Vyhlášení 3. kola SGS DAMU pro rok 2019 / termín odevzdání přihlášek: 18. 3. 2019 do 12 hodin

Soutěž SGS je výzkumného charakteru, určená pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí výnosem rektora č.9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2019 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2019 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

7. Harmonogram 3. kola soutěže:

PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ  jak V ELEKTRONICKÉ FORMĚ mailem na adresu lucie.krutova@damu.cz, tak VYTIŠTĚNÉ S PODPISY projektové manažerce Ing. Lucii Krůtové (K223). 

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou po předchozí domluvě možné s Lucií Krůtovou.

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová,
děkanka Divadelní fakulty AMU

11. březen 2019