Zápis ze zasedání AS DAMU z 4. 4. 2019

Termín: 4. 4. 2019, 16:00

Místo: S202 – zasedací místnost DAMU

Termín pro podání podnětů k projednání: 26.3.2019

Přítomní členové AS:

Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Prokop Novák, Samuel Toman

Omluvení členové AS:

Jiří Adámek, Eva Málková, Fedir Djudja, Filip Karda

Přítomní hosté: Doubravka Svobodová (děkanka DAMU), Daniela Jobertová (prorektorka AMU, vedoucí KTK), Iva Štveráková (tajemnice DAMU), Tereza Sochová (ředitelka ds DISK)

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisu z předchozího zasedání
  3. Rozpočet DAMU 2019
  4. Rada pro vnitřní hodnocení - představení účelu a náplně činnosti
  5. Studentští ambasadoři na FAMU - diskuze
  6. Různé

 

1.   Schválení programu zasedání

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 26.03.2019

Usnesení:        AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

2.   Schválení zápisu z předchozího zasedání

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Zápis rozeslaný členům AS DAMU dne 26.03.2019

Usnesení:        AS DAMU schvaluje program zasedání.

Hlasování:       pro - 8 / proti - 0 / zdržel se - 1

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

3.   Rozpočet DAMU 2019

Navrhovatelé: Doubravka Svobodová (děkanka DAMU), Iva Štveráková (tajemnice DAMU), Tereza Sochová (ředitelka ds DISK)

Podklady k jednání: rozpočet DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 19.03.2019 a ds DISK rozeslaný členům AS DAMU dne 26.03.2019

Průběh jednání:

Tajemnice DAMU prezentovala návrh rozpočtu fakulty a zodpověděla dotazy členů senátu.

Usnesení:        Akademický senát schvaluje rozpočet DAMU (včetně ds DISK).

Hlasování:       pro - 9 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:   Usnesení bylo přijato.

 

4.   Rada pro vnitřní hodnocení - představení účelu a náplně činnosti

Navrhovatel: Prokop Novák

Podklady k jednání: Akreditační řád a Pravidla systému zajišťování kvality na AMU (články 4 - 10) zaslané členům AS DAMU dne 26.3.2019

Průběh jednání:

Prorektorka doc. Jobertová prezentovala principy fungování Rady pro vnitřní hodnocení, tvorby a schvalování akreditačních spisů  a hodnocení výuky podle nových zákonných pravidel. K tématu proběhla diskuze.

 

5.   Studentští ambasadoři na FAMU - diskuze

Navrhovatelé: Doubravka Svobodová, Prokop Novák

Podklady k jednání: Předmětem jednání je diskuze o případném přínosu zavedení institutu studentských ambasadorů, který funguje na FAMU. Tato pozice není v pravidlech AMU nijak zakotvena. Navrhovatelé podají příslušné informace v průběhu zasedání AS DAMU.

Průběh jednání:

Senátoři s přítomnými hosty diskutovali o institutu studentských ambasadorů, kteří by mohli hrát roli zejména při sběru zpětné vazby pro výuku. Existuje obecná shoda na zřízení těchto pozic tak, aby byla podpořena komunikace mezi studenty a pedagogy, resp. co největší zapojení studentů do provozu fakulty. Paní děkanka byla požádána, aby připravila návrh zavedení tohoto institutu. Téma bylo navrženo k dalšímu projednání na příštím zasedání AS DAMU.

 

6.   Různé

Děkanka, ředitelka ds DISK a senátoři, kteří reprezentovali AS ve výběrové komisi, informovali zbytek senátu o průběhu a výsledku výběrového řízení, ve kterém uspěl dosavadní provozovatel kavárny Lásku kávo, s.r.o.

11. červen 2019

.