Kontakty

Věda, výzkum, rozvoj

doc. RNDr. Mgr. Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ, Ph.D., Ph.D.

Proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost Detail osoby
Foto

Ing. Lucie KRŮTOVÁ

Projektová manažerka - DKR, SGS, granty MHMP, ministerstev, grantových agentur, fondů a nadací Telefon: 234 244 287 Detail osoby
Foto

Bc. Veronika STOJANOVA

Projektová manažerka - Vnitřní soutěž DAMU, PPSŘ Detail osoby
Foto

Oddělení grantové agendy 

OBECNÝ KONTAKT: GRANTOVAPODPORA@DAMU.CZ

 

Ing. Lucie KRŮTOVÁ

projekty zaměřené na vědu a výzkum (DKR, SGS, GAČR, TAČR aj.) Telefon: 234 244 287 Detail osoby
Foto

MgA. Mgr. Simona KYSILKOVÁ ŠNAJPERKOVÁ

dotace a jiné zdroje na festivaly (MŠMT, MK, DILIA aj.) Telefon: 234 244 217 Detail osoby
Foto

Bc. Veronika STOJANOVA

projekty studijní agendy a mezinárodní spolupráce, plán pro podporu strategického řízení Detail osoby
Foto

Mgr. Kristýna JALŮVKOVÁ

mezinárodní projekty, rozvojové projekty, celouniverzitní projekty Telefon: 234 244 219 Detail osoby
Foto

Mgr. Bc. Jan SEDLÁČEK, Ph.D.

infrastrukturní projekty (Evropské strukturální fondy, Programové financování) Telefon: 234 244 203 Detail osoby
Foto

Grantová komise

Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

  1. Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan, proděkan pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.

  2. Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.

  3. Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.

  4. FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.

  5. Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

PŘEDSEDA

TAJEMNICE KOMISE

Zápisy ze zasedání Grantové komise DAMU

Zápis ze zasedání Grantové komise DAMU dne 27. 2. 2024
Aktualizováno 5. března 2024
PDF
Zápisy ze zasedání Grantové komise DAMU dne 15. 12. 2023
Aktualizováno 8. ledna 2024
PDF