Zápis ze zasedání AS DAMU z 16. května 2017

Přítomní: V. Šrámek, E. Salzmannová, I. Vostárková, E. Kyselová, M. Lázňovský, J. Búrik, , J. Strýček, , T. Tomášová.

Omluveni: J. Holec, R. Smolík, J. Adámek, N. Závodský, E. Spoustová

Zasedání bylo zahájeno za přítomnosti děkanky DAMU Doubravky Svobodové a tajemníka DAMU Tomáše Langera.

1. Doubravka Svobodová požádala členy AS DAMU o úvahu nad možností vedení habilitačních a profesorských řízení pouze v anglickém jazyce. Stejné téma se řeší na JAMU a MU.

2.  Jan Strýček požádal D. Svobodovou a T. Langera k prověření špatného postupu při zaslání stipendia studentky herectví KALD. T. Langer odpověděl, že tato záležitost je již v řešení jakožto priorita.

3. Michal Lázňovský vyzval členy AS DAMU, aby do konce května zaslali podněty k možnému zlepšení chodu kavárny Kafe DAMU. Michal Lázňovský je pro prodloužení smlouvy kavárny na další období. Zároveň uvedl, že kavárna nemá žádné zásadní provozní chyby.

Ivana Vostárková informovala AS, že připomínky přichází i od studentů a proto by vyzvala i studenty, aby se podíleli na reflexi fungování kavárny.

Doubravka Svobodová říká, že provozovatelé Kafe DAMU naopak zcela neplní zadání, které je nastaveno při smluvní spolupráci. Zároveň říká, že současní provozovatelé jsou v porovnání s předchozími zkušenostmi na vyšší úrovni, ale bylo by třeba, aby se provoz vyvíjel.

Z diskuse vyplynula potřeba upřesnit zadání pro kavárnu, co od ní vlastně fakulta očekává.

4. D. Svobodová prezentuje výroční zprávu o fungování DAMU. Výroční zpráva je vytvořena poprvé s ohledem na novelu Zákona o vysokých školách. D. Svobodová vyzvala členy AS DAMU, aby zasílali podněty na témata a přehledy, které by měla výroční zpráva o fungování AS DAMU do budoucna obsahovat. Všechny náměty by měli členové AS DAMU zaslat V. Šrámkovi nebo přímo D. Svobodové.

D. Svobodová zároveň okomentovala potřebu hlášení průběžných pracovních výsledků pedagogů pro zpětné hodnocení.

 T. Langer prezentuje výroční zprávu o hospodaření DAMU

HLASOVÁNÍ AS DAMU: schválení výroční zprávy o fungování DAMU

PRO 8, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0

5. Vratislav Šrámek požádal o vytvoření prac. skupiny  pro  novelizaci Volebního a Jednacího řádu AS DAMU. Pracovní skupina bude pracovat ve složení E. Kyselová, J. Holec, V. Šrámek.

6. Příští zasedání AS DAMU bude domluveno a potvrzeno skrze skrze emailovou komunikaci

Za správnost:

Jan Búrik, Vratislav Šrámek

20. červen 2017

.