Fakultní grantová komise DAMU

Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

  1. Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan, proděkan pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.

  2. Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.

  3. Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.

  4. FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.

  5. Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

PŘEDSEDA

TAJEMNICE KOMISE

Zápisy ze zasedání Grantové komise DAMU

Zápis ze zasedání Grantové komise DAMU dne 27. 2. 2024
Aktualizováno 5. března 2024
PDF
Zápisy ze zasedání Grantové komise DAMU dne 15. 12. 2023
Aktualizováno 8. ledna 2024
PDF