Operační programy

Grantová soutěž excellent

Cílem nové grantové soutěže pro studenty doktorských studijních programů EXCELLENT je zlepšení jejich dovedností v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů na AMU. V rámci soutěže budou podpořeny špičkové vědecko-výzkumné nebo umělecko-výzkumné projekty studentů doktorského studia AMU. Mezi povinné výsledky podpořených projektů patří vědecko-výzkumné výstupy, výzkumná nebo vzdělávací aktivita v zahraničí a dále účast na vzdělávacích kurzech.

Pravidla grantové soutěže EXCELLENT se řídí Výnosem rektorky č. 5/2021 a pravidly MŠMT vztahující se k realizaci projektu uvedených v obecné a specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

Grantová přihláška

Návrh projektu v anglickém jazyce podává hlavní řešitel projektu v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem svým, mentora i všech spoluřešitelů v úředních hodinách na podatelnu AMU do 31. března 2021 a dále elektronicky na email olga.vlckova@damu.cz (formulář se po uložení automaticky odešle na fakultní manažerku).

Formulář grantové přihlášky: zfo zde / web zde.

V návrhu žadatel uvede jméno mentora projektu, který bude po dobu řešení poskytovat metodickou a odbornou podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých kroků. Hlavní řešitel musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,5.  

V této první výzvě budou podpořeny individuální a týmové projekty v délce trvání 6-12 měsíců s termínem začátku realizace od 1. 6. do 1. 9. 2021. Žadatel je povinen stanovit délku projektu v celých měsících, tj. realizace začíná vždy prvním dnem kalendářního měsíce a končí vždy posledním dnem kalendářního měsíce.

Harmonogram soutěže:

  • 1. 3. 2021 vyhlášení soutěže,
  • 31. 3. 2021 uzávěrka přihlášek,
  • v průběhu dubna formální kontrola žádostí, následně hodnocení každé žádosti dvěma nezávislými hodnotiteli,
  • v průběhu května zasedání celoškolní hodnotící komise,
  • nejpozději do 24. května 2021 zveřejnění výsledků grantového řízení, následně udělení grantů rektorkou AMU, uzavření dohod s podpořenými žadateli,
  • 1. 6. 2021 začátek realizace projektů,
  • 1. 9. 2021 nejzazší možný začátek realizace projektů.

Konzultace:

Na základě předchozí lze sjednat online konzultaci s Olgou Vlčkovou (olga.vlckova@damu.cz), a to do 30. března 2021.


.