Archiv

Okruh 2 (do 2019 okruh 1):
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

Předkládané projekty by měly zejména klást důraz na zajišťování a zvyšování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových, popřípadě inovací stávajících, předmětů/kurzů. Lze také žádat o prostředky na pedagogické vedení tvůrčí činnosti studentů v rámci i nad rámec studijního programu, resp. v rámci či nad rámec pracovního úvazku daného akademického/pedagogického pracovníka.

V projektu lze žádat jak o prostředky na materiál a služby spojené s realizací a naplňováním konkrétního projektového záměru, na přístrojové a jiné vybavení (literatura, apod.), na cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi studentů zapojených do projektu), ale také na mzdové náklady pedagoga zapojeného do realizace projektu (hlavního řešitele, spoluřešitelů, externích pedagogů), ať už formou jednorázové mimořádné odměny nebo termínovaným navýšením úvazku či osobního příplatku nebo formou DPP. Ve výjimečných případech lze vypsat výběrové řízení na nového pracovníka. V každém uvedeném případě lze však prostředky z tohoto okruhu 2 IP garantovat pouze do konce roku 2020.

Vyhlášení

Okruh 3 (do 2019 okruh 2):
Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Z prostředků určených na vnitřní soutěž AMU/DAMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU. Cílem okruhu je mj. podpora iniciativy studentů DAMU, zvýšení úrovně studentských prací a jejich prezentace a posílení slabých stránek fakulty.

Možné oblasti tvůrčí práce, které lze z okruhu 3 podpořit:

Podpora realizace studentských prací a zvýšení jejich úrovně, podpora tvůrčích studentských projektů nad rámec studijních povinností (např. tvůrčí spolupráce studentů napříč katedrami nebo fakultami, prověřování studijních poznatků v praxi apod.), vydávání studentských prací, workshopy, semináře či jiná tvůrčí studentská setkání, webové/elektronické prezentace studentských prací, propagace tvůrčí činnosti spojená s jednotlivými projekty apod. O podporu z okruhu 3 lze požádat na povinné studentské práce (bakalářské, magisterské, klauzurní práce…) pouze v mimořádných a zdůvodněných případech, ovšem za podmínky prokázání primárního financování projektu katedrou.

Je možné žádat o prostředky na materiál (např. na vytvoření či pořízení rekvizit, kostýmů apod. pro kvalitnější realizaci studentské práce/projektu), relevantní služby spojené s naplňováním daného projektového záměru, cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi – např. na pokrytí cestovních výdajů v případě projektu s výjezdem), nelze žádat o prostředky na mzdy.

Pozn. Výjezdy na festivaly nejsou součástí tohoto Okruhu 3 IP 2020.

Vyhlášení

Okruh 2:
Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

09.01.2020 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vyhlášení vnitřní soutěže DAMU (IP AMU 2020) - okruh 3
10.09.2019 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU (IP AMU 2019) - okruh 2 (2. kolo) - vyhlášení
14.01.2019 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU (IP AMU 2019) - okruh 2 (1. kolo) - vyhlášení
20.10.2018 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU (IP AMU 2018) - okruh 2 (2. kolo) - vyhlášení a výsledky
17.01.2018 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU (IP AMU 2018) - okruh 2 (1. kolo) - vyhlášení a výsledky
18.09.2017 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU (IP AMU 2017) - okruh 2 - 2. kolo - vyhlášení a výsledky
09.01.2017 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU/IP2017 - okruh 2 - 1. kolo - vyhlášení a výsledky
01.02.2016 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU/IP2016 - okruh 2 - vyhlášení a výsledky
24.09.2015 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU/IP2015 - okruh 2 - 2. kolo - vyhlášení a výsledky
26.01.2015 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU/IP2015 - okruh 2 - 1. kolo - vyhlášení a výsledky
23.09.2014 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU/IP2014 - okruh 3 - 2. kolo - vyhlášení a výsledky
28.01.2014 IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Vnitřní soutěž DAMU/IP2014 - okruh 3 - 1. kolo - vyhlášení a výsledky