Projektová soutěž AMU (DKR)

Zápis ze zasedání Grantové komise DAMU je k dispozici ZDE

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU (TZV. DKR) PRO PROJEKTY S POČÁTKEM ŘEŠENÍ V ROCE 2024

Projektová soutěž AMU je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU. Podporuje vědecko-výzkumné projekty a projekty z oblasti uměleckého výzkumu.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Žádosti o nové projekty

 • Vyhlášení … pondělí 25. září 2023
  •           Uzávěrka pro podávání přihlášek na fakultách … pondělí 13. listopadu 2023 do 14 hod.
  •           Zaslání žádostí o tříleté projekty na rektorát za účelem zpracování externích posudků … pondělí 20. listopadu 2023
  •           Rozhodnutí fakultních grantových komisí a zaslání na rektorát … pátek 12. ledna 2024
  • Rozhodnutí Grantové komise AMU … pátek 16. února 2024

Průběžné zprávy

 • Odevzdání průběžných zpráv za rok 2023 … čtvrtek 15. února 2024
 • Předání průběžných zpráv prorektorovi … čtvrtek 29. února 2024
 • Vyhodnocení průběžných zpráv prorektorem a informování fakult … čtvrtek 14. 3. 2024

Závěrečné zprávy

 • Odevzdání závěrečných zpráv za rok 2023 a zaslání na rektorát … středa 31. ledna 2024
 • Vyhodnocení závěrečných zpráv Grantovou komisí AMU … pátek 29. března 2024

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA DAMU: do 13. listopadu 2023 do 14 hodin mailem ze své školní adresy na adresu: dkr@damu.cz Odevzdání podepsané přihlášky není požadováno.

Konzultace k přihláškám jsou možné a vítané – s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Mgr. Alicí Sjöström Koubovou, Ph.D. ( alicekoubova@damu.cz ) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Ing. Lucií Krůtovou po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě.

Okruh osob, které se mohou přihlásit

Je upraveno v čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 3 výnosu rektorky č. 15/2023.

Standardní projekt

(1) Standardní projekt má dobu řešení maximálně tři roky. Na řešení projektu může navazovat ještě čtvrtý rok, který je určen k publikaci výsledků. Ve čtvrtém roce lze čerpat již pouze ediční a obdobné náklady.

(2) Řešitelem projektu může být:

a) akademický pracovník AMU (tedy zaměstnanec v pracovním poměru k AMU, který vykonává umělecko-pedagogickou nebo umělecko-vědeckou a výzkumnou činnost), nebo

b) vědecko-výzkumný pracovník AMU, nebo

c) ve výjimečných případech ten, kdo v době podání projektové žádosti pracuje na AMU na základě DPP či DPČ s druhem práce pedagogický proces, výuka či vědecko-výzkumná činnost, a to nepřetržitě 24 měsíců před datem uzávěrky pro podávání žádostí. Takový řešitel je nicméně v tomto případě povinen spolu s přihláškou dodat písemné stanovisko děkana příslušné fakulty vyjadřující souhlas s tím, že v případě přidělení grantu bude s řešitelem uzavřen pracovní poměr na dobu trvání projektu, nebo

d) ve výjimečných případech postdoktorand, tedy řešitel, který získal na AMU titul PhD. nejdéle pět let před termínem pro podávání žádostí a není zaměstnán na AMU. Řešitel je nicméně v tomto případě povinen spolu s přihláškou dodat písemné stanovisko děkana příslušné fakulty vyjadřující souhlas s tím, že v případě přidělení grantu bude s řešitelem uzavřen pracovní poměr nebo dohoda na dobu trvání projektu, a který současně byl hlavním řešitelem alespoň jednoho úspěšně dokončeného výzkumného projektu buď v rámci projektové soutěže nebo z externích zdrojů a zároveň publikoval alespoň tři recenzované výstupy.

Juniorský projekt

(1) Juniorský projekt má dobu řešení maximálně dva roky.

(2) Maximální výše celkového ročního rozpočtu činí 300.000 Kč.

