Kontakty

Věda, výzkum, rozvoj
Grantová komise
Ediční komise

prof. Mgr. Jaroslav Provazník

Proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

E-mail: jaroslav.provaznik@damu.cz
Telefon: 234 244 280

Konzultační hodiny:
úterý 14.00-16.00 hodin (po předchozí dohodě)
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Jaroslav PROVAZNÍK

Ing. Lucie Krůtová

Projektová manažerka - DKR, SGS, granty MHMP, ministerstev, grantových agentur, fondů a nadací

E-mail: lucie.krutova@damu.cz
Telefon: 234 244 287
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Olga Vlčková, Ph.D.

Projektová manažerka - IP/Vnitřní soutěž AMU

E-mail: olga.vlckova@damu.cz
Telefon: 234 244 205
Detail osoby
Bez obrázku

Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

  1. Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan, proděkan pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.

  2. Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.

  3. Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.

  4. FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.

  5. Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

TAJEMNICE KOMISE


Zápisy z jednání


Ediční komise DAMU

Ediční komise reprezentuje ediční zájmy a potřeby jednotlivých kateder a organizačních složek DAMU. Členy ediční komise děkan DAMU jmenuje a odvolává z řad členů akademické obce DAMU a jmenujea odvolává rovněž jejího předsedu.

HOST: ŘEDITEL NAMU


Zápisy z jednání