Vnitřní soutěž DAMU 2023

děkan DAMU vyhlašuje 

Výzvu k předkládání žádostí o podporu inovací akreditovaných studijních programů v roce 2023 


Zacílení výzvy: 

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na zvyšování kvality akreditovaných studijních programů formou inovací stávajících předmětů a kurzů, podpory přípravy a realizace flexibilních forem výuky (online, hybridní, distanční, blended learning), pořádání konferencí a obdobných akcí nebo výjezdy na vzdělávací akce konané mimo DAMU. 

Harmonogram výzvy:  

20. 2. 2023 - vyhlášení výzvy 

20. 3. 2023 - uzávěrka předkládání projektových žádostí 

do 30. 4. 2023 – oznámení rozhodnutí o podpoře projektu a uvolnění finančních prostředků (v závislosti na schválení rozpočtu fakulty AS DAMU) 

1. 1. 2023 – 10. 12. 2023 - oprávněné období realizace projektu a čerpání prostředků  

15. 12. 2023 - termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování přidělených prostředků 


Podporované typy aktivit: 

  • inovace stávajících předmětů a skupin předmětů ve studijních plánech 

  • příprava studijních opor pro různé formy výuky a vzdělávání v akreditovaných programech 

  • pořádání konferencí, sympozií, workshopů, seminářů, plenérů s jasnou vazbou na vzdělávací činnost v pregraduálních programech 

  • účast studujících a vyučujících na vzdělávacích programech jiných pořadatelů (studentské akademie na festivalech apod.) 

  • organizace stáží a praxí studujících a vyučujících na jiných vysokých školách nebo v organizacích profesní sféry v ČR 


Maximální výška podpory: 

Maximální výška poskytnuté finanční podpory na jeden projekt je 60 000,-Kč. 


Dotazy a konzultace: 

Konzultace k projektovým žádostem jsou možné a vítané – s proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti a uměleckou činnost Mgr. Michalem Somošem (michal.somos@damu.cz) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Bc. Veronikou Stojanovou (veronika.stojanova@damu.cz) po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě. 

Úplný text výzvy a formulář žádosti naleznete v dokumentech níže na této stránce

Ke stažení