(3) Řešitelem projektu může být kterýkoliv:

a) akademický pracovník AMU (tedy zaměstnanec v pracovním poměru k AMU, který vykonává umělecko-pedagogickou nebo umělecko-vědeckou a výzkumnou činnost), nebo

b) vědecko-výzkumný pracovník AMU,

c) ve výjimečných případech ten, kdo v době podání projektové žádosti pracuje na AMU na základě DPP či DPČ s druhem práce pedagogický proces, výuka či vědecko-výzkumná činnost, a to nepřetržitě 24 měsíců před datem uzávěrky pro podávání žádostí. Takový řešitel je nicméně v tomto případě povinen spolu s přihláškou dodat písemné stanovisko děkana příslušné fakulty vyjadřující souhlas s tím, že v případě přidělení grantu bude s řešitelem uzavřen pracovní poměr na dobu trvání projektu, nebo

d) postdoktorand, tedy řešitel, který získal na AMU titul PhD. nejdéle pět let před termínem pro podávání žádostí a není zaměstnán na AMU. Řešitel je nicméně v tomto případě povinen spolu s přihláškou dodat písemné stanovisko děkana příslušné fakulty vyjadřující souhlas s tím, že v případě přidělení grantu bude s řešitelem uzavřen pracovní poměr nebo dohoda na dobu trvání projektu.

Parametry podporovaných projektů (zejm. typy projektů, délka trvání, omezení výše žádané podpory)

Je upraveno v čl. 8 až 10 výnosu rektorky č. 15/2023. Pro toto kolo nejsou stanovena žádná omezení.

Hodnotící kritéria a stupnice

Je upraveno v čl. 11 odst. 2 výnosu rektorky č. 15/2023.

Hodnocení projektů

(1) Hodnocení projektů probíhá dvoukolově v rámci zasedání FGK a GK AMU.

(2) Projekty jsou vždy hodnoceny dle následujících obecných kritérií:

a) Originalita, přínos a potřebnost projektu: Jde o originální, nezpracované téma (nejen v domácím, ale i ve světovém kontextu)? Jde-li o téma již vcelku bohatě zpracované, má projekt ambice jej rozvinout a posunout diskusi dál, tedy přinést opravdu nové poznatky a interpretace? Je projekt pro AMU zajímavý a přínosný? Zapadá do vědeckých, tvůrčích či pedagogických aktivit a záměrů AMU?

b) Kvalita obsahu projektu: Je projekt kvalitně zpracován po obsahové stránce? Je zcela zřejmé, oč v projektu jde, co je jeho náplní? Je jasné, čeho chce dosáhnout a jakými prostředky? Má promyšlenou a vědecky aktuální metodologii? Jsou cíle projektu realistické? Má projekt adekvátně definované výzkumné otázky a případný výzkumný vzorek?

c) Realističnost a jasnost harmonogramu projektu: Má projekt jasný a realistický časový plán? Obsahuje harmonogram projektu kontrolovatelné body, na jejichž základě bude možné vyhodnotit průběžnou i závěrečnou zprávu?

d) Kvalita badatelského týmu: Zaručuje osobnost žadatele a jeho klíčových spolupracovníků možnost úspěšného zvládnutí projektu? Je zřejmé, co bude který člen týmu dělat a za co zodpovídá? V případě účasti studentů – je na místě od nich očekávat kvalitní naplánované výsledky? Je žadatel důvěryhodný s ohledem na historii grantových projektů, které měl v posledních letech na AMU?

e) Plánované výstupy: Jsou naplánované výstupy realistické a slibují opravdu nové poznatky? Mají šanci oslovit odpovídající komunitu (badatelskou, uměleckou)? Budou publikovány v kvalitních časopisech a nakladatelstvích? Nebo jde spíše o „výsledky pro výsledky“, které zapadnou téměř nepovšimnuty? Mají výsledky mezinárodní rozměr? Slibuje projekt potenciálně přinést excelentní vědecké výstupy s ohledem na kritéria a cíle nastavené Metodikou 17+?

f) Adekvátnost rozpočtu Rozpočet: Je požadovaný rozpočet adekvátní slibovaným výsledkům? Odpovídají mzdové náklady předpokládané časové investici členů týmu? Jsou ediční náklady realistické a odrážejí „obvyklou cenu“?

(3) V rámci dvoukolovosti hodnocení a rozhodování dle v odst. 2 uvedených kritérií se postupuje následovně:

a) V prvním kole projekty hodnotí FGK. Zápis z hodnocení FGK se zasílá na GK AMU.

b) Ve druhém kole projekty hodnotí GK AMU. Při rozhodování o podpoře GK AMU zohlední: hodnocení FGK, u tříletých projektů též dva externí odborné posudky, jejichž zpracování zadá prorektor (řešitel má právo vyžádat si anonymizované posudky následně k nahlédnutí).

