Komedie podle Václava Klimenta Klicpery

Milan Šotek

Umění účasti

Marianna Stránská

Stav proudění

Dora Bouzková

Hostující režisér v českých divadlech

Mikoláš Tyc

Dramaturgie a kreativní management performačních umění při oživování prázdného místa

David Mírek

Dialogické jednání - osvobozující tanec na hranici možností

Boleslav Keprt

Obraz, prostor, scéna

Pavel Hubička

Hra a divadlo

Nina Martínková

Autorské herectví jako (ne)výchova k osobnosti

Zuzana Pártlová

Happening

Alena Rybníčková

Když zlost tančí

Olga Věra Cieslarová

Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla

Adriána Cieślaková

České drama a český hrdina

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová

Proč hrát: k divadelní antropologii

Vladimír Mikeš

Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru

Mazan, Josef

Cembalová tvorba J. A. Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži

Žďárská, Petra

Česká tvorba pro dětský sbor

Louženský, Petr

Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945

Bulínová, Karolína

Tanec v českém hraném filmu 1898-1993

Lidová, Klára

Pozdní skladby Mortona Feldmana

Zvěřina, Petr

Hercova cesta / O herecké technice

Michail Čechov

Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu

Adriana Kubištová Máčiková

Co je to divadlo

Vít Neznal

Handicap jako dar

Radek Beran

Prostory odjinud

Dragan Stojčevski

Ruské "nové drama"

Marcela Magdová

Socializační potenciál dramatické výchovy při práci s romskou minoritou

Eva Gažáková

Legenda Komači

Zdenka Švarcová

O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným klávesovým nástrojům

Jaroslav Tůma

Digitální technologie v hudební tvorbě pro akustické nástroje

Jakub Rataj, Gilberto Agostinho

Člověk v situaci

Jan Císař

Divadelním ředitelem 1945–1950. Jiří Frejka na Vinohradech

Zuzana Sílová a Pavel Bár

Hudební divadlo Karlín. Od varieté k muzikálu

Pavel Bár

Jan Němec. Enfant terrible forever. Díl II. 1975 - 2016

Jan Bernard

Divadlo a interakce X.

Miloslav Klíma a kol.

Obraz a diseminace: Za novou historii pro fotografii

Geoffrey Batchen, Tomáš Dvořák, Michal Šimůnek

Významní harfisté 20. století

Brateljevic, Ana

Hudební a mimohudební prvky vč. audiovizuálních v hudbě pro bicí nástroje ve 20. a 21. století

Sokolov, Oleg

Dějiny české hudební teorie do počátku 20. století

Hruška, Viktor

K otázkám hudebních pořadů v ČT II

Brettlová, Barbora

Literární dílo G. Angioliniho a J.-G. Noverra v kontextu 18. století

Dotlačilová, Petra

Schweitzerovo interpretační pojetí varhanních skladeb J. S. Bacha ve srovnání se současnou praxí

Hradecká, Michelle

Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím

Jan Hančil & Hana Malaníková

O dramaturgii

Miloslav Klíma

Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině

Vladimír Novák, Kateřina Šplíchalová Mocová

České naturalistické venkovské drama v postmoderních inscenacích

Vít Pokorný

Crossover

Petra Tejnorová

Loutky a hudba

Matija Solce

Od tradiční písně k divadlu site specific

Ewa Žurakowska

Podmínky k herectví

Tereza Hájková

Rozvíjanie tvorivosti v "Eldoráde" globálnej masovej kultúry

Katarína Burdová

Vědomé tělo

Veronika Riedlbauchová

Český současný tanec v devadesátých lete ch 20.století

Opavská, Andrea

Historie interpretace a poznání evropské hudby v Japonsku

Keiko, Michiyo

Interpretace renesanční loutnové hudby n a kytaru John Dowland a jeho fantazie pro sólo loutnu

Vacík, Patrick

Isang Yun a jeho skladby pro hoboj

Moťková, Kamila

Metodika hry na trombon pro začátečníky

Moťka, Lukáš

Moderní (digitální) formy distribuce hud by a úloha sociálních sítí

Pražáková, Eliška

Rejchovo pojetí nauky o kontrapunktu v k ontextu této hudebně teoretické disciplíny

