Studentská grantová soutěž DAMU (SGS)

Soutěž 2020
Soutěž 2019
Soutěž 2018
Soutěž 2017

Výsledky Studentské grantové soutěže 2020


Vyhlášení 2. kola Studentské grantové soutěže DAMU pro rok 2020

na rozdělení a užití účelové podpory na specifický VŠ výzkum v roce 2020 (termín odevzdání přihlášek: 10. 2. 2020 do 12 hodin)

Soutěž SGS má výzkumný charakter a je určená pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016 a jeho dodatky (Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2), Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2020 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace:
Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2020 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

7. Harmonogram 2. kola soutěže DAMU:

  • 6. 1. 2020 vyhlášení 2. kola SGS pro projekty DAMU;
  • 10. 2. 2020 ve 12 hodin uzávěrka pro podávání přihlášek, tj. v listinné podobě s podpisy a zároveň elektronicky mailem projektové manažerce Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz);
  • 24. 2. 2020 předpokládaný termín zasedání fakultní grantové komise;
  • do konce února 2020 zveřejnění rozhodnutí o podpoře grantových žádostí;
  • do 15. 1. 2021 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí mailové domluvě.

Veškeré důležité dokumenty k soutěži, např. Výnos rektora vztahující se k pravidlům SGS, vyhlášení celé soutěže a formuláře naleznete na stránce Studentská grantová soutěž AMU.

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová,
děkanka Divadelní fakulty AMU

6. ledna 2020


Vyhlášení 1. kola Studentské grantové soutěže DAMU pro rok 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 14. 11. 2019 do 13 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové (K223).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: lucie.krutova@damu.cz

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě, aby ve špičkách nevznikaly fronty.

2. kolo Studentské grantové soutěže DAMU bude vyhlášeno jen za předpokladu, že se v 1. kole nepodaří rozdělit všechny přidělené prostředky.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

Výsledky Studentské grantové soutěže 2019


Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2019

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SGS 2018 se odevzdávají do 11. 1. 2019 - jak elektronicky mailem (lucie.krutova@damu.cz), tak v papírové formě s podpisy.

Formuláře závěrečných zpráv 2018

Výsledky studentské grantové soutěže 2018

Rozdělení dotace na Studentskou grantovou soutěž 2018 / XLSX
 

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2018

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2017