(4) Rozhodnutí GK AMU bude nejpozději do deseti pracovních dnů od jejího rozhodnutí zveřejněno na webových stránkách AMU.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2024 včetně harmonogramu, výnosu rektorky a formulářů najdete ZDE

2. kolo projektové soutěže AMU (DKR)

27. 2. 2023 ve 13:00 - uzávěrka pro podávání přihlášek

Doplňující informace ke 2. kolu
Projektová soutěž slouží pro podporu vědeckovýzkumných projektů. Některé projekty předložené do 1. kola byly svou povahou zaměřeny spíše na umělecký výzkum, podporu výuky, na obnovu infrastruktury či na podporu činnosti pracovišť institucionálního charakteru, tj. na financování celého spektra výzkumných témat. Pro Projektovou soutěž se lépe hodí jasně ohraničené záměry s jedním a konkrétně vymezeným tématem. Ve druhém kole bude rozdělováno přibližně 2,5 mil. Kč na r. 2023.

Projektová soutěž AMU (tzv. DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2023

Soutěž výzkumného charakteru, která je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA DAMU: do 28. listopadu 2022 do 13:00 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové .

Maily pro odevzdání elektronické formy přihlášek: lucie.krutova@damu.cz a dkr@damu.cz (definitivní verzi přihlášky laskavě zašlete na obě adresy). Odevzdání podepsané přihlášky je nutnou podmínkou přijetí projektu do soutěže.

Konzultace k přihláškám jsou možné a vítané – s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Mgr. Alicí Koubovou, Ph.D. ( alicekoubova@damu.cz ) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Ing. Lucií Krůtovou po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě.

Pro rok 2023 je soutěž otevřena jak pro krátkodobé (1-2 roky), tak pro dlouhodobé projekty (3-5 let) vědecko-výzkumného charakteru.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací :
Definice druhů výsledků - RVVI

Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2022 včetně harmonogramu a formulářů najdete ZDE.

DKR - přihláška / ZFO

Možnost navýšení edičních nákladů pokračujících projektů PS a UV / PDF

2. KOLO PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2022

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

Pro rok 2022 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 a 2 roky. Limity na výši rozpočtu nejsou stanoveny.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací .

Harmonogram 2. kola:

 • 7. 2. 2022 - vyhlášení soutěže
 • 28. 2. 2022 ve 13:00 - uzávěrka pro podávání přihlášek na rektorátním oddělení OVVP (místnost 3007, 3. patro) v listinné formě s podpisem k rukám Karolíny Vinické a zároveň emailem na adresy: karolina.vinicka@amu.cz a dkr@damu.cz (Projektové oddělení DAMU).
 • 4. 3. 2022 - zasedání Grantové komise AMU
 • Do 9. 3. 2022 - zveřejnění rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu

Konzultace k přihláškám jsou možné a vítané – s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. RNDr. Mgr. Alicí Koubovou, Ph.D., Ph.D. ( alicekoubova@damu.cz ) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Ing. Lucií Krůtovou po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě.

Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2022 včetně formulářů najdete ZDE.

DKR - přihláška / ZFO

Projektová soutěž AMU (tzv. DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2022

Soutěž byla vyhlášena prorektorkou AMU Mgr. Et Mgr. Eliškou Děckou, Ph.D. 15. 10. 2021.

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA DAMU: do 29. listopadu 2021 do 13:00 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové . Maily pro odevzdání elektronické formy přihlášek: lucie.krutova@damu.cz a dkr@damu.cz (definitivní verzi přihlášky laskavě zašlete na obě adresy). Odevzdání podepsané přihlášky je nutnou podmínkou přijetí projektu do soutěže.

Konzultace k přihláškám jsou možné a vítané – s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. RNDr. Mgr. Alicí Koubovou, Ph.D., Ph.D. ( alicekoubova@damu.cz ) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Ing. Lucií Krůtovou po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě.

Pro rok 2022 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 a 2 roky. Limity na výši rozpočtu nejsou stanoveny.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací .

Kritéria hodnocení v projektové soutěži AMU najdete .

Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2022 včetně harmonogramu a formulářů najdete .

