Finanční podpora proděkanky pro vědecko-výzkumnou činnost DAMU

Finanční podpora na rozvoj vědeckého bádání a šíření vědeckých výsledků pro akademické a výzkumné pracovníky a studenty DAMU

Typy podpory, o které je možné žádat:

 1. Odměna za již uplatněný výsledek, který lze vložit do s dedikací na AMU.
 2. Podpora dokončení a šíření vědeckých výsledků.
 3. Podpora zvyšování kompetencí a networking v oblasti vědeckého bádání na DAMU.

Žádosti o podporu se podávají proděkance pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Alici Koubové, ( alicekoubova@damu.cz ) a v kopii projektové manažerce Ing. Lucii Krůtovou ( lucie.krutova@damu.cz ), se kterými je možné záměr předem konzultovat.

O podporu lze žádat průběžně mezi 1. lednem a 15. listopadem daného kalendářního roku. Se svými žádostmi neváhejte, částka k rozdělení pro kalendářní rok je omezená. Délka vyřízení grantové žádosti nepřesáhne 3 týdny, musí však být připravena podle podkladů, nikoli jen částečně.

O udělení či neudělení podpory a její výši rozhoduje proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost DAMU. Příspěvek není nárokový, čerpá se z aktuálně dostupných finančních prostředků určených na vědu a výzkum v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje AMU. O případném vyčerpání rozpočtu na daný rok budeme informovat na této webové stránce.

Při posuzování žádosti bude brána v úvahu vědecká kvalita výsledku, významnost periodika, nakladatelství či jiné platformy, kde má být (anebo byl) výsledek publikován, hodnota textu pro rozvoj vědeckého myšlení na DAMU v typech podpory 1 a 2, a efektivita u typu podpory 3.

1. Odměna za již uplatněný výsledek, který lze vložit do RIVu s dedikací na AMU

Lze žádat o odměnu za již uplatněné významné výsledky, které nebyly podpořeny granty, například:

 • recenzovaný článek v odborném periodiku z databáze Web of Science s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp),
 • recenzovaný článek v odborném periodiku z databáze SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jsc),
 • článek v odborném recenzovaném periodiku splňující definici druhu výsledku (Jost),
 • recenzovaná odborná kniha (B),
 • kapitola v recenzované odborné knize (C),
 • uspořádání výstavy s kritickým katalogem (Ekrit).

S žádostí o odměnu je nutné odevzdat publikovaný výsledek (např. text v pdf) a podklady pro vytvoření záznamu v RIVu.

Odměna za publikování kvalitního vědeckého výsledku se bude pohybovat v řádu 10 000 Kč.

O podporu mohou požádat akademičtí a výzkumní pracovníci a studenti DAMU.

2. Podpora dokončení a šíření vědeckých výsledků

Příspěvek je určen na podporu dokončení a šíření vědeckých textů i ostatních výsledků výzkumu, které vznikají na DAMU, nejsou financovány z grantů a v RIVu budou dedikovány na AMU . Příklady výsledků jsou stejné jako u typu podpory 1. Příspěvek se může využít např. na jazykové korektury, překlad, odbornou redakci, apod.

O podporu lze žádat ve všech fázích práce, a to i zpětně v rámci jednoho kalendářního roku.

Podporu lze poskytnout v případech, kdy akademický pracovník či student má již domluveno či realizováno publikování svého vědeckého výsledku v konkrétním nakladatelství či časopisu, případně je již sjednáno uplatnění výsledku nepublikačního charakteru (např. realizace výstavy s kritickým katalogem).

Příspěvek není určen na pouhý záměr vytvořit vědecký text nebo na financování dlouhodobého výzkumu.

Doktorandi mohou žádat o úhradu nadstandardních nákladů při přípravě disertace.

Z podpory je možné hradit odměny, stipendia, služby, materiál, cestovné.

Žádost o podporu by měla obsahovat:

 • jméno, katedru, u studentů ročník a předpokládaný termín ukončení studia,
 • výši požadované podpory s detailním rozpočtem,
 • předpokládaný termín uplatnění výsledku (u vědeckých textů kdy a kde má text vyjít a předpokládaný počet normostran),
 • u již hotových textů je přílohou žádosti rukopis.

V případě udělení podpory je nezbytné neprodleně informovat proděkanku a odpovědnou projektovou manažerku o změnách v průběhu recenzního řízení, odevzdat publikovaný text (v pdf) a podklady pro vytvoření záznamu v RIVu.

Maximální podpora na 1 výsledek je 10 000 Kč.

3. Podpora zvyšování kompetencí a networking v oblasti vědeckého bádání na DAMU

Akademičtí a výzkumní pracovníci a studenti mohou žádat o podporu zvyšování kompetence pro činnost v oblasti vědy a výzkumu pro sebe, své podřízené či v případě učitelů pro své studenty.
V rámci tohoto typu podpory je možné žádat např. o úhradu jazykových kurzů (specializovaných na oblast vědy a výzkumu), školení, semináře, webináře, nákup odborné literatury a dalších aktivit či pomůcek, které podpoří rozvoj vědy a výzkumu na DAMU.

Lze žádat o úhradu konferenčních poplatků a cestovného na konference, workshopy či další významné akce s přesahem do výzkumné oblasti, poplatků za členství v profesních organizacích, specializovaného SW a dalšího síťování výzkumníků.

Vícezdrojové financování je povoleno.