Operační programy

Grantová soutěž excellent

Cílem nové grantové soutěže pro studenty doktorských studijních programů EXCELLENT je zlepšení jejich dovedností v oblasti přípravy a realizace výzkumných grantových projektů na AMU. V rámci soutěže budou podpořeny špičkové vědecko-výzkumné nebo umělecko-výzkumné projekty studentů doktorského studia AMU. Mezi povinné výsledky podpořených projektů patří vědecko-výzkumné výstupy, výzkumná nebo vzdělávací aktivita v zahraničí a dále účast na vzdělávacích kurzech.

Pravidla grantové soutěže EXCELLENT se řídí  Výnosem rektorky č. 5/2021 a pravidly MŠMT vztahující se k realizaci projektu uvedených v obecné a specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

Grantová přihláška

Návrh projektu v anglickém jazyce podává hlavní řešitel projektu v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem svým, mentora i všech spoluřešitelů v úředních hodinách na podatelnu AMU do 4. října 2021 a dále elektronicky na email olga.vlckova@damu.cz (formulář se po uložení automaticky odešle na fakultní manažerku).

Formulář grantové přihlášky: zfo zde / web zde.

V návrhu žadatel uvede jméno mentora projektu, který bude po dobu řešení poskytovat metodickou a odbornou podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých kroků. Hlavní řešitel musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,5. 

Vyhlášení 2. výzvy

Výzva 02_2021 GS EXCELLENT 6. 9. 2021.pdf

Harmonogram soutěže 

  • Vyhlášení 2. výzvy : 6. 9. 2021.
  •  Kurz přípravy grantového projektu: 10. 9. 2021. 
  • Uzávěrka přihlášek: 4. 10. 2021.
  • V průběhu října formální kontrola žádostí, následně hodnocení každé žádosti dvěma nezávislými hodnotiteli.
  • Zasedání celoškolní hodnotící komise: 29. 11. 2021.
  • Zveřejnění výsledků grantového řízení: 6. 12. 2021.
  • Začátek realizace projektů: od 1. 1. 2022.

Konzultace

V případě zájmu se obraťte na fakultní manažerku Mgr. Olgu Vlčkovou, Ph.D. (olga.vlckova@damu.cz).

 


.