Zápis ze zasedání AS DAMU z 1. 11. 2018

Termín: 1. 11. 2018, 16:00

Místo: S202 – zasedací místnost DAMU

Přítomní členové AS: Jiří Adámek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Djudja, Filip Karda, Prokop Novák

Omluvení členové AS: Daniel Hrbek, Samuel Toman

Hosté: Doubravka Svobodová – děkanka DAMU

 

Program zasedání                                                                                                                                                                                                               

 1. Schválení programu zasedání                                                                                        
 2. Schválení zápisu z předchozího zasedání                                                                     
 3. Schválení vyhlášení přijímacího řízení                                                                            
 4. Akreditace doktorského studia KVD - vyjádření AS                                                      
 5. Akreditace bakalářského studia KATaP - vyjádření AS                                                 
 6. Noví členové UR DAMU - vyjádření AS                                                                      
 7. Způsob jednání AS DAMU                                                                                              
 8. Podněty studentské komory AS DAMU - pokračování                                                 
 9. FAMU – odvolání děkana
 10. Jednací řád UR DAMU - změna
 11. Různé                                                                                                                           

 

Zápis ze zasedání

1.    Schválení programu zasedání

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 23.10.2018

Program jednání byl schválen bez připomínek.

 

2.    Schválení zápisu z předchozího zasedání

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Zápis z předchozího zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 12.6.2018

Usnesení:     AS DAMU schvaluje zápis ze svého zasedání dne 12.6.2018.

Hlasování:    pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:           Usnesení bylo přijato.

 

3.    Schválení vyhlášení přijímacího řízení

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Informace o přijímacím řízení 2019/2020 zveřejněné na webu DAMU - https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Usnesení:   AS DAMU schvaluje podmínky přijímacího řízení v podobě, která je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:         Usnesení bylo přijato.

 

4.    Akreditace doktorského studia KVD - vyjádření AS

Navrhovatel: D. Svobodová - děkanka DAMU

Podklady k jednání: Akreditační spis rozeslaný členům AS DAMU dne 17.10.2018

Diskuze:     Byla diskutována role AS v procesu schvalování akreditačního spisu. Jejím závěrem byla shoda na tom, že AS se bude vyjadřovat k akreditaci zejména v obecné rovině, nikoliv ke konkrétnímu obsahu. V tomto smyslu zazněla kritika vysokého počtu akreditovaných doktorských programů a výzva k jejich budoucímu slučování.

Usnesení:   AS DAMU nemá zásadní připomínky k předloženému akreditačnímu spisu. Za nezvykle vysoký považuje senát pouze počet povinných seminárních předmětů.

Hlasování: pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:         Usnesení bylo přijato.

 

5.    Akreditace bakalářského studia KATaP - vyjádření AS

Navrhovatel: D. Svobodová - děkanka DAMU

Podklady k jednání: Akreditační spis rozeslaný členům AS DAMU dne 17.10.2018

Usnesení:            AS DAMU nemá připomínky k předloženému akreditačnímu spisu oboru Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B. A.).

Hlasování:           pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:      Usnesení bylo přijato.

 

6.    Noví členové UR DAMU - vyjádření AS

Navrhovatel: D. Svobodová - děkanka DAMU

Podklady k jednání: Akreditační spis rozeslaný členům AS DAMU dne 17.10.2018

Návrh:        Děkanka navrhuje jmenovat novými členy Umělecké rady DAMU doc. PhDr. Vlastu Koubskou (KS DAMU) a Martina Urbana (odborník z oboru).

Diskuze: R. Smolík vyjádřil nejistotu o vyváženosti UR. Děkanka AS informovala, že je otevřená dalším návrhům na doplnění členů UR a vyzvala především zástupce KALD, aby případně navrhli osobnosti tendující k experimentálnějšímu typu divadla, kteří by mohli UR doplnit.

Usnesení:   AS DAMU schvaluje nominaci doc. PhDr. Vlasty Koubské a Martina Urbana na členství v UR DAMU.

Hlasování:           pro - 10 / proti - 0 / zdržel se - 1

Závěr:      Usnesení bylo přijato.

 

7.    Způsob jednání AS DAMU

Navrhovatel: M. Lázňovský - předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Volební a jednací řád

Návrh:     Předseda AS DAMU informoval o faktu, že hlasování per rollam není upraveno v žádném relevantním předpisu a v případě přijímání usnesení, které fakultnímu AS ukládá zákon, je proto nepřípustné. Hlasování per rollam proto navrhuje využívat pouze jako informativní a navržená usnesení potvrdit hlasováním na nejbližším zasedání AS. Předseda AS také zajistí, aby byl před samotným hlasováním odpovídající prostor pro připomínky.

     Dále předseda navrhuje, aby zápisy z předchozích zasedání byly po vzoru AS AMU schvalovány na následujícím zasedání, aby byla zaručena možnost všech dotčených zápis připomínkovat.

Diskuze:  Členové AS vyjádřili s návrhy souhlas.

 

8.    Podněty studentské komory AS DAMU - pokračování

Navrhovatel: studentská komora AS DAMU

Podklady k jednání: Zápis ze zasedání AS DAMU 23. 5. - příloha 1

Členové studentské komory AS neshledávají důvod toto téma projednávat, dokud k němu nebudou další podklady. Další jednání o tomto bodu je tedy odloženo.

AS DAMU se shodl, že se jedná o interní záležitost KČD a není účelné, aby se k záležitosti vyjadřoval. Tento bod byl proto uzavřen bez závěru.

 

9.    FAMU – odvolání děkana

Navrhovatel: M. Lázňovský

Podklady k jednání: právní analýza k rozhodnutí rektora o návrhu na odvolání děkana FAMU rozeslaná členům AS DAMU dne 23.10.; zápisy ze zasedání AS FAMU, viz web FAMU: https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/zapisy-z-jednani/akademicky-senat/zapisy-akademickeho-senatu/

 

Diskuze:     Členové diskutovali o aktuálním vývoji kauzy kolem návrhu na odvolání děkana FAMU. AS nepřijal k tomuto bodu žádné usnesení.

 

10.  Jednací řád UR DAMU - změna

Navrhovatel: M. Lázňovský

Podklady k jednání: Návrh jednacího řádu UR DAMU.

 

Návrh:          Navrhuje se v článku 1, odst. 2, písm. b) škrtnout text „umělecké radě AMU“ a nahradit jej textem „Radě pro vnitřní hodnocení AMU“.

Usnesení:     AS DAMU schvaluje úpravu Jednacího řádu UR DAMU navrženou AS AMU.

Hlasování:    pro - 11 / proti - 0 / zdržel se - 0

Závěr:           Usnesení bylo přijato.

 

11.  Různé

AS DAMU s blížící se přípravou rozpočtu DAMU na rok 2019 apeluje na ustanovenou rozpočtovou komisi, aby zahájila jednání s tajemnicí DAMU ing. I. Štverákovou o principech sestavení rozpočtu.

Proběhla diskuze o poplatcích za studium. Vzhledem k tomu, že informace o pravidlech jejich vyměřování nejsou studentům ani pedagogům obecně známy, žádá AS DAMU přítomnou paní děkanku, aby zajistila, že se k nim tyto informace srozumitelnou formou dostanou.

Děkanka DAMU plánuje vypsat výběrové řízení na provozovatele Kafe DAMU. Požádala AS DAMU o vyjádření. AS DAMU se shodl, že vzhledem k délce trvání smlouvy, je vypsání soutěže na místě.

 

Termín příštího zasedání: dle jednacího řádu AS DAMU

 

Zapsal a ověřil. M. Lázňovský

1. listopad 2018

.