Volba děkana*ky  DAMU na funkční období 2025-2029

Usnesení AS DAMU ze dne 10. června 2024: 

AS DAMU dnešním dnem zahajuje výběr kandidáta*ky na jmenování děkana*ky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále: DAMU) pro funkční období 2025–2029.

Datum uzávěrky pro podání návrhu na kandidáty*ky je 2. 9. 2024. Návrhy na kandidáty*ky se předkládají k rukám předsedkyně AS DAMU písemně v listinné podobě.

Na pátek 18. 10. 2024 od 16:00 hodin svolá předsedkyně AS DAMU do Divadla DISK, Karlova 223/26, Praha 1 shromáždění Akademické obce DAMU, na němž kandidáti*ky představí sebe a své koncepce a zodpoví dotazy členů*ek Akademické obce DAMU. Téhož dne, 18. 10. 2024 se bude AS DAMU usnášet o návrhu na jmenování děkana*ky DAMU.