AKADEMICKÝ SENÁT DAMU DISKUTUJE O ROZPOČTU DAMU, O SPRAVEDLIVÉM ODMĚŇOVÁNÍ A O ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH

V úterý 2. 4. 2024 zasedal Akademický senát DAMU podruhé v novém složení. Děkan DAMU a tajemník DAMU seznámili senátory a senátorky s připravovaným rozpočtem DAMU pro rok 2024. Hlavní prioritou předkládaného návrhu rozpočtu je navýšení mzdových nákladů pro zaměstnance DAMU s akcentem na mzdy akademických pracovníků. Velká část rozpravy se vedla též o prostorových kapacitách školy, zejména DISKu a zkušebních prostor.

V souvislosti s podporou, kterou AS DAMU bezprostředně po svém ustavujícím zasedání vyjádřil iniciativě Hodina pravdy, byla i v návaznosti na přípravy rozpočtu otevřena otázka spravedlivého odměňování na fakultě. AS DAMU se shodl, že požádá děkanát DAMU o podklady a statistiky týkající se odměňování akademických pracovníků a pracovnic, doktorandů a doktorandek, zaměstnanců a zaměstnankyň, technickohospodářských pracovníků a pracovnic a externích pedagogů a pedagožek, a to pro účely dalších politických debat ve věci důstojného odměňování.

Otevřeno bylo také téma rovných příležitostí na DAMU: senátoři a senátorky se shodli, že požádají děkana DAMU, aby tuto otázku zohlednil při navrhování kandidátů a kandidátek do Umělecké rady DAMU. Děkan s požadavkem AS DAMU souhlasil a přislíbil svou nominaci na rozšíření Umělecké rady upravit.

AS DAMU pracuje na zpřístupnění zápisů ze zasedání i zahraničním členům a členkám akademické obce – překládání těchto materiálů do angličtiny je v přípravě.

Příští zasedání se bude konat v úterý 30. 4. 2024 od 17:00 hod. - je nicméně nutné uspořádat je v souladu s procesem připomínkování a schvalování rozpočtu DAMU, změna termínu je tedy vyhrazena. Finální datum bude potvrzeno na senátní stránce: https://damu.cz/senat

 

Podněty k projednání mohou členové a členky Akademické obce DAMU podávat na e-mailovou adresu asdamu@damu.cz.

 

Jednání se konají v zasedací místnosti DAMU vedle Hallerova sálu a jsou veřejná – akademická obec je srdečně zvána.

 

8. dubna 2024