Vyhlášení 3. kola Studentské grantové soutěže AMU pro rok 2017

Na základě Výnosu rektora č. 9/2016 vyhlašuji

3. kolo Studentské grantové soutěže AMU určené pro studenty Divadelní fakulty

na rozdělení a užití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017.

  1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.
  2. Pro rok 2017 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
  3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 220.000 Kč.
  4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.
  5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2017 (dedikace).
  6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

Harmonogram 3. kola soutěže:

14. 2. 2017

 MgA. Mgr. Doubravka Svobodová
děkanka DAMU

 

FORMULÁŘE K SGS 2017

15. únor 2017