Oznámení předsedy AS DAMU - sdělení k volbě děkana_3. 11. 2020

Vážené členky a členové akademické obce,

v souladu s usnesením akademického senátu DAMU ze dne 18. 6. 2020 vám tímto předkládám životopis a koncepci kandidáta na jmenování děkanem Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále: DAMU) pro funkční období 2021–2025.

Na úterý 1. 12. 2020 od 15:00 hodin bylo svoláno do shromážděmí Akademické obce DAMU, na němž kandidát představí sebe a svou koncepci a zodpoví dotazy členu Akademické obce. Akademický senát DAMU se sejde za zpřísněných hygienických podmínek v Hallerově sále a Zasedací místnosti DAMU, Karlova 28, Praha 1, členky a členové akademické obce DAMU se mohou zúčastnit online. Týž den, 1. 12. 2020, se bude AS DAMU usnášet o návrhu na jmenování děkana DAMU.

Srdečně

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D., v.r.
předseda AS DAMU

Karel František Tománek

4. listopad 2020

.