AS DAMU SCHVÁLIL ROZPOČET PRO ROK 2024, CHYSTÁ DISKUSNÍ PLATFORMU PRO STUDUJÍCÍ A PODPORUJE PROTEST PROTI TRVAJÍCÍMU PODFINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL

Akademický senát DAMU na svém třetím zasedání 30. 4. 2024 schválil rozpočet DAMU. Rozpočet má dvě priority: navýšení mzdových prostředků pro zaměstnance a zaměstnankyně DAMU a rozvoj prostorových kapacit pro zabezpečení výuky. Na zasedání byla detailně diskutována také navyšující se bezpečnostní opatření a s nimi spjaté náklady. Na základě rozpravy o harmonogramu schvalovacího procesu se senát zavázal, že o rozpočtu pro rok 2025 začne diskutovat již od září 2024, aby bylo možné projednávat východiska, priority i konkrétní položky koncepčně a s dostatečným časovým předstihem.

Studentská komora AS DAMU chystá diskusní platformu pro všechny studující. Cílem projektu je vytvořit prostor, v němž budou mít studující napříč katedrami příležitost formulovat a sdílet svá témata, otázky a impulsy související s fungováním fakulty. Tyto podněty mohou být následně předloženy k projednání i AS DAMU. Projekt je v přípravě, bližší informace může Akademická obec DAMU očekávat již brzy.

AS DAMU se připojuje k protestu Kolaps systému, který na 3. 6. 2024 v čase 16:00-18:00 svolává iniciativa Hodina pravdy. Protest má za cíl upozornit na alarmující situaci podfinancování vysokých škol. Koná se před plánovaným jednáním sněmovny o rozpočtu pro rok 2025 a jeho součástí je vedle protestního pochodu také rozeslání dopisu poslankyním a poslancům, kteří budou o rozpočtu jednat. AS DAMU vyzývá Akademickou obec DAMU k aktivní účasti na protestní události a vybízí členy a členky akademické obce, aby se zapojili formou psaní dopisů poslancům a poslankyním s výzvou k řešení problému financování vysokých škol. Aktuální informace jsou k dispozici ZDE

AS DAMU nově překládá zprávy a zápisy ze zasedání do angličtiny. Zpřístupnění informací ze senátních jednání i zahraničním členům a členkám Akademické obce DAMU považují senátoři a senátorky za podstatný a samozřejmý krok směrem k většímu celofakultnímu propojování, které je pro současný senát dlouhodobou prioritou. Více informací ZDE

AS DAMU plánuje účastnit se Konference akademických senátorek a senátorů, což je událost každoročně pořádaná Studentskou komorou Rady vysokých škol (SK RVS). Jejím účelem je diskutování aktuálních otázek spjatých s vysokým školstvím, sdílení příkladů dobré praxe a networking senátorů a senátorek z různých vysokých škol napříč Českou republikou. Bližší informace o události lze nalézt ZDE. Příručka senátora a senátorky, která přibližuje základní legislativní rámce vysokých škol a která vznikla mj. za podpory SK RVS, je ke stažení ZDE

Příští zasedání AS DAMU se bude konat v úterý 21. 5. 2024 od 16:00 hod. v zasedací místnosti DAMU vedle Hallerova sálu. Program bude zveřejněn na senátní stránce: https://damu.cz/senat

Podněty k projednání mohou členové a členky Akademické obce DAMU podávat na e-mailovou adresu asdamu@damu.cz.

Zasedání AS DAMU jsou veřejná – Akademická obec DAMU je srdečně zvána.

6. května 2024