Zápis z 14. zasedání AS DAMU z 10. 2. 2021

Termín: 10.2.2021, 16:00

Místo: online v MS Teams (odkaz na událost)

Termín pro podání podnětů k projednání[1]:              4.2.2021

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Kis, Prokop Novák, Emil Rothermel, Samuel Toman

Omluvení členové AS: Eva Málková,

Přítomní hosté: prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D., doc. MgA. Mgr. Michal Čunderle, Ph.D., prof. Jan Dušek

Návrh programu zasedání:

1. Program zasedání

2. Zápis z 13. zasedání AS DAMU

3. Akreditační spis doktorského programu Teorie a praxe divadelní tvorby

4. Akreditační spis magisterského programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (KATaP)

5. Akreditační spis magisterského programu Authorial Acting (KATaP)

6. Změna podmínek přijímacího řízení na KS

7. Změna podmínek přijímacího řízení na KP

8. Volební komise pro volby do AS DAMU – verifikace projednání per rollam

9. Nominace zástupců DAMU do RVŠ

10. Složení hodnotící komise pro vnitřní granty DAMU

11.  Organizace voleb do AS DAMU

1. Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 3.2.2021

Rozprava:           K navrženému programu nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje program v navržené podobě.

Hlasování:          Přítomno členů: 12 / Pro: 12 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

2. Zápis z předchozího zasedání AS DAMU

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

Podklady k jednání: návrh zápisu AS DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 3.2.2021

Rozprava:           K navržené podobě zápisu ze 13. zasedání nebyla vznesena žádná připomínka.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje zápis z 13. zasedání v předložené podobě.

Hlasování:          Přítomno členů: 12 / Pro: 12 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

3. Akreditační spis  doktorského programu Teorie a praxe divadelní tvorby

Způsob projednání: AS se vyjadřuje

Navrhovatel: J. Vedral (garant studijního programu)

Podklady k jednání: Akreditační spis rozeslaný členům AS DAMU dne 3.2.2021

Rozprava:           M. Lázňovský požádal garanta programu prof. Vedrala, aby uvedl svůj návrh. Prof. Vedral shrnul východiska reakreditovaného studijního programu a zejména změny oproti jeho dosavadní podobě. K akreditačnímu spisu nevznesl nikdo z přítomných senátorů žádnou připomínku a senát proto přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení:           AS DAMU nemá k akreditačnímu spisu doktorského programu Teorie a praxe divadelní tvorby v předložené podobě žádné připomínky.

Hlasování:          Přítomno členů: 12 / Pro: 12 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

4. Akreditační spis magisterského programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (KATaP)

Způsob projednání: AS se vyjadřuje

Navrhovatel: M. Čunderle (garant studijního programu)

Podklady k jednání: Akreditační spis rozeslaný členům AS DAMU dne 3.2.2021

Rozprava:           M. Lázňovský požádal garanta programu doc. Čunderleho, aby předložený akreditační spis uvedl. Doc. Čunderle připomněl zejména záměr studijního programu a důvod k jeho členění na dvě specializace.  K akreditačnímu spisu nevznesl nikdo z přítomných senátorů žádnou připomínku a senát proto přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení:           AS DAMU nemá k akreditačnímu spisu magisterského programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v předložené podobě žádné připomínky.

Hlasování:          Přítomno členů: 12 / Pro: 12 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

5. Akreditační spis magisterského programu Authorial Acting (KATaP)

Způsob projednání: AS se vyjadřuje

Navrhovatel: M. Čunderle (garant studijního programu)

Podklady k jednání: Akreditační spis rozeslaný členům AS DAMU dne 3.2.2021

Rozprava:           Doc. Čunderle, garant studijního programu, uvedl akreditační spis a jeho specifika v porovnání se studijním programem v češtině.Poté zodpověděl dotaz Z. Černé na zájem o studium v tomto studijním programu ze strany tuzemských studentů. Dr. Adámek se pochvalně vyjádřil o kvalitě zpracování spisu. Následně senát přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení:           AS DAMU nemá k akreditačnímu spisu magisterského programu Authorial Acting v předložené podobě žádné připomínky.

Hlasování:          Přítomno členů: 12 / Pro: 12 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

6. Změna podmínek přijímacího řízení na KS

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: J. Dušek (vedoucí KS)

Podklady k jednání: Návrh na změnu podmínek přijímacího řízení na KS rozeslaný členům AS DAMU dne 3.2.2021

Rozprava:           Prof. Dušek představil a zdůvodnil navržené změny v procesu přijímacího řízení na KS, které byly vyvolány omezeními nařízenými vládou v souvislosti s probíhající pandemií a které spočívají zejména v rozdělení 1. kola přijímacího řízení do dvou kol. Z. Černá upozornila na nutnost úpravy popisu průběhu přijímacího řízení tak, aby čísla kol v textu odpovídala novému uspořádání.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje změnu podmínek přijímacího řízení na KS v předložené podobě. Upozorňujeme ale na potřebu formální úpravy textu.

