VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU DAMU

V souladu s § 26 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 5 Statutu DAMU a čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu DAMU tímto

vyhlašuji ve dnech 5. a 6. března 2024 volby do Akademického senátu DAMU pro období 2024-2027

Podle čl. 2 odst. 3 Volebního řádu Akademického senátu DAMU jmenuji předsedou volební komise doc. Mgr. Marka Bečku. O dalších podrobnostech včetně informací o způsobu, jakým volby proběhnou, bude volební komise v souladu s Volebním řádem AS DAMU informovat akademickou obec DAMU. 

AS DAMU má 13 členů/ek, kteří se dělí na dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové a členky pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků/nic DAMU. Členové/ky studentské komory jsou voleni z řad studujících DAMU. Pedagogická komora má 8 členů/nek, studentská komora má 5 členů/nek.  

V souladu s čl. 2, odst. 4 Volebního řádu Akademického senátu DAMU kandidáty na členy AS DAMU může navrhnout kterýkoli člen/ka akademické obce DAMU. Kandidatura do komory akademických pracovníků/nic AS DAMU a studentské komory AS DAMU je nezaměnitelná. 

Návrh musí dle čl. 2, odst. 6 Volebního řádu Akademického senátu DAMU obsahovat jak podpis navrhovatele/ky, tak písemný souhlas navrhované/ho.  

Volební řád Akademického senátu DAMU je k dispozici zde

Návrhy kandidátů/tek do pedagogické komory Akademického senátu DAMU a do studentské komory Akademického senátu DAMU se předkládají písemně k rukám předsedy volební komise doc. Mgr. Marka Bečky nejpozději do 22. února 2024, do  10 hodin, a to na sekretariát děkana DAMU či poštou na adresu Karlova 26, Praha 1, 116 65 

NOMINAČNÍ LÍTEK KANDIDÁTA/KY ZDE. 

Funkční období je tříleté. S tímto požadavkem by měli být srozuměni i kandidáti/ky do studentské části senátu, resp. v daném období by měli být zapsání jako řádní studující na DAMU.

Kandidáti a kandidátky se představí během Shromáždění akademické obce DAMU 28. 2. 2024 od 17:00 v ds DISK.  

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek  

Děkan DAMU 

 

19. února 2024