Návrh zápisu ze zasedání AS DAMU z 21. 5. 2019

Termín: 21.05.2019, 16:00

Místo: Pracovna děkanky DAMU

Termín pro podání podnětů k projednání:              10.05.2019

Přítomní členové AS: Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Djudja, Filip Karda

Omluvení členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbe, Prokop Novák, Samuel Toman

Hosté: Doubravka Svobodová (děkanka DAMU)

Program zasedání:

  1. Program zasedání
  2. Zápis z předchozího zasedání                                                                                    
  3. Podmínky pro přijetí ke studiu od akademického roku 2020/2021                         
  4. Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2018                                                           
  5. Návrhy studijních programů na KTK a KVD                                                             
  6. Studentští ambasadoři na FAMU                                                                                
  7. Vztahy mezi katedrami - diskuze
  8. Různé                                                                                                                                                                                                           

1.   Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 10.05.2019

Usnesení:        AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

2.   Zápis z předchozího zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Zápis rozeslaný členům AS DAMU dne 10.05.2019

Usnesení:        AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

3.   Podmínky pro přijetí ke studiu od akademického roku 2020/2021

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel(é): Jakub Korčák (proděkan pro studijní záležitosti)

Podklady k jednání: akreditační spisy zaslané členům AS DAMU dne 9.5.2019

Průběh jednání: Děkanka upozornila na iniciativu vedení AMU směřující ke sjednocení formulace

Usnesení:        Akademický senát schvaluje rozpočet DAMU (včetně ds DISK).

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

4.   Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2018

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: děkanka DAMU

Podklady k jednání: Návrh výroční zprávy zaslané členům AS DAMU dne 10.5.2019

Průběh jednání: Děkanka představila změny a úpravy struktury závěrečné zprávy fakulty částečně také na základě loňských připomínek AS DAMU.

Usnesení:        Akademický senát schvaluje výroční zpráva o činnosti DAMU (včetně ds DISK).

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

 

Zasedání AS opustila Zuzana Černá.

 

5.   Návrhy studijních programů na KTK a KVD

Způsob projednání: AS se vyjadřuje

Navrhovatelé:   Doubravka Svobodová (děkanka DAMU), Daniela Jobertová (vedoucí KTK), Radek Marušák (vedoucí KVD)

Podklady k jednání: akreditační spisy zaslané členům AS DAMU dne 9.5.2019

Průběh jednání: Proběhla krátká diskuze v níž se členové senátu vyjádřili pochvalně k úrovni zpracování předložených akreditačních spisů. Nikdo ze senátorů nemá k navrhovaným studijním programům žádné výhrady..

 

Usnesení:        Akademický senát nemá k návrhům studijních programů žádné připomínky.

Hlasování:       pro - 8 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

6.   Studentští ambasadoři na FAMU

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: Doubravka Svobodová, Prokop Novák

Podklady k jednání: Bod navazuje na diskuzi o případném přínosu zavedení institutu studentských ambasadorů z předchozího zasedání. Navrhovatelé podají příslušné informace v průběhu zasedání.

Průběh jednání:

Senátoři s přítomnými hosty diskutovali o institutu studentských ambasadorů, kteří by mohli hrát roli zejména při sběru zpětné vazby pro výuku. Existuje obecná shoda na zřízení těchto pozic tak, aby byla podpořena komunikace mezi studenty a pedagogy, resp. co největší zapojení studentů do provozu fakulty. Paní děkanka byla požádána, aby připravila návrh zavedení tohoto institutu. Téma bylo navrženo k dalšímu projednání na některém z dalších zasedání AS DAMU.

7.   Vztahy mezi katedrami - diskuze

Způsob projednání: neurčeno

Navrhovatelé: Zuzana Černá

Hosté: Jan Fíla, Adina Hanáková, Anastázie Slavíčková

Podklady k jednání: V průběhu zasedání budou studentští organizátoři diskuze, která proběhla 15/5, prezentovat její výsledky.

Průběh jednání: Organizátoři z řad studentů představili koncept a záměr diskuze. Poté seznámili AS s průběhem a výsledky diskuze, které předložili také v písemné podobě, který je přílohou tohoto zápisu. Následně proběhla obsáhlá diskuze o jednotlivých možnostech propojování studijních plánů jak v podobě povinných součástí výuky, tak volnočasových nadstaveb.

8.   Různé

Děkanka předložila aktuální přehled průměrných mezd na DAMU. Senátoři využijí dodaný materiál jako podklad k diskuzi nad rozpočtem příštího roku.

Členové senátu diskutovali o úrovni výsledků vzdělávání studentů na nižších stupních vzdělávacího systému. K tématu nebylo přijato žádné usnesení.

 

10. říjen 2019

.