Harmonogram oddělení Vědy a výzkumu DAMU

začátkem ledna

odevzdání závěrečných zpráv Studentské grantové soutěže

leden

předběžná rozhodnutí o přidělení dotace na projekty Studentské grantové soutěže a Projektové soutěže AMU

do 31. ledna

odevzdání závěrečných zpráv Projektové soutěže AMU

do 31. ledna

zveřejnění výše dotace MŠMT na VaV pro AMU

leden-únor

sběr výsledků pro RIV

do 15. února

odevzdání průběžných zpráv Projektové soutěže AMU

únor

zveřejnění konečných rozhodnutí o přidělení dotace na projekty Studentské grantové soutěže a Projektové soutěže AMU a případné vyhlášení 2. kol obou soutěží

únor-březen

vyhlášení veřejných soutěží GAČR  (žádat mohou akadamičtí pracovníci)

květen

možné vyhlášení soutěže TAČR ÉTA (žádat mohou akadamičtí pracovníci)

říjen

vyhlášení Studentské grantové soutěže

říjen

vyhlášení Projektové soutěže AMU

říjen

možné vyhlášení soutěže TAČR ÉTA (pouze akadamičtí pracovníci)

listopad

odevzdání přihlášek do Studentské grantové soutěže

listopad

odevzdání přihlášek do Projektové soutěže AMU

 

Studentská grantová soutěž (SGS)

Studentská grantová soutěž je grantová soutěž, která je financovaná z prostředků AMU. Je to tedy soutěž interní, probíhá jen v rámci školy a jejím cílem je podpořit konkrétní roční výzkumné projekty.  Pomocí SGS chce škola podpořit především začínající výzkumné aktivity a je určena pro studenty magisterského a doktorského studia. Magisterský student musí mít k sobě garanta, který je oficiálním žadatelem daného projektu. Příkladem SGS projektu může být  třeba výzkum k divadelnímu představení, podpora tvorby textu, sběr materiálu a jeho analýza, organizace aktivit k společensko-uměleckému tématu, či testování možných formátů vědecko-výzkumné činnosti v oblasti divadla. Soutěž se obvykle vypisuje na jeden rok. Výsledkem projektu by měl být alespoň jeden výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen v tak zvaném Rejstříku informací o výsledcích (RIV). - tedy kniha, kapitola, článek v časopise, audiovizuální tvorba, workshop, či konference (detailní popis těchto výsledků najdete níže). Potenciální úspěšnost v soutěži je asi 70 %. Výše dotace se obvykle pohybuje v desítkách tisíc, v odůvodněných případech však může být i vyšší.

Projekty SGS posuzuje komise podle čtyř kritérií:

1.     Je záměr projektu srozumitelný a vedou navržené postupy k jeho dosažení?
2.     Může být projekt pro DAMU výzkumně přínosem? Financujeme něco, co obohatí naše poznání v rámci školy?
3.     Jsou výsledky, které projekt deklaruje, zhodnotitelné na konci projektu?
4.     Je finanční nárok na řešení projektu přiměřený?

Projektová soutěž (DKR)

Projektová soutěž AMU z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj („IP DKR“) AMU. Soutěž je určena pro akademické a výzkumné pracovníky a postdoktorandy na finanční podporu výzkumných aktivit vedoucích ke vzniku vědeckých výstupů, tedy např. odborných monografií, článků v recenzovaných časopisech nebo sbornících, uspořádání konferencí či workshopů. Výsledkem projektu by měl být primárně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Potenciální úspěšnost v soutěži je asi 50 %. Výše dotace se obvykle pohybuje ve stovkách tisíc.

Grantová agentura ČR (GAČR)

Grantová agentura České republiky (GAČR) státem zřízená agentura, která jako jediná instituce v ČR podporuje tak zvané projekty základního výzkumu. To znamená, že podporuje bádání, které nemá žádné bezprostřední  využití, jinými slovy podporuje rozvoj samotného lidského vědění, a to ve všech oblastech lidského zájmu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Potenciální úspěšnost v soutěži je asi 15 %.

Technologická agentura (TAČR)

Technologická agentura ČR (TAČR)je státem zřízená grantová agentura a která od roku 2009 poskytuje granty v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. Důležité je, že TAČR výslovně podporuje umělecký výzkum a že se zajímá o aplikace výzkumu uměním, nebo uměleckých postupů využitelných mimo uměleckou sféru. Podporuje také granty, které naopak mohou být užitečné v umění a přicházejí z jiných vědních oborů. Potenciální úspěšnost v soutěži je asi 30 %.

RIV (Rejstřík informací o výsledcích)

RIV obsahuje informace o vědeckých a výzkumných výsledcích jednotlivých výzkumníků a výzkumnic přiřezených zároveň k institucím, na kterých své výsledky tvoří. Je to naprosto klíčový archiv výsledků v ČR, protože se podle něj hodnotí nejen kvalita práce individuálních výzkumníků, ale i institucí. Podle toho, jak si ta která instituce výzkumně vede podle počtu a kvality záznamů v RIV, má také nárok na státní podporu výzkumu do dalších let.  Hlavní výsledky, které se vkládají do rejstříku na DAMU: článek v recenzovaném časopisu, recenzovaná odborná, kniha, kapitola v recenzované knize, stať ve sborníku, uspořádání výstavy, uspořádání konference, uspořádání workshopu, ostatní.

Kontakt

doc. RNDr. Mgr. Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ, Ph.D., Ph.D.

Proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost Detail osoby
Foto