ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 3. 12. 2019

Termín: 3.12.2019, 16:30

Místo: Zasedací místnost DAMU

Termín pro podání podnětů k projednání:  25.11.2019

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Filip Karda,

Omluvení členové AS: Daniel Hrbek, Robert Smolík, Zuzana Černá, Fedir Djudja, Prokop Novák, Samuel Toman

Hosté: Doubravka Svobodová (děkanka DAMU), Daniela Jobertová (prorektorka AMU), Jiří Havelka, Kristýna Täubelová, Michal Somoš

Návrh programu zasedání:

  1. Program zasedání
  2. Zápis z předchozího zasedání
  3. Podmínky přijímacího řízení - navazující magisterský program Alternativní a loutkové divadlo (KALD)
  4. Podmínky přijímacího řízení - společný magisterský program Erasmus mundus Joint Degree PuppeTry (KALD)
  5. Zahrádka na terase ve 3. patře budovy Řetězová
  6. Provoz vchodu Řetězová
  7. Školní psycholog
  8. Nápojové a potravinové automaty

 

1.   Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 25.11.2019

Rozprava:        Předseda AS navrhl rozšířit program zasedání o téma provozu zadního vchodu z ulice Řetězová (na podnět J. Havelky), školního psychologa (E. Málková) a aktuální informaci o nápojových a potravinových automatech (M. Lázňovský)

Usnesení:        AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování:       pro - 7 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

2.   Zápis z předchozího zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Zápis rozeslaný členům AS DAMU dne 25.11.2019

Usnesení:        AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

3.   Podmínky přijímacího řízení - navazující magisterský program Alternativní a loutkové divadlo (KALD)

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek (garant studijního programu),

Ing. Mgr. Branislav Mazúch (vedoucí KALD)

Podklady k jednání: návrh podmínek přijetí ke studiu zaslaný členům AS DAMU dne 22.11.2019

Průběh jednání: Navrhovatelé podrobně představili navrhované podmínky přijímacího řízení. Po krátké diskuzi senát přistoupil k hlasování o následujícím usnesení.

Usnesení:        AS DAMU schvaluje podmínky přijímacího řízení navazujícího magisterského programu ALD pro akademický rok 2020/2021.

Hlasování:       pro - 6 / proti - 0 / zdržel se - 1

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

4.   Podmínky přijímacího řízení - společný magisterský program Erasmus mundus Joint Degree PuppeTry (KALD)

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatelé: MgA. Kristýna Täubelová, Ph.D. (garantka), Ing. Mgr. Branislav Mazúch (vedoucí KALD)

Podklady k jednání: návrh podmínek přijetí ke studiu zaslaný členům AS DAMU dne 25.11.2019

Průběh jednání: Navrhovatelé představili navrhované podmínky přijímacího řízení. Po krátké diskuzi senát přistoupil k hlasování o následujícím usnesení.

Usnesení:        AS DAMU schvaluje podmínky přijímacího řízení společného magisterského programu Erasmus mundus Joint Degree PuppeTry.

Hlasování:       pro - 7 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

5.   Zahrádka na terase ve 3. patře budovy Řetězová

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: Filip Karda - studentská komora AS DAMU

Podklady k jednání: Tématem k diskuzi je dosavadní provoz zahrádky, její přínos a případné problémy. Cílem diskuze je případné přijetí usnesení AS DAMU k rozšíření zahrádky na další, dosud nepoužívaná terasa u KATaP a KP.

Usnesení:        AS DAMU konstatuje, že dosavadní provoz zahrádky se osvědčil. Proto podporuje návrh na zprovoznění druhé terasy ve 3. patře budovy Řetězová a žádá vedení fakulty o prověření možností jejího zpřístupnění.

Hlasování:       pro - 7 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

6.   Provoz vchodu Řetězová

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: M. Lázňovský

Podklady k jednání: nejsou

Průběh jednání: J. Havelka se dotázal na možnost udělit oprávnění ke vstupu vchodem z ulice Řetězová všem zaměstnancům DAMU. Paní děkanka sdělila své stanovisko, ke kterému dospěla po jednání s tajemnicí fakulty, že vzhledem k odpovědnosti za majetek ve volně přístupných částech budovy a nemožnosti vstup nepřetržitě monitorovat, není udělení takového oprávnění všem zaměstnancům možné. Rozvinula se diskuse, na jejímž základě paní děkanka přislíbila, že zváží možnost udělení oprávnění individuálně, nebo omezenému okruhu zaměstnanců s podmínkou, že by dotčení prošli školením a převzali odpovědnost za ohrožení majetku školy.

 

7.   Školní psycholog

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: Eva Málková

Podklady k jednání: předchozí jednání AS DAMU, web DAMU

Průběh jednání: E. Málková požádala paní děkanku, aby senát informovala o tom, co bylo důvodem k navázání spolupráce s jednotným fakultním psychologem obecně a co vedlo k výběru konkrétní psycholožky. Paní děkanka informovala o podnětech ze strany studentů, které se u ní v posledních měsících sešly. Psycholožka PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. spolupracuje cca 3 roky s FAMU a ještě déle s FF UK. Dr. Boukalová si vyhradila pro DAMU kapacitu 4-6 hodin měsíčně. Poskytuje jednorázové konzultace, nikoliv terapie. Spolupráce je zatím ve zkušebním režimu a vedení fakulty ji plánuje po prvních měsících zhodnotit a poté rozhodnout o uzavření dlouhodobější smlouvy.

 

8.   Nápojové a potravinové automaty

Způsob projednání: informativní bod

Navrhovatelé: M. Lázňovský

 

Průběh jednání: M. Lázňovský tlumočil informaci od tajemnice fakulty ing. I. Štverákové, že provozovatel automatů souhlasil s jejich rozšířením o možnost platby platební kartou. Termín výměny zatím nebyl stanoven.

5. června 2020