Operační programy

Grantová soutěž excellent

Cílem nové grantové soutěže pro studenty doktorských studijních programů EXCELLENT je zlepšení jejich dovedností v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů na AMU. V rámci soutěže budou podpořeny špičkové vědecko-výzkumné nebo umělecko-výzkumné projekty studentů doktorského studia AMU. Mezi povinné výsledky podpořených projektů patří vědecko-výzkumné výstupy, výzkumná nebo vzdělávací aktivita v zahraničí a dále účast na vzdělávacích kurzech.

Pravidla grantové soutěže EXCELLENT se řídí  Výnosem rektorky č. 5/2021 a pravidly MŠMT vztahující se k realizaci projektu uvedených v obecné a specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

Grantová přihláška

Návrh projektu v anglickém jazyce podává hlavní řešitel projektu v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem svým, mentora i všech spoluřešitelů v úředních hodinách na podatelnu AMU do 4. října 2021 a dále elektronicky na email olga.vlckova@damu.cz (formulář se po uložení automaticky odešle na fakultní manažerku).

Formulář grantové přihlášky: zfo zde / web zde.

V návrhu žadatel uvede jméno mentora projektu, který bude po dobu řešení poskytovat metodickou a odbornou podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých kroků. Hlavní řešitel musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,5. 

Vyhlášení 3. výzvy

Grantová soutěž AMU EXCELLENT (3. výzva) 17. 1. 2022 / PDF

Harmonogram soutěže

  • 17. 1. 2022 vyhlášení soutěže,
  • 21. 1. 2022 kurz přípravy projektu,
  • 14. 2. 2022 uzávěrka přihlášek,
  • v průběhu února/března formální kontrola žádostí, následně hodnocení každé žádosti dvěma nezávislými hodnotiteli,
  • 5. 4. 2022 zasedání celoškolní hodnotící komise,
  • nejpozději do 13. dubna 2022 zveřejnění výsledků grantového řízení, následně udělení grantů rektorkou AMU, uzavření dohod s podpořenými žadateli,
  • 1. 5. 2022 začátek realizace projektů.

Konzultace

V případě zájmu se obraťte na fakultní manažerku Mgr. Olgu Vlčkovou, Ph.D. (olga.vlckova@damu.cz).