Bečka přítomné k tajné volbě předsedy AS DAMU.

Usnesení: Předsedkyní AS DAMU byla zvolena Karolína Plicková.

Pro          11    
Proti           0
Zdrželi se      0


2.    Volba místopředsedů AS DAMU

V debatě se postupně navrhovali kandidáti s největším počtem hlasů, podle genderu nebo i zastoupení kateder. Navrženou kandidátkou na místopředsedkyni AS DAMU za pedagogickou komoru se stala Hana Malaníková. Předsedkyně senátu vyzvala senátory k tajnému hlasování.

Pro:                         10
Proti:                          0
Zdrželi se:                 1

Místopředsedkyní AS DAMU za pedagogickou komoru se stala Hana Malaníková.

Karolína Plicková navrhla jako místopředsedkyni AS DAMU za studentskou komoru Doubravku Dostálovou. Předsedkyně senátu vyzvala senátory k tajnému hlasování. 

Pro:       11   
Proti:       0
Zdrželi     0

Místopředsedkyní AS DAMU za studentskou komoru se stala Doubravka Dostálová.

4. Různé

Vzhledem k tomu, že v současném senátu není přímý zástupce ani zástupkyně KČD, rozhodla se studentská komora AS DAMU přizvat na zasedání zástupce studentstva KČD (je přítomen, nehlasuje). Celému zasedání byl tedy přítomen BcA. Jan-Jakub Šenkeřík. Přítomnost zástupců všech kateder považuje senát za podstatnou.

Senát se dohodl na tom, že zapisovatelem by se stal nějaký student či studentka mimo senát, který*á by byl*a za tuto činnost honorován*a. Senát musí zjistit, jaké finanční možnosti má. Marta Ljubková uvedla, že má s vedením zápisů zkušenosti. Karolína Plicková o zápis z dalšího zasedání tedy požádala Martu Ljubkovou, pokud se do té doby nepodaří zajistit studenta. Ta, bohužel, ovšem nebude moci, situace se tedy bude řešit operativně.

Dále se řešila anglická verze zápisu, i případné překládání pro cizojazyčné hosty. 

Předsedkyně senátu navrhla další zasedání na 2.4. od 17:00. David Mírek navrhl k projednání body na další zasedání AS, Kateřina Štefková požádala o mailovou komunikaci, která postupně utvoří program každé schůze. Akademická obec může komunikovat se senátem AS DAMU přes mail asdamu@damu.cz . Senátoři by rádi komunikovali mezi sebou v rámci AS DAMU přes sociální sítě a/nebo chatovací aplikace. Filip Novák vysvětlil, že se toho už studentská komora ujala. Dále se vznesla otázka streamování každého zasedání, senát o to musí požádat Jakuba Kavana. 

Senátoři mají zřízen přístup k akreditačnímu reportu, pokud budou senátoři potřebovat školení, musí požádat paní Klimentovou z rektorátu tereza.kliment@amu.cz . 

Karolína Plicková požádala Davida Mírka o komentování rozpočtu, Marta Ljubková požádala 
o ustavení takové pracovní skupiny až po představení rozpočtu panem tajemníkem. Komunikace v rámci senátu by probíhala především mailem: „v Teamsech soubory, v mailu odkazy…“.

Filip Novák připomněl iniciativu Hodina pravdy. Karolina Plicková požádala Filipa Nováka a Jiřího Adámka o stanovisko, které by členové senátu per rollam schválili nebo odmítli. Jiří Adámek namítl, že hlasování per rollam není v této záležitosti možné. Akademický senát následně schválil podporu iniciativě Hodina pravdy s tím, že bude vnášet téma finančního ohodnocení pracujících na DAMU do pléna senátu.

Příští schůze je potvrzena na 2. 4. od 17:00 v zasedací místnosti.

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY
David Mírek začal rozpravu o potřebě komunikačních kanálů dovnitř i ven. Následuje rozprava o tom, kolik zpráv a materiálů posílat přes newslettery a maily. Možnosti: posílat přes katedry, posílat newsletterem. Senát se shodl na společném komunikačním kanálu – email. Senát se shodl na vnějších komunikačních kanálech, kterými budou oficiální kanály DAMU – newsletter, Instagram, Facebook. O obsah na sociálních sítích se postará studentská komora senátu. Newsletter bude řešit předsedkyně senátu.

ZVEŘEJNĚNÍ MATERIÁLŮ ONLINE
Jakub Kavan vznesl dotaz, zda má být záznam z představování kandidátů ze dne 28. 2. 2024 stále veřejně dostupný online na YouTube. Karolina Plicková se otázala, zda jsou senátoři a senátorky těmi, kdo to může rozhodnout. Senát rozhodl, že video bude nadále existovat neveřejně. 
Jakub Kavan představil statistiku mapující účast studujících a vyučujících ve volbách z hlediska jednotlivých kateder. Senát rozhodl, že statistika z voleb bude zveřejněna na stránkách DAMU a prostřednictvím příslušných fakultních komunikačních kanálů. 

Zapsali: 
Marek Bečka
Filip Novák

Schválila: předsedkyně AS DAMU, v.r. Karolína Plicková
 

19. března 2024