Usnesení AS DAMU k zahájení voleb děkana DAMU pro období 2021-2025

Akademický senát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále: AS DAMU) v souladu s čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu AS DAMU v platném znění se usnesl dne 18. 6. 2020 na zahájení výběru kandidáta na jmenování děkana Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále: DAMU) pro funkční období 2021 - 2025.

Podle Jednacího řádu AS DAMU může kandidáty na jmenování děkana navrhovat každý člen akademické obce DAMU po ověření souhlasu navrhovaného.

Datum uzávěrky pro podání návrhu na kandidáty je 15. 10. 2020 (platí datum poštovního razítka). Návrhy na kandidáty se předkládají k rukám předsedy AS DAMU MgA. Michala Lázňovského, Ph.D., písemně v listinné podobě na adresu Karlova 26, 116 65 Praha 1, i v elektronické podobě na adresu: michal.laznovsky@damu.cz.

Kandidáti předloží, v listinné podobě dopisem, k rukám předsedy AS DAMU, na adresu Karlova 26, 116 65 Praha 1, do 2. 11. 2020:

Předseda AS DAMU rozešle po jednom vyhotovení koncepce a životopisu v elektronické podobě členům AS DAMU.

Na úterý 1. 12. 2020 od 15:00 hodin svolávám shromáždění Akademické obce DAMU, na němž kandidáti představí sebe a své koncepce a zodpoví dotazy členu Akademické obce. Akademický senát DAMU se sejde za zpřísněných hygienických podmínek v Hallerově sále a Zasedací místnosti DAMU, Karlova 28, Praha 1, členky a členové akademické obce DAMU se mohou zúčastnit online. 

Týž den, 1. 12. 2020, se bude AS DAMU usnášet o návrhu na jmenování děkana DAMU.

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D., předseda AS DAMU.

V Praze dne 3. 7. 2020.

4. srpen 2020

Dokumenty:

Volby děkana DAMU 2020 - čestné prohlášení kandidáta


.