Hlasování:          Přítomno členů: 12 / Pro: 0 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

7. Změna podmínek přijímacího řízení na KP

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: M. Lázňovský (vedoucí KP)

Podklady k jednání: Návrh na změnu podmínek přijímacího řízení na KP rozeslaný členům AS DAMU dne 3.2.2021

Rozprava:           M. Lázňovský představil změnu průběhu přijímacího řízení, které spočívá pouze v časovém posunu jednotlivých kol. Důvodem posunu je posun harmonogramu akademického roku v důsledku pandemie.

Usnesení:           AS DAMU schvaluje změnu podmínek přijímacího řízení na KP v předložené podobě.

Hlasování:          Přítomno členů: 12 / Pro: 11 / Proti: 0 / Zdržel se: 1

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

8. Volební komise pro volby do AS AMU

Způsob projednání: AS projednává

Navrhovatelé: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

Podklady k jednání: hlasování per rollam ze dne 29.12.2020

Rozprava:           AS DAMU se s návrhem složení volební komise pro volby do AS AMU seznámil a nikdo z přítomných senátorů k němu nevyjádřil žádné výhrady. Senát proto přikročil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení:           AS DAMU nemá ke složení volební komise pro volby do AS AMU žádné připomínky.

Hlasování:          Přítomno členů: 12 / Pro: 12 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

9. Nominace zástupců DAMU do RVŠ

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

Podklady k jednání: Výzva předseda AS AMU, Statut RVŠ, Delegační lístek rozeslané členům AS DAMU dne 3.2.2021

Rozprava:           M. Lázňovský informoval členy senátu o tom, že AS AMU již do Sněmu Rady vysokých škol nominoval studentského zástupce i jeho náhradníka. AS DAMU tak má možnost nominovat pouze jednoho reprezentanta fakulty z řad pedagogů. M. Lázňovský se přiklonil k návrhu I. Vostárkové zaslanému písemně nominovat do Sněmu RVŠ jako zástupce DAMU MgA. Romana Černíka, který již fakultu ve sněmu v předchozím období reprezentoval. Jiný návrh nebyl předložen. Senát proto přistoupil k hlasování.

Usnesení:           AS DAMU deleguje jako zástupce Divadelní fakulty AMU ve Sněmu RVŠ MgA. Romana Černíka.

Hlasování:          Přítomno členů: 12 / Pro: 12 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Závěr:                 Usnesení bylo přijato.

10. Složení hodnotící komise pro vnitřní granty DAMU

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: V. Šrámek (místopředseda AS DAMU)

Podklady k jednání: nejsou

Rozprava:           V. Šrámek upozornil na převahu zástupců KALD v budoucím vedení DAMU a z toho vyplývající potřebou zvážit obsazení dalších fakultních orgánů a komisí zástupci ostatních kateder tak, aby bylo dosaženo maximální vyváženosti. V diskuzi o komisi pro vnitřní granty senátoři došli ke shodě, že vzhledem k tomu, že k jejímu nadcházejícímu zasedání dojde před skončením funkčního období stávajícího vedení, není třeba její složení v tuto chvíli měnit. M. Lázňovský ocenil iniciativu V. Šrámka, nicméně vyjádřil názor, že toto téma je vhodné odložit na některé z dalších zasedání a přizvat k ní nastupujícího děkana doc. Tománka. S tímto závěrem byla diskuze uzavřena. Nebylo navrženo žádné usnesení.

11. Organizace voleb do AS DAMU

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

Podklady k jednání: Volební řád AS DAMU

Rozprava:           M. Lázňovský upozornil na blížící se konec volebního období AS DAMU a s tím související potřebu zahájit proces přípravy voleb. Vyzval členy Akademického senátu, aby zvážili svou kandidaturu pro další období. Zároveň požádal, aby k jeho rukám doručili případné návrhy na členy volební komise. 

 

Ověřil: M. Lázňovský, 11.2.2021

 

[1] Nutno doručit předsedovi AS DAMU sedm pracovních dní před termínem zasedání s výjimkou naléhavých záležitostí (Jednací řád AS DAMU, článek 2, bod 8.)

 

12. únor 2021

.