DKR - přihláška / ZFO

Projektová soutěž AMU (tzv. DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2021

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA DAMU: do 27. listopadu 2020 ve 13:00 v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové . Maily pro odevzdání elektronické formy přihlášek: lucie.krutova@damu.cz a dkr@damu.cz (definitivní verzi přihlášky laskavě zašlete na obě adresy). Odevzdání podepsané přihlášky je nutnou podmínkou přijetí projektu do soutěže.

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou – raději však s dostatečným předstihem (mail: lucie.krutova@damu.cz ).

Pro rok 2021 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 až 3 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky omezené částkou 100.000 Kč na jeden rok čerpání.

Finanční zajištění soutěže závisí na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude pro rok 2021: cca 4.000.000 Kč v závislosti na skutečně přidělené částce pro AMU na IP DKRVO ze strany MŠMT.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací .


Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2021 včetně harmonogramu a formulářů najdete ZDE .

DKR - přihláška / ZFO

Projektová soutěž AMU (tzv. DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy.

Pro rok 2020 je soutěž otevřena pro

 • krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky,
 • projekty speciálně zaměřené na přípravu a pořádání mezinárodních konferencí s dobou řešení projektu max. 2 roky,
 • postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky - omezené částkou 100 tis. Kč na jeden rok čerpání.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací .

Žadatelé z DAMU podávají přihlášky do 25. 11. 2019 do 13 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Lucii Krůtové ( lucie.krutova@damu.cz , místnost K223).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou – raději však s dostatečným předstihem.
Celý text vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2020 najdete ZDE .

DKR - přihláška 2020 / ZFO

Projektová soutěž AMU (DKR) – Second Call

pro projekty s počátkem řešení v roce 2019.

Soutěž je otevřena pro projekty s dobou řešení 2 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok.

Žadatelé z DAMU podávají přihlášky do 28. 2. 2019 do 12 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Lucii Krůtové ( lucie.krutova@damu.cz , místnost K223).

Vyhlášení na stránkách AMU .

Projektová soutěž AMU (DKR)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2019

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU a postdoktorandy, kteří jsou na fakultě zaměstnáni jako externisté.

Pro rok 2019 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky , pro Dlouhodobé projekty s dobou řešení 4 roky a pro Postdoktorandské projekty s dobou řešení 1 rok .

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací .

Žadatelé z DAMU podávají přihlášky do 28. 11. 2018 do 12 hodin v elektronické i vytištěné podobě s podpisem Ing. Lucii Krůtové ( lucie.krutova@damu.cz , místnost K223).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné s L. Krůtovou – raději však s dostatečným předstihem.
Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2019 včetně harmonogramu a formulářů najdete ZDE .

DKR - přihláška 2019 / ZFO

Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2018

Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2018. Celé znění včetně harmonogramu soutěže najdete ZDE .

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí a .

2. Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.

3. Rozpočet projektu nesmí v roce 2018 přesáhnout u krátkodobých projektů 500.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.

4. Finanční zajištění soutěže

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2018 činit max. 2 mil. Kč.**

5. Harmonogram soutěže:

 • 3. 10. 2017 - vyhlášení soutěže;
 • 19. 10. 2017, 13 h - informační seminář, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz;
 • 16. 11. 2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek;
 • v týdnu 4.- 8. 12. 2017 - zasedání fakultních grantových komisí (doporučující hodnocení);
 • mezi 11.- 20. 12. 2017 - 1. zasedání Grantové komise AMU;
 • 22. 12. 2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev. přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2018);
 • cca 23. 2. 2018 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2018;
 • do konce února 2018 - zveřejnění výsledků;
 • do 11. 1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení jednoletých projektů a dílčích zpráv u dvouletých projektů.

6. Publikační aktivity

Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 31. března 2018 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

7. Propagace

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU ( tereza.petakova@amu.cz ).

FORMULÁŘE K PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI*:

PRO NOVÉ ŽADATELE:

PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠITELE:

PRO PROJEKTY S PLÁNOVANÝMI PUBLIKAČNÍMI VÝSTUPY:

Po vyplnění prosím zašlete formulář emailem projektové manažerce Ing. Lucii Krůtové ( lucie.krutova@damu.cz ). Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde . (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz , tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

DALŠÍ DOKUMENTY: