Kontakty

Věda, výzkum, rozvoj

doc. RNDr. Mgr. Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ, Ph.D., Ph.D.

Proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost Detail osoby
Foto

Ing. Lucie KRŮTOVÁ

Projektová manažerka - DKR, SGS, granty MHMP, ministerstev, grantových agentur, fondů a nadací Telefon: 234 244 287 Detail osoby
Foto

Bc. Veronika STOJANOVA

Projektová manažerka - Vnitřní soutěž DAMU, PPSŘ Detail osoby
Foto

Grantová komise

Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

  1. Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan, proděkan pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.

  2. Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.

  3. Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.

  4. FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.

  5. Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

PŘEDSEDA

TAJEMNICE KOMISE