Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webOperační programy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělávané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Operační program se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. Zároveň má za cíl snížit riziko neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce. OP VVV zároveň podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Veškeré informace k OP VVV zde:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi

AMU byl schválen projekt „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“. Cílem projektu je zvýšení kvality studia na AMU s ohledem na aktuální vývoj pracovního trhu, který v kulturní a kreativní oblasti není nasycen, poptává však absolventy s vyšší odbornou profilací, než je AMU nyní schopna nabídnout. Celkem dvacet magisterských i bakalářských strategicky významných studijních programů bude akreditováno za spolupráce odborníků z aplikační sféry i mezinárodních expertů, vznikne systém podpory kariérního růstu pedagogů a bude zaveden systém evaluace kvality studia a tvůrčí činnosti. Schválený rozpočet projektu ze strany MŠMT je 138,5 mil. Kč, délka projektu 64 měsíců, a to v období 1. 9. 2017 – 31. 12. 2022.

DOCTORAL SCHOOL KONZERVAČNÍ VĚDY V PÉČI O HMOTNÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Akademie múzických umění je partnerem ve společném projektu Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví. Hlavním koordinátorem projektu je VŠCHT, dalším partnerem ČVUT. Termín realizace projektu je 1. 6. 2017 – 31. 1. 2022. Hlavním cílem projektu je připravit doktorský studijní program na principu interdisciplinarity respektující současné potřeby památkové péče v českém i evropském kulturním prostoru. Spolupráce několika vysokých škol a zapojení poměrně široké škály odborníků je velmi dobrým předpokladem pro dosažení hlavních cílů a vytvoření atraktivního a vyváženého doktorského studijního programu v poměrně širokém spektru oborů zaměřených na péči o hmotné kulturní dědictví. Tento projekt je spolufinancován EU, celkové způsobilé výdaje činí 3,48 mi. Kč. 

Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi

AMU byl schválen projekt „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“. Cílem projektu je zvýšení kvality studia na AMU s ohledem na aktuální vývoj pracovního trhu, který v kulturní a kreativní oblasti není nasycen, poptává však absolventy s vyšší odbornou profilací, než je AMU nyní schopna nabídnout. Celkem dvacet magisterských i bakalářských strategicky významných studijních programů bude akreditováno za spolupráce odborníků z aplikační sféry i mezinárodních expertů, vznikne systém podpory kariérního růstu pedagogů a bude zaveden systém evaluace kvality studia a tvůrčí činnosti. Schválený rozpočet projektu ze strany MŠMT je 138,5 mil. Kč, délka projektu 64 měsíců, a to v období 1. 9. 2017 – 31. 12. 2022. Veškeré informace k OP VVV zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Trvání
1. září 2017 — 31. prosince 2022

Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Akademie múzických umění je partnerem ve společném projektu Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví. Hlavním koordinátorem projektu je VŠCHT, dalším partnerem ČVUT. Termín realizace projektu je 1. 6. 2017 – 31. 1. 2022. Hlavním cílem projektu je připravit doktorský studijní program na principu interdisciplinarity respektující současné potřeby památkové péče v českém i evropském kulturním prostoru. Spolupráce několika vysokých škol a zapojení poměrně široké škály odborníků je velmi dobrým předpokladem pro dosažení hlavních cílů a vytvoření atraktivního a vyváženého doktorského studijního programu v poměrně širokém spektru oborů zaměřených na péči o hmotné kulturní dědictví. Tento projekt je spolufinancován EU, celkové způsobilé výdaje činí 3,48 mi. Kč. 

Trvání
1. června 2017 — 31. ledna 2022Důležité odkazy