IP/Vnitřní soutěž AMU

V souladu s Institucionálním plánem AMU v Praze pro období 2019-2020 a výnosem rektora č. 14/2019 (Pravidla vnitřní soutěže AMU) vyhlásila děkanka DAMU vnitřní soutěž, která je určena pro akademické pracovníky a studenty DAMU. Soutěž se realizuje v těchto okruzích:

Okruh 2 (do 2019 okruh 1):

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

Přihlášky do výběrového řízení pro okruh 2: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků - se podávají do 7. února 2020 (12 hod.)  ve vytištěné podobě s podpisy na sekretariát děkanky a též v elektronické podobě na adresu olga.vlckova@damu.cz.

Okruh 3 (do 2019 okruh 2):

Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Přihlášky do výběrového řízení pro okruh 3: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti do 28. února 2020 (do 12 hod.) ve vytištěné podobě s podpisy na sekretariát děkanky a též v elektronické podobě na adresu olga.vlckova@damu.cz.

Okruh 2
Okruh 3

Okruh 2 (do 2019 okruh 1):
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

Oblasti podpory - lze žádat o granty na tyto typy projektů:

Předkládané projekty by měly zejména klást důraz na zajišťování a zvyšování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových, popřípadě inovací stávajících, předmětů/kurzů. Lze také žádat o prostředky na pedagogické vedení tvůrčí činnosti studentů v rámci i nad rámec studijního programu, resp. v rámci či nad rámec pracovního úvazku daného akademického/pedagogického pracovníka.

V projektu lze žádat jak o prostředky na materiál a služby spojené s realizací a naplňováním konkrétního projektového záměru, na přístrojové a jiné vybavení (literatura, apod.), na cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi studentů zapojených do projektu), ale také na mzdové náklady pedagoga zapojeného do realizace projektu (hlavního řešitele, spoluřešitelů, externích pedagogů), ať už formou jednorázové mimořádné odměny nebo termínovaným navýšením úvazku či osobního příplatku nebo formou DPP. Ve výjimečných případech lze vypsat výběrové řízení na nového pracovníka. V každém uvedeném případě lze však prostředky z tohoto okruhu 2 IP garantovat pouze do konce roku 2020.

Ke stažení


Vyhlášení

Okruh 3 (do 2019 okruh 2):
Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Z prostředků určených na vnitřní soutěž AMU/DAMU budou finančně podpořeny projekty, resp. hrazeny náklady na jejich realizaci, které souvisejí s výukou a vzdělávací činností na DAMU. Cílem okruhu je mj. podpora iniciativy studentů DAMU, zvýšení úrovně studentských prací a jejich prezentace a posílení slabých stránek fakulty.

Možné oblasti tvůrčí práce, které lze z okruhu 3 podpořit:

Podpora realizace studentských prací a zvýšení jejich úrovně, podpora tvůrčích studentských projektů nad rámec studijních povinností (např. tvůrčí spolupráce studentů napříč katedrami nebo fakultami, prověřování studijních poznatků v praxi apod.), vydávání studentských prací, workshopy, semináře či jiná tvůrčí studentská setkání, webové/elektronické prezentace studentských prací, propagace tvůrčí činnosti spojená s jednotlivými projekty apod. O podporu z okruhu 3 lze požádat na povinné studentské práce (bakalářské, magisterské, klauzurní práce…) pouze v mimořádných a zdůvodněných případech, ovšem za podmínky prokázání primárního financování projektu katedrou.

Je možné žádat o prostředky na materiál (např. na vytvoření či pořízení rekvizit, kostýmů apod. pro kvalitnější realizaci studentské práce/projektu), relevantní služby spojené s naplňováním daného projektového záměru, cestovné pedagogů (pokud jde o projekt s výjezdem), stipendia (příspěvky na praxi – např. na pokrytí cestovních výdajů v případě projektu s výjezdem), nelze žádat o prostředky na mzdy.

Pozn. Výjezdy na festivaly nejsou součástí tohoto Okruhu 3 IP 2020.

Ke stažení


Vyhlášení