Havlíček, Vít

Sólo pre flautu v tvorbe českých a slove nských autorov po roku 1989

Bandúrová, Zuzana

Tanec v současné izraelské společnosti

Indráková, Tereza

Tektonika hudby 20. a 21. století z pohledu komplexní analýzy hudební struktury

Krejča, Tomáš

Vliv synestezií na kompoziční myšlení

Bartošík, Zdeněk

Dobyvatelé akustických scén: Od radioartu k hudebnímu divadlu: Goebbels, Neuwirth, Ammer, Oehring

Lukáš Jiřička

Determinace kostýmem v žité a inscenované realitě

Marie Černíková

Hledání způsobu studia herectví

Jaroslava Šiktancová

Koordinace a řízení divadelních složek

Michal Lázňovský

Od Radioartu k hudebnímu divadlu

Lukáš Jiřička

Patero her Karla Čapka

Jana Cindlerová

Předpoklady japonské scéničnosti

Denisa Vostrá

Recepce Čapkova díla a osudy jeho her v zemích bývalé Jugoslávie

Hasan Zahirović

Tvůrčí sebevědomí

Eva Blechová

Výchova k hlasu cesta k vědomé osobnosti

Tereza Janda Roglová

Vývoj slovenskej činohry v 20.-70.rokoch 20.storočia a jej dialóg s českým divadlom

Eva Kyselová

Hudební soutěže jako inspirační a rozvojový prvek interpretace 20. století

Lahodná, Jana

Klavírní dílo Viktora Kalabise

Kollert, Jiří

Metodika ruských etud

Böhmová, Veronika

Miloslav Kabeláč - kompletní klavírní tvorba a komorní díla pro smyčcové nástroje a klavír

Bartoš, Jan

Moderní režijní interpretace opery v polovině 20. století

Otava, Martin

Polyfonie v dílech J. B. Foerstra a jeho současníků

Židek, Tomáš

Schopnosti těla v choreografii

Puchowska, Sara Maria

Švec, Mlynářská a Ruchadlo, motivy práce a řemesel v českém lidovém tanci

Fričová, Marie

Tanec v současné japonské společnosti

Hayashi, Lucie

Violoncellové koncerty Antonína Dvořáka

Jamník, Tomáš

Vliv reprodukce sluchátek a reproduktorů na mix klasické hudby

Hadraba, Jakub

Alternativy a nové cesty kostýmního výtvarnictví

Simona Rybáková

Feldenkraisova metoda, dech a hlas

Petra Oswaldová

Jiří Hálek a Helena Třebická:

Petra Honsová

Přínosy dialogického jednání a jeho využití ve firemním vzdělávání

Zuzana Macáková

Projekty obřích loutek

Bažant, Jan

"Rozhovor" herce a loutky

Ilona Dušková

Slovo v prostoru

Štěpán Pácl

Capoeira

Slezáková, Kristýna

Česko francouzské kontakty a jejich význam pro českou moderní pantomimu

Vizváry, Radim

Hudební čas - jeho odklon od času fyzikálního

Oplištilová, Iva

Neskorý štýl Carla Nielsena v tvorbe pre flautu

Pingitzer, Simona

Poruchy přijmu potravy u tanečníků

Mikysková, Barbara

Teoretické základy varhanní interpretace

Dvořáková, Jiřina

Varhany v instrumentálních komorních obsazeních v české tvorbě po roce 1945

Čechová Sítková, Linda

Vliv nových nástrojových možností na skladatelské myšlení

Krejčík, Jan

Vývoj interpretačních hudebních škol od 18. st. po současnost - lesní roh v Čechách, Německu a Francii

Švadlenková, Jana

Autenticita ve světě médií

Hana Malaníková

Budování vztahu s prostorem jako předpoklad autorské kondice

Tereza Durdilová

Objevování vnitřní krajiny divadelní tvorba ve specifické skupině - divadlo jako jedna z možností, jak pomoci lidem s postižením k jejich seberealizaci, k možnosti být sám sebou a být celistvý

Vladimír Novák

Od operety k muzikálu

Pavel Bár

Směřování k naplněnému sdělení

Irena Hamzová Pulicarová

Akustická ekologie a soundscape v kontextu multimédií

Trojan, Jan

Chromatizace žesťových hudebních nástrojů v 1. pol. 19. st., nástroje opatřené klapkovým mechanismem

Rouček, Jaroslav

Houslový koncert L. van Beethovena a jeho interpretace

Štajnochrová, Adéla

Hudba v českém hraném filmu kompoziční postupy skladatelů české film ové hudby

Dušek, Jan

Osobnosti "Nové hudby" v Praze na přelomu 50. a 60. let 20. století.

Rybář, Jan

Otevřená kompoziční tvorba neomezené možnosti inspirace za pomoci počítače

Kadeřábek, Jiří

Příprava instrumentalisty z psycho-fyziologického hlediska

Němcová, Marta

Autorské herectví a jeho proměny v rámci terapie závislých

Václava Křesadlová

Město a (jeho) divadlo příběh královéhradeckého divadelního pah orku: od Elišky Rejčky k Annie Girardot, k novodobým tradicím městských Dionýsií

Alexandr Gregar

Praktické a teoretické aspekty postavení současných britských, irských a německojazyčných her v českém divadle po roce 1989

Martina Schlegelová

Psáno ústy, čteno ušima pokus o využití francouzské zkušenosti p ro český přednes a jeho pedagogiku

Markéta Potužáková

O řeči

Michal Čunderle

Filosofický postulát o významu hereckého umění 20. století

Hlava, Nina

Interpretace vrcholných klarinetových koncertů 20. st. v jejich estetické jedinečnosti i proměnlivosti

Venyš, Irvin

Repertoár pro sólový fagot bez doprovodu a jeho interpretační specifika

Vonášek, Václav

Soudobá česká hudba pro cembalo

Knoblochová, Monika

Techné a poiésis v choreografické tvorbě

Dukić, Ivana

Divadlo jako domov

Biljana Golubovič-Dragin

Hledání místa pro divadlo

Pavel Štourač

Marketing divadla

Jiří Sulženko

Může se stát regionální divadlo kulturním centrem?

Jiří Šesták

Odkrývání prostoru na základě vlastní inscenační praxe

Trpišovský, Lukáš

Od Tylových hereček ke Sklenářové-Malé

Lenka Marková Chválová

Vyprávění a vypravěčství jako projev soudobé živé slovesné tvorby

Michala Piskačová

Zkušenosti s psychosomatickými disciplínami na PF JU

Milena Matějíčková

Zmrazit čerstvé ovoce

Jiří Havelka

Možnosti hry

Eva Slavíková

Alžbětinská virginalová hudba se zaměřením na variace na lidové písně

Ponicová, Zora

Autentická interpretace barokní varhanní hudby: Josef Seger a jihoněmecká škola

Kohout, Pavel

ELYSIUM - koncert pro klavír a symfonický orchestr

Hejnar, Robert

Hudebně teoretická východiska nechorálních skladeb pro klávesové nástroje v 17. stol.

Vendl, Lukáš

Klarinet v dílech Johannesa Brahmse

Soukalová Váchová, Kateřina

Klarinet v polaritě žánrových pestrostí a technologických proměn 20. století

Pařík, Jan

Klavírní dílo Klementa Slavického

Kasík, Martin

Reprezentativní díla soudobé evropské skladatelské tvorby pro sólové bicí nástroje

Mazourová, Markéta

Sólový nástroj a orchestr (se zvláštním zřetelem ke klávesovým nástrojům)

Hejnar, Robert

Světelný a zvukový design v choreografii 20. století

Ondrašíková, Věra

Symfonický dechový orchestr v reflexi české tvorby 2. poloviny 20. století

Blahunek, Václav

Tanec v díle Bohuslava Martinů

Dercsényiová, Lucie

Významná díla houslové literatury 2. pol. 20. a počátku 21. století

Veverková, Anna

Divadlo a iluze

Zdeněk Bartoš

Divadlo jako médium

Irena Žantovská

Divadlo jako výtvarné médium

Kristýna Täubelová

Psychologické souvislosti scénické tvorby

Jiří Šípek

Výskum a jeho aplikácia v praxi

Anna Kršiaková

Albaribarisopten pro saxofonové kvarteto; Re: pro symfonický orchestr

Štědroň, Miloš

Barva a souzvuk

Mrkvička, Luboš

Barva zvuku a její úloha ve výstavbě hudební skladby

Hořínka, Slavomír

Bohuslav Martinů: Fantazie a Tosccata a Sonáta č. 1

Kahánek, Ivo

Dechové nástroje moderního symfonického orchestru

Hybler, Martin

For 27 Musicians; Trio Část A; Triple Concerto Část III

Mrkvička, Luboš

Instrumentace - zvukový ideál i výraz doby

Štědroň, Miloš

Jiří Kylián sonda do choreografického procesu

Němečková, Elvíra

KRAJINA MILOST; prostorová symfonie podle básní J. J. Víchy

Pálka, Tomáš

Outsider Bohém, příběh pro fagot a komorní orchestr; Vzdušný palác pro velký symfonický orchestr; Oligarcha globalizátor

Hybler, Martin

Prostor a tektonika v hudební kompozici

Pálka, Tomáš

Tanec a struktura

Klívarová, Daniela

Výchova k herectví a mimickému divadlu

Sochor, Martin

Auditivní komponenty v loutkovém divadle

Kateřina Lešková Dolenská

Dialogické jednání v osobnostní průpravě

Stanislav Suda

Divadelní školství u nás do roku 1945

Iveta Davidová

Divadlo jako estetická nabídka mezilidské komunikace

Kateřina Šplíchalová

Divadlo jako hudba

Jiří Adámek

GŁOS I RUCH

Maja Jawor

Hlas jako psychosomatická disciplína

Pavla Sovová

Hlediska herectví

Alexander Robert Komlosi

Já jsem jen herec

Lukáš Kašpar

Kostýmní výtvarnictví v českém divadle v 90. letech 20. století

Andrea Králová

Barokní afektová teorie

Georgieva Ivanova, Sylvia

Češi v ruské hudební kultuře

Grokhovskiy, Viacheslav

Dramatická účinnost soudobých kompozičních postupů v současné opeře

Ivanovič, Marko

Klavírní tvorba Josefa Suka a její interpretace

Týmlová, Markéta

Nový mim. Mimické divadlo současnosti

Halaš, Adam

Práce na rozvoji talentu interpreta - klavíristy

Tichá, Libuše

Sólová a komorní klarientová tvorba Františka Vincence Kramáře

Mach, Jan

Mimesis a Poiesis

Eliška Vavříková

Scéničnost a hudebnost

Hana Varadzinová

Vývoj, proměny a souvislosti divadelních her Williama Shakespeara

Lucie Loosová

Psychosomatika a Pohyb

Michal Čunderle (red.), Zdena Kratochvílová (red.), Hana Malaníková (red.), Irena Puliucarová (red.)

Inprovizační postupy a metody v tanci

Eliášová, Bohumíra

Josef Klička a jeho varhanní dílo

Rajnoha, Petr

KINKO HONKJOKU Význam témbru pro hudební strukturu

Bidlo, David

Kompletní sólové a komorní kllavírní dílo Leoše Janáčka

Pěchočová, Jaroslava

Koncertní tvorba J. A. Bendy (se zaměřením na cembalové koncerty)

Keglerová, Edita

Symfonie Jana Hanuše v hudebních souvislostech 2. pol. 20. století

Valášek, Marek

Výraz jako prenos ludskej skusenosti

Viliam Dočolomanský

Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu

Rataj, Michal

K interpretaci skladeb J. S. Bacha na moderní klavír

Bartáková Vlachová, Andrea

Lesní roh v Čechách 1680 - 1830

Divoký, Zdeněk

Budování divadla

Daniel Hrbek

Úvod do herectví

Aleš Janák

Hlas, mluva, řeč

Michal Čunderle(red.) a Eva Slavíková (red.)

Herecká propedeutika

Michal Čunderle (ed.)

Techniky a výrazové prostředky klarinetu používané v současné hudbě.

Dohnal, Karel

Vývoj skladatelské techniky Witolda Lutosławského a její přínos k vývoji hudební řeči druhé poloviny 20. století

Načevski, Goran

Hic sunt leones

Michal Čunderle (red.)

Psychosomatický základ veřejného vystupování jeho studium a výzkum

Eva Vyskočilová (ed.), Eva Slavíková (ed.)

Dialogické jednání jako otevřená otázka

Eva Vyskočilová (ed.)