ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS DAMU Z 23. 5. 2018

Termín: 23. 5. 2018, 16:00

Místo: S202 – zasedací místnost DAMU

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Djudja, Filip Karda, Prokop Novák, Samuel Toman

Omluvení členové AS: ---

Hosté: Doubravka Svobodová – děkanka DAMU, Jakub Korčák – proděkan DAMU (body 1 – 2), Petr Prokop - předseda AS AMU

Program zasedání

1. Volba předsedy a místopředsedů AS DAMU na funkční období 2018 - 2021.

2. Příprava projednání výroční zprávy DAMU.

3. Podněty studentské komory AS DAMU.

4. Stipendijní komise.

Příloha 1 – podněty studentské komory AS DAMU.

1. Volba předsedy a místopředsedů AS DAMU na funkční období 2018-2021

Rozpravu a volbu předsedy a místopředsedů řídil proděkan Korčák. V rozpravě byli navrženi na pozici předsedy M. Lázňovský a na pozice místopředsedů V. Šrámek a Z. Černá. Ověřovatelem hlasování byl určen R. Smolík.

Hlasování č. 1 – volba předsedy AS DAMU

Hlasování: M. Lázňovský – 12 hlasů / zdržel se – 1 hlas
Výsledek hlasování: Michal Lázňovský byl zvolen předsedou AS DAMU.

Hlasování č. 2 – volba místopředsedy AS DAMU za pedagogickou komoru

Hlasování: V. Šrámek – 12 hlasů / D. Hrbek – 1 hlas
Výsledek hlasování: Vratislav Šrámek byl zvolen místopředsedou AS DAMU.

Hlasování č. 3 – volba místopředsedy AS DAMU za studentskou komoru

Hlasování: Z. Černá – 12 hlasů / zdržel se – 1 hlas
Výsledek hlasování: Zuzana Černá byla zvolena místopředsedkyní AS DAMU.

Předseda i místopředsedové funkce přijali.

2. Příprava projednání výroční zprávy DAMU

Děkanka Doubravka Svobodová navrhla v červnu uskutečnit další schůzi, kde by AS DAMU mohl projednat výroční zprávu fakulty. Zároveň nabídla možnost prezentace rozpočtu DAMU pro rok 2018 schváleného předchozím senátem. AS návrh kvituje a považuje za vhodné se s rozpočtem seznámit nejprve v písemné podobě. V případě potřeby pak případně pozve na jednání tajemnici fakulty Ivu Štverákovou.

Termín další schůze, kde bude projednávána výroční zpráva DAMU, byl stanoven na 12. 6. od 16 hod.

3. Podněty studentské komory AS DAMU

M. Lázňovský zahájil obecnou rozpravu nad tématy navrženými studentskou komorou AS DAMU (viz příloha 1)

 • Ad 1.: Práva, povinnosti a agenda SK AK DAMU jsou uvedeny v jednacím řádu AS DAMU, případné doplňující otázky budou zodpovězeny na další schůzi či případně při osobní konzultaci.
 • Ad 4.: Několik členů pedagogické komory AS postupně konstatovalo, že úroveň provozu Kafé DAMU významně převyšuje standard nastavený předchozími provozovateli. Upozornili na nejednoduchou pozici provozovatele podniku, který vzhledem k specifické lokalitě a povaze provozu musí plnit řadu nesourodých funkcí. Zároveň se diskutující shodli, že některé nedostatky (např. rychlost obsluhy, kolísající kvalita jídel a jejich variace) jsou dlouhodobé a vítají iniciativu směřující k jejich nápravě. Většina přítomných podpořila navržený sběr podnětů a reálné zpětné vazby od zákazníků z řad studenstva, a to jak jednorázovou formou (dotazníkem vytvořeným SK AS), tak průběžným sběrem připomínek (přesná forma tohoto sběru podlehne delší debatě s provozovatelem Kafé DAMU). Tato data pak budou poskytnuta děkance DAMU jako podklad pro jednání o podmínkách dalšího pronájmu.
 • Ad 2.: Předseda AS AMU Petr Prokop, který zavítal na ustavující schůzi AS DAMU, aby navázal spolupráci mezi oběma senáty, byl požádán o shrnutí příčin a vývoje současné iniciativy k odvolání děkana FAMU. Poté, co senát vyslechl shrnující informaci o podstatě sporu mezi názorovými proudy v rámci akademické obce FAMU, se senát vzhledem ke složitosti situace (a na doporučení P. Prokopa) rozhodl zatím k ní neformulovat společné stanovisko, ale pouze pozorně sledovat její další vývoj.
 • Ad 3.: S tímto bodem všichni přítomní souhlasili a přenechávají tuto agendu plně v rukou studentské komory AS DAMU s tím že navržený facebookový profil bude jasně označen tak, že reprezentuje studentskou komoru senátu.
 • Ad 5.: Vzhledem k časovým možnostem členů AS byla za plného obsazení uskutečněna pouze obecná rozprava nad touto problematikou. Řada členů pedagogické komory myšlenku rozšíření asistence studentům s psychickými obtížemi přivítala, upozornila ale na nevýhody angažmá jednoho odborníka pro fakultu i další úskalí. Podrobnější debata a případné návrhy řešení se zařadily na program další schůze.
 • Ad 6.: Z časových důvodů byla odložena i všechna témata navržená v bodu 6.

4. Stipendijní komise

Na závěr schůze bylo na popud Vratislava Šrámka potvrzeno stávající personální obsazení stipendijní komise DAMU.

Termín příštího jednání: 12. 6. 2018 od 16 hod.

Termín pro podání podnětů k projednání: 1. 6. 2018.
Pozn.: Nutno doručit předsedovi AS DAMU sedm pracovních dní před termínem zasedání (Jednací řád AS DAMU, článek 2, bod 8.).

Zapsal: Prokop Novák v. r.
Ověřil: Michal Lázňovský v. r.

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu DAMU dne 23. 5. 2018, 16:00

Příloha 1 – podněty studentské komory AS DAMU

Návrh programových bodů na ustavující schůzi akademického senátu DAMU dne 23. 5. 2018 za studentskou komoru AS DAMU.

1. Práva a povinnosti studentské komory AS DAMU

 • Jakožto nově zvolení zástupci studentské obce DAMU si dovolujeme požádat o upřesnění našich práv, povinností a obecné agendy v rámci studentské komory AS DAMU.

2. Odvolávání děkana FAMU

 • Studentská komora AS DAMU projevuje zájem nad současným děním na Filmové fakultě AMU a považuje za důležité vyvolat debatu v rámci AS DAMU pro zjištění příčin a možných dopadů vzniklé situace, a to nejen v kontextu samotné FAMU. Studentská komora v návaznosti na poznatky vzešlé z této debaty navrhuje utvoření jednotného stanoviska AS DAMU.

3. Komunikace AS DAMU

 • Studentská komora AS DAMU by ráda iniciovala zlepšení komunikace AS DAMU se studenty, neboť dle osobních zkušeností nově zvolených ak. senátorů (pramenících nejen z debat se studenty v průběhu voleb) je informovanost studentské obce ohledně pravomocí, povinností a agendy AS DAMU velmi malá.
 • Jako řešení navrhuje studentská komora
  1. zřízení a spravování Facebookového účtu, skrze který by srozumitelně zjednodušeným jazykem komunikovala stanoviska a programové body vzešlá z jednání v i mimo rámec schůzí AS DAMU,
  2. zajištění rozesílání Newsletteru na školní emailové adresy se shrnutím a zápisem z jednotlivých schůzí AS DAMU,
  3. zřízení emailové adresy studentské komory AS DAMU pro náměty či stížnosti vzešlé ze studentské obce,
  4. zřízení anonymní fyzické „poštovní schránky“ pro umožnění anonymity navrhovatele či stěžovatele, dle vzoru děkanské „poštovní schránky“.

4. Kafé DAMU

 • Studentská komora AS DAMU již delší dobu vnímá opakované stížnosti studentské obce na fungování Kafé DAMU. Zároveň si SK AS DAMU dovoluje upozornit na blížící se termín obnovení smlouvy mezi Divadlem DISK a současným provozovatelem, a tedy reálnou možnost otevřít debatu ohledně služeb poskytovaných Kafé DAMU. Vzhledem k různorodosti obsahu, formy i zdrojů zmíněných stížností však nepovažuje za adekvátní tuto situaci nyní řešit přímo s provozovatelem Kafé DAMU, namísto toho navrhuje
  1. vytvoření a distribuci dotazníku, jehož cílem bude zmapovat názory studentské obce na služby poskytované Kafé DAMU, a to v elektronické i fyzické podobě,
  2. zvážení vzešlých námětů a vybrání relevantních bodů pro další jednání,
  3. na základě dat takto sebraných iniciovat diskuzi s provozovatelem Kafé DAMU a pokusit se najít řešení relevantních námětů.

5. Školní psycholog

 • Nejen na základě setkání studentů s evaluační komisí DAMU minulý týden považuje SK AS DAMU za důležité projednání možnosti, smyslu a účelu školního psychologa či jiné platformy pro obecnou prevenci a řešení osobních záležitostí studentské obce, kteroužto platformu vnímáme jako významný standart moderní vysoké školy.
 • Jinou platformou je míněna hlavně iniciativa Umělec netrpí, v současné době řízená PR asistentkou Divadla DISK Kristýnou Šestákovou. SK by ráda projednala možnosti podpory AS DAMU této iniciativy a její případné větší začlenění do běhu školy.

6. Další náměty studentské komory AS DAMU

 • Termínové i logistické kolize mezi denními studenty a studenty anglických programů KČD a KALD.
 • Možnosti jednání se společenstvím „Hare Krišna“ v reakci na jejich pravidelné rušení výuky a klauzur probíhajících v traktu Karlova.
 • Zpřístupnění druhé terasy ve třetím patře traktu Řetězová (místo vysílání rádia skupiny 20 000 židů pod mořem v rámci letošního ročníku festivalu Zlomvaz).

1. června 2018