Zápis z 12. zasedání AS AMU z 1. 12. 2020

Termín: 1.12.2020, 15:00

Místo: online v MS Teams

Termín pro podání podnětů k projednání[1]:    20.11.2020

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Kis, Prokop Novák, Emil Rothermel, Samuel Toman

Omluvení členové: ---

Pozvaní hosté: doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek

Návrh programu zasedání:​​​​​​

1.     Projednání programu zasedání

2.     Volba volební komise pro volbu děkana/děkanky DAMU

3.     Volba děkana/děkanky DAMU

4.     Zápis z předchozího zasedání

5.     Změna podmínek přijímacího řízení KČD

6.     Návrh cílů reakreditace doktorského programu na KTK

1. Projednání programu zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný dne 20.11.2020

Rozprava:            K navrženému programu nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:            Akademický senát DAMU schvaluje program v navržené podobě.

Hlasování:           pro - 13 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:                              Usnesení bylo přijato.

2. Volba volební komise pro volbu děkana/děkanky DAMU

Způsob projednání: AS volí dle příslušných ustanovení Jednacího řádu AS DAMU

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: ---

Rozprava:            Předseda AS navrhl volební komisi ve složení V. Šrámek (předseda komise), I. Vostárková (členka komise), Z. Černá (členka komise). Nebyla vznesena žádná námitka, ani nebyl předložen žádný protinávrh.

Usnesení:            Akademický senát DAMU jmenuje volební komisi pro volby děkana DAMU ve složení – V. Šrámek (předseda komise), I. Vostárková (členka komise), Z. Černá (členka komise).

Hlasování:           pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 3

Závěr:                              Usnesení bylo přijato.

3. Volba děkana/děkanky DAMU

Způsob projednání: AS volí dle příslušných ustanovení Jednacího řádu AS DAMU

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: koncepce kandidáta na jmenování rektora online na webu DAMU

Rozprava:            Předseda otevřel diskuzi a vyzval členy senátu, aby vznesly případné otázky nebo připomínky k volbě děkana. P. Novák se dotázal na proces volby, načež ho M. Lázňovský zrekapituloval. Z. Černá vyjádřila názor, že by bylo v budoucnu vhodné, aby mezi prezentací kandidáta, či kandidátů a volebním zasedáním AS DAMU byl delší časový odstup, který by poskytl senátorům prostor pro další diskuzi. Senát si předsevzal projednat takovou případnou úpravu Volebního řádu AS DAMU na některém ze svých příštích zasedání.

                             Předseda AS DAMU poté předal řízení voleb volební komisi. Volební komise zahájila volbu tím, že ověřila volební mandát členů AS DAMU, posléze zkontrolovala a zapečetila volební urnu. Předseda volební komise zopakoval členům senátu pravidla volby. Poté senátoři přistoupili k hlasování.

                             V 1. kole hlasování se členové senátu vyjádřili následovně:

                             - pro kandidáta č. 1/ doc. MgA. Mgr. Karla Františka Tománka – 8 hlasů

                             - zdržel(a) se – 5 hlasů

                             Jelikož kandidát doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů, byl návrh na jeho jmenování děkanem DAMU Akademickým senátem DAMU přijat. Protokoly o vydání hlasovacích lístků a hlasování v1. kole volby jsou přílohou tohoto návrhu.

Usnesení:            Akademický senát DAMU na základě výsledků volby navrhuje rektorovi AMU kandidáta doc. MgA. Mgr. Karla Františka Tománka na jmenování děkanem DAMU.

Hlasování:           pro - 8 / zdržel se - 5

Závěr:                              Usnesení bylo přijato.

4. Zápis z předchozího zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Návrh zápisu rozeslaný členům AS DAMU dne 19.10.2020

Rozprava:            K návrhu zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:            Akademický senát DAMU schvaluje zápis z 11. zasedání v navržené podobě.

Hlasování:           pro - 13 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:                              Usnesení bylo přijato.

5. Změna podmínek přijímacího řízení KČD

Způsob projednání: senát schvaluje přijetím usnesení, bylo projednáno per rollam

Navrhovatelé: M. Lázňovský

Podklady k jednání: Návrh děkanky DAMU ze dne 27.10.2020 v následujícím znění.

Vážený pane předsedo,

 

vzhledem k aktuální situaci prosím o schválení prodloužení data odevzdání přihlášek uchazečů na studijní programy Katedry činoherního divadla Akademickým senátem DAMU:

Bakalářský – režie, dramaturgie – do 30.11.2020 (původní termín 15.11.2020)

Magisterský – herectví – do 30.11.2020 (původní termín 15.11.2020)

 

Děkuji a pevné zdraví přeji.

Doubravka Svobodová

 

Rozprava:            K návrhu zápisu nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:            Akademický senát DAMU schvaluje změnu termínů přijímacího řízení studijních programů KČD v navržené podobě.

Hlasování:           pro - 13 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:                              Usnesení bylo přijato.

6. Návrh cílů reakreditace doktorského programu na KTK

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: prof. Jan Vedral – garant připravovaného studijního programu

Podklady k jednání: cíle doktorského studijního programu rozeslané členům AS DAMU dne 26.11.2020

Rozprava:           Členové senátu vesměs považují věcný záměr studijního programu za velmi kvalitní a nemají k němu výhrady. J. Adámek vyjádřil názor, že by bylo vhodné dát ještě větší důraz na propojení programu s praxí, stejně jako na jedinečnost a odlišnost programu od jiných teatrologických studijních programů. Na druhou stranu další senátoři jasné propojení programu s praxí považují za zřejmé a dostatečné. Za nevýhodu spíše považují částečnou podobnost jednotlivých doktorských programů napříč DAMU. V. Smolík v té souvislosti upozornil na diskuze o potřebnosti snižovat počet oborových rad a programy propojovat. S tím řada senátorů vyslovila souhlas. Paní děkanka konstatovala, že DAMU má pět oborových rad a upozornila senátory na možnost další vývoj ve smyslu utváření a propojování studijních programů ovlivnit skrze svoji pravomoc ovlivňovat složení Umělecké rady DAMU, která se bude s nástupem nového děkana jmenovat nově. Do diskuze se zapojila prof. Z. Sílová, která doporučila senátu seznámit se s obsahem a odlišnostmi mezi jednotlivými programy a problematikou oborových rad vůbec, k čemuž nabídla svou součinnost. Dále proběhla krátká diskuze k některým formulacím, která ale nevedla ke shodě na konkrétních doporučeních.

V další diskuzi senátoři vznášeli své připomínky ke způsobu projednávání akreditací a reakreditací studijních programů. P. Novák navrhl např. ustanovit pro každý jednotlivý případ senátního zpravodaje, případně senátní komisi, která by měla dostatečný prostor i erudici daný záměr zhodnotit a předložit plénu senátu své návrhy v předstihu před jednáním.

Na závěr senát pověřil předsedu úkolem přizvat prof. Vedrala na zasedání AS DAMU, které se bude zabývat projednáním akreditačního spisu.

Ověřil: M. Lázňovský, 2.12.2021

 

[1] Nutno doručit předsedovi AS DAMU sedm pracovních dní před termínem zasedání s výjimkou naléhavých záležitostí (Jednací řád AS DAMU, článek 2, bod 8.)

10. únor 2021

.