Zápis z 17. zasedání AS DAMU z 29. 4. 2021

Termín: 29.4.2021, 16:00

Místo: online v MS Teams (odkaz na záznam zasedání)

Termín pro podání podnětů k projednání[1]:   23.4.2021

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Prokop Novák, Samuel Toman

Omluvení členové AS: Emil Rothermel, Fedir Kis

Přítomní hosté: K. F. Tománek, M. Bečka, I. Radok-Žádná, I. Štveráková

Návrh programu zasedání:

1. Program zasedání

2. Zápis z předchozího zasedání AS DAMU

3, Změna termínů přijímacího řízení na KATaP

4. Volby do AS DAMU – změna komise

5. Rada ČT

6. Výuka – problémy spojené s pandemií

7. Různé

1. Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 23.4.2021

Rozprava:           Bez rozpravy.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje program v navržené podobě.

Hlasování:          Přítomno členů: 10 / Pro: 10 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

2. Zápis z předchozího zasedání AS DAMU

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

Podklady k jednání: Návrh zápisu z 16. zasedání AS DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 23.4.2021

Rozprava:           K navržené podobě zápisu z 16. zasedání nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje návrh zápisu z 16. zasedání AS DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 23.4. v předložené podobě.

Hlasování:          Přítomno členů: 10 / Pro: 10 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

3. Změna termínů přijímacího řízení na KATaP

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: Mgr. M. Somoš, proděkan

Podklady k jednání: písemný návrh rozeslaný členům AS DAMU dne 15.4. e-mailem

Rozprava:           K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Senát přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje změnu termínů přijímacího řízení na KATaP v předložené podobě.

Hlasování:          Přítomno členů: 10 / Pro: 10 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

4. Volby do AS DAMU – změna komise

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: K. F. Tománek – děkan DAMU

Podklady k jednání: Návrh nového znění Volebního řádu AS DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 23.2.

Rozprava:           AS DAMU přistoupil bez rozpravy k hlasování o usnesení.

 

Usnesení:           AS DAMU souhlasí, aby členku volební komise pro volby do AS DAMU Mgr. Reginu Szymikovou nahradila MgA. Martina Ema Gasparovič.

Hlasování:          Přítomno členů: 10 / Pro: 10 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

5. Rada ČT

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: V. Šrámek (místopředseda AS DAMU)

Podklady k jednání: Otevřený dopis AS DiFa JAMU rozeslaný členům AS DAMU 30.3.

Rozprava:           Členové AS DAMU vyjádřili přetrvávající znepokojeni nad situací v Radě ČT a obávají se dalšího vývoje. Proto by rád doporučil i příštímu senátu, aby toto téma nadále sledoval. Zaznělo usnesení, které přijal AS AMU. Někteří členové vyjádřili k usnesení částečné výhrady, například vzhledem k potenciálnímu střetu zájmů, ve kterém by se pedagogové AMU mohli ocitnout.

Usnesení:           AS DAMU vyjadřuje znepokojení nad situací v Radě ČT, jelikož její nevyvážené složení ohrožuje nezávislost České televize. Proto doporučuje, aby AS DAMU i v příštím volebním období situaci sledoval.

Hlasování:          Přítomno členů: 10 / Pro: 10 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

6. Výuka – problémy spojené s pandemií

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: V. Šrámek (místopředseda AS DAMU)

Podklady k jednání: volná diskuse k problematice absentující praktické výuky, chybějících kreditů, opakování či prodloužení studia

Rozprava:           Diskuze byla otevřena rekapitulací předchozích iniciativ např. JAMU, ale i dalších škol. D. Hrbek vidí nevyužitý potenciál ve spolupráci uměleckých škol ve smyslu kreativní komunikace směrem k vládě, kterou by upozornili na drtivé dopady protikoronavirových opatření na naši činnost. K jednání se připojila paní rektorka a senátorka Eva Málková. Student Samuel Špilar prezentoval výzvu Za právo studovat. Proběhla diskuze na téma, jak v této aktivitě dál postupovat a zazněly názory a doporučení od jednotlivých členů senátu, zejména, že by bylo vhodné distribuovat výzvu co nejmasivněji s podporou školy, nicméně v podobě studentské iniciativy.

                            Paní rektorka prezentovala možnosti a aktivity, které AMU využívá směrem k vládě, aby našla a prosadila funkční podmínky pro studium, praktickou výuku atd. Rekapitulovala dosavadní jednání, na kterých se snažila zájmy svých pedagogů i studentů prosadit, stejně jako chystaná opatření, včetně např. urychlení očkování pedagogů. Na závěr úvodního slova paní rektorka konstatovala, že VŠ ovšem nebyly ze strany vlády zařazeny mezi priority k řešení. Následovala diskuze ohledně testování metodou PCR. Pan děkan apeloval, aby rozhodnutí a další informace z jednání na nejvyšší úrovni rychle a rychle a účelně byly postupovány na fakulty a katedry. Někteří diskutující požádali paní rektorku o hledání dalších způsobů komunikace s akademickou obcí, např. formou newsletteru. Diskutovalo se i o financování nákladů na covidová opatření. Před odchodem paní rektorky zazněla ještě skepse k možnostem příprav na další semestr vzhledem k stávající situaci a blížícím se volbám.

                            V další rozpravě padaly zejména výzvy a prosby směrem k vedení fakulty, aby podpořilo studentskou iniciativu, účelně komunikovalo stávající komplikovanou situaci směrem navenek, zvážilo svolání akademické obce a podpořilo všemožné formy komunikace se studenty atd. Proděkan Somoš apeloval na všechny přítomné, aby propagovali možnost podání žádosti o finanční podporu v tíživé situaci.

Usnesení:           AS DAMU velmi vítá iniciativu Za právo studovat a v maximální míře ji podporuje. Studenty DAMU i dalších fakult a škol AS DAMU vyzývá, aby se k ní připojili, a děkana DAMU žádá o podporu při jejím šíření.

Hlasování:          Přítomno členů: 11 / Pro: 11 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

7. Různé

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: V. Šrámek (místopředseda AS DAMU)

Podklady k jednání: návrhy dalších témat pro projednání AS DAMU v dalším období od Z. Černé a dalších senátorů rozeslané elektronicky

Rozprava:           Na úvod tohoto bodu se z dalšího jednání omluvili a rozloučili se senátem ve stávajícím období pan děkan, pan proděkan Somoš, místopředsedkyně AS Z. Černá.

                            D. Hrbek se dotázal přítomné paní tajemnice I. Štveráková na výhled na rozpočet na příští rok. Vedení fakulty nemá žádné informace od MŠMT, nicméně aby byl zmírněn předpokládaný propad dotací, je fakulta připravena zapojit své fondy. Více nelze předvídat. Na dotaz R. Smolíka paní tajemnice uvedla, že pro letošní rok má fakulta pro vícenáklady způsobené případným prodloužením letního semestru připravenu rezervu. Navyšování rozpočtů kateder bude vedení řešit na základě konkrétních požadavků.

                            Jednání opustil J. Adámek. Zbylí členové senátu diskutovali možnosti předání živých témat, která nebyla vyřešena během stávajícího období příštímu senátu. Jedním z témat jistě bude poptávka studentů o psychologickou podporu. Paní tajemnice informovala, že se o rozšíření této podpory se uvažuje. Pedagogové i studenti podtrhli svými příspěvky závažnost tohoto tématu.

                            Další témata budou předána buď senátory, kteří budou pokračovat ve svém mandátu i v dalším období nebo ve formě písemných podnětů směřovaných příštímu senátu běžnými způsoby. S tím bylo zasedání senátu v 18:22 hod ukončeno.

 

Zapsal a ověřil: M. Lázňovský, 29.4.2021

 

[1] Nutno doručit předsedovi AS DAMU sedm dní před termínem zasedání s výjimkou naléhavých záležitostí (Jednací řád AS DAMU, článek 2, bod 8.)

26. červenec 2021

.