Zápis ze zasedání AS DAMU z 26. 2. 2019

Termín: 26. 2. 2019, 16:00.

Místo: S202 – zasedací místnost DAMU

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Prokop Novák, Samuel Toman.

Omluvení členové AS: Daniel Hrbek, Fedir Djudja, Filip Karda.

Hosté: Doubravka Svobodová – děkanka DAMU, Anežka Prosecká a Tomáš Zahrádka (pouze bod 5.).

Program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání.
  2. Schválení zápisu z předchozího zasedání.
  3. Akreditace studijních programů - vyjádření AS.
  4. Příprava rozpočtu DAMU 2019.
  5. Komunitní zahrada na KATaP.
  6. Různé.

Průběh zasedání:

1. Schválení programu zasedání

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU.

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 15. 2. 2019.

Usnesení: AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování: pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr: Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU.

Podklady k jednání: Zápis rozeslaný členům AS DAMU dne 15.  2. 2019.

Usnesení: AS DAMU schvaluje zápis z předchozího zasedání.

Hlasování: pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 0.

Závěr: Usnesení bylo přijato.

3. Akreditace studijních programů - vyjádření AS

Navrhovatel: D. Svobodová - děkanka DAMU.

Podklady k jednání: Akreditační spisy rozeslané členům AS DAMU dne 15. 2. 2019.

Průběh jednání:

V úvodu projednávání tohoto bodu se senát věnoval diskuzi o vlastní roli v procesu projednávání a schvalování žádostí o akreditaci a reakreditaci studijních oborů. Jelikož zákon ani vnitřní předpisy blíže nespecifikují formu “návrhu studijního programu”, ani termín projednání těchto návrhů, má VŠ možnost si tato pravidla stanovit. Zazněl názor, že do budoucna by bylo vhodné projednávat návrhy studijních programů s větším předstihem, byť ne v podobě kompletního akreditačního spisu. To by umožnilo širší diskuzi o smyslu a podobě jednotlivých programů a jejich vlivu na směřování fakulty, která akademickému senátu fakulty přísluší, spíše než připomínkovat obsahovou stránku předložených akreditací do úrovně jednotlivých předmětů. Téma bude dál projednáváno na dalších zasedáních.

V další diskuzi nad zaslanými podklady se postupovalo dle linie připomínek obsažených v dokumentu "Vypořádání připomínek k akreditačním spisům", který konkrétně popisuje formální nedostatky jednotlivých spisů. V rámci diskuze byla opakovaně zdůrazněna nevyváženost míry podrobnosti a kvality dokumentů předložených jednotlivými katedrami. Řada členů senátu upozorňovala na nižší úroveň zpracování akreditačních spisů předložených KČD a KS, s tím, že případné postoupení spisů Národnímu akreditačímu úřadu v této podobě by mohlo v konečném důsledku potenciálně zkomplikovat snahu AMU získání institucionální akreditaci.

V případě KČD forma předložených spisů (rozdělení do desítek jednotlivých souborů, z nichž některé byly doručeny členům AS jako nefunkční) zásadně zkomplikovala přípravu členů senátu na jednání, respektive fakticky znemožnila spis prostudovat kompletně.

Vzhledem k pokročilé fázi procesu tvorby a schvalování návrhů studijních programů se senát rozhodl reflektovat spíše než konkrétní podobu výuky především věcné a formální náležitosti akreditačních spisů, které je možné v nastavených termínech zohlednit, a ty shrnul v následujícím usnesení.

Usnesení:

AS navrhuje Umělecké radě DAMU a Radě pro vnitřní hodnocení AMU v dalším procesu schvalování zohlednit následující připomínky k jednotlivým návrhům studijních programů:

KALD

KČD

KP

KS

KVD

Hlasování: pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 1

Závěr: Usnesení bylo přijato.

4. Příprava rozpočtu DAMU 2019

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU.

Podklady k jednání: rámcové parametry rozpočtu rozeslané členům AS DAMU dne 6.2. a ústní zpráva o jednání rozpočtové komise s tajemnicí DAMU dne 15. 2. 2019.

Průběh jednání:

Předseda M. Lázňovský a místopředseda V. Šrámek informovali senát o průběhu jednání rozpočtové komise s tajemnicí DAMU ing. Štverákovou. Paní tajemnice senátory na jednání informovala o stávajícím stavu přípravy rozpočtu pro letošní rok. V základním ukazateli bude rozpočet DAMU navýšen o více než 8%. Vedení DAMU plánuje většinu těchto prostředků opět věnovat na navýšení mezd zaměstnanců fakulty. Navrhovaný rozpočet včetně použité metodiky rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště DAMU bude mít AS k dispozici před příštím zasedáním.

Nebylo přijato žádné usnesení.

5.Komunitní zahrada na KATaP

Navrhovatel: studentská komora AS DAMU.

Podklady k jednání: Ideový záměr zahrádky - příloha 1.

Průběh jednání:

AS DAMU vyslechl návrh vytvořit komunitní zahrádku na terase u KATaP od studentů A. Prosecké a T. Zahrádky. R. Smolík informoval o záměru Kabinetu scénografie KALD vytvořit obdobnou zahrádku na sousedící terase před KP v nejbližších měsících a navrhl tuto aktivitu pojmout jako pilotní a případně zahrádku rozšířit i na terasu KATaP. Přítomná paní děkanka přislíbila se studenty a vedoucím technické správy projednat potřebná opatření, která by vyřešila technická omezení v přístupu na terasu u KATaP, zejména ochranu jednotek vzduchotechniky. AS DAMU nemá v těchto záležitostech rozhodovací pravomoc a doporučil proto studentům dále jednat s vedením fakulty.

Usnesení: AS podporuje iniciativu studentů a vyzývá vedení fakulty, aby zvážilo podporu vzniku komunitní zahrádky na terasách ve 3. patře budovy Řetězová.

Hlasování: pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 0.

Závěr: Usnesení bylo přijato.

6.Různé

  1. Kafe DAMU - reflexe výsledků dotazníku.

P. Novák prezentoval reflexi vedení Kafe DAMU na výsledky podzimní ankety ke službám kavárny, kterou uspořádala studentská komora AS DAMU. Senát bere vyjádření na vědomí.

 

Termín příštího zasedání: dle jednacího řádu AS DAMU.

 

Zapsal a ověřil. M. Lázňovský

16. květen